Du är här

Motverka avhopp genom coaching och samverkan

Målgrupp:
(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Ett 20-tal elever i åldern 16-20 som finns på Introduktionsprogrammen, på nationella program samt elever inom KIA. Det är elever som saknar studiemotivation, har dåliga studieresultat samt ofta saknar stöd från hemmet. Det är en elevgrupp som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och hamna utanför sociala och samhällsliga nätverk.

 

Mätbara/uppföljningsbara mål:

Målet är att fler elever ska genomgå fullständig gymnasieutbildning.
 

Startdatum/slutdatum:

Februari 2013 – februari 2014

 

Beskrivning av Plug in verkstad:

Vi kommer att anställa en person som ska fungera som ungdomscoach.  Coachen ska arbeta med elever på gymnasiet i nämnda riskgrupper och ska samverka med befintlig elevhälsa (SYV, kurator, skolsköterska och specialpedagog) på Wasaskolan. En strategi kommer att vara att bygga relationer och hitta hållbara lösningar för ungdomarna. Uppsökande verksamhet ingår också i konceptet. Samverkan kommer att ske med andra förvaltningar inom och utom kommunen. Två personer jobbar i projektet. En på 80% och en på 20%