Du är här

Närvaro - Plug In

Syfte/mål lokal nivå

Projektet är i första hand ett jämställdhetsprojekt som syftar till att skolarbetet i högre grad ska bidra till att elevernas meritvärde ska öka, pojkarnas meritvärde ska närma sig flickornas. För att lyckas med detta så måste fler elever har en högre närvaro. I arbetet med detta är målet att alla elever med en oroande frånvaro ska nås av insatser och omfattas av en handlingsplan. Samarbetet med socialtjänsten ska vara reglerat i en handlingsplan och gynna elevens närvaro. På skolnivå ska det utvecklas rutiner för att fånga upp riskindikationer för frånvaro. Detta innebär att det sker en kartläggning av nuläget och av möjliga riskfaktorer, det innebär även att det sker ett arbete med att hitta arbetssätt, metoder och rutiner. Vidare är målet att arbetet ska vara elevcentrerat och leda fram till nya undervisningsmetoder, som online spel, som ska skapa förförståelse och fördjupning samt öka grupptillhörigheten oavsett kön.