Du är här

Motverka avhopp

Plug In Möjligheten i Alingsås startades upp mot bakgrunden av den eskalerande andel ungdomar i kommunen som gick på försörjningsstöd samt det faktum att ungdomsarbetslösheten var skrämmande stor i förhållande till kommunens egentliga resurser och förmåga. Vid en närmare kartläggning framkom det att många av dessa ungdomar saknade sin gymnasiekompetens. Inom Alingsås kommun skedde ett antal insatser där man riktade sig mot att stärka ungdomar och hjälpa dem att närma sig arbetslivet. Dock var de flesta av dessa insatser arbetsmarknadsinsatser och riktade sig till ungdomar över 18 år och ibland även över 20 år. Vi på Plug In såg att en viktig del i minskningen av antalet ungdomar på försörjningsstöd och i arbetslöshet var att insatserna måste ske tidigt och att stort fokus måste ligga på att förhindra avhoppen i gymnasieskolan, att aktivt stötta dem att stanna kvar i skolan alternativt få tillbaka dem i skolan så att de får med sig sin gymnasiekompetens. Med utgångspunkt från denna problematik startades projektet Plug In upp i Alingsås i augusti 2012. Två gemensamma nämnare för de ungdomar/unga vuxna Plug In mött hittills under projekttiden är; avsaknad av fullständigt gymnasiebetyg och att de på något sätt hamnat utanför de aktiviteter som idag erbjuds inom ordinarie förvaltning/organisation. De kanske inte orkade skolgången fullt ut, inte klarar sysselsättning på heltid, behöver en mer anpassad studietid och studiesituation, har varit hemma och helt isolerad från skolan och stora delar av samhället under en längre tid etc. Bristen på alternativ ökar andelen ungdomar som väljer att helt avbryta sina studier och kan även hämma ungdomar som redan avbrutit från att ta upp sina studier igen. Behovet av att ta fram alternativ till den traditionella skolform som fanns blev tydligt. Därför gjordes följande insatser inom Plug In Möjligheten gentemot målgrupp 1;

 

Förstärkning av Studiesupport:Studier bedrevs i den redan befintliga studiesupport på Alströmergymnasiet, av ungdomar i målgruppen 16-19 år, där ett flertal gymnasiekurser under en period kunde läsas av ungdomar från Plug In, enskilt eller tillsammans med gymnasiets elever. Under det sista året minskades detta ned till matematik på grund av brist på lärartimmar. Syftet med att läsa enstaka kurs/kurser via en support var för att få testa på skola i ett sammanhang som känns mindre, mer individanpassat och tryggare vilket i sin tur förväntades resultera i ett ökat självförtroende kring skolsituationen. Målsättningen med supporten var att hjälpa ungdomar att bli behörig för att söka ett gymnasieprogram, en vuxenutbildning eller folkhögskola, att hålla kvar i skolan eller att återvända i anpassad takt efter individens egna förutsättningar. Studiesupporten blev också en naturlig ingång till skolan där ungdomarna kunde känna en trygghet och tillhörighet utan att gå på ett program.

Plattformen är en nystartad del av Alströmergymnasiet med fokus kring ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt annan problematik i skolan. Ett samarbete fanns från start mellan Plug In och personalen på Plattformen.

 

Lovskola:Syftet med lovskolan var att erbjuda ungdomar, som av olika anledningar hamnat efter i sina studier, en möjlighet att komma ifatt och i förlängningen minska risken för avbrott. Lovskolan var ett samarbete mellan Plug In och Alströmer där Plug In bistod med det sociala och praktiska stödet ungdomen behövde för att klara studiesituationen. Personal på Alströmer bistod med ämneskompetensen och upplägg av studieuppgifter. Lovskolan hölls öppen under februarilov, påsklov samt höstlov.

 

Samverkan Alströmer/Arbetsförmedlingen: För att minska gapet mellan gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen startades ett samarbete upp dem emellan. Samarbetet syftade till att motivera och stötta ungdomar i att göra smarta val kring sin skolgång, få en insikt kring vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, ge en guidning kring yrkeslivet och se vikten av ett fullständigt gymnasiebetyg samt vikten av att tidigt anmäla sig till Arbetsförmedlingen efter sin examen.

 

Kill- och tjejsamtalsgrupper (integrerande verksamhet):På Alströmers Introduktionsprogram pågick innan projektet en integrerande och samhällsorienterande verksamhet kallad Vida Världen. Verksamheten hölls av Integrationsavdelningen i Alingsås och syftade till att stärka nyanlända/ensamkommande ungdomar och få dem att stanna kvar i sina studier. Inom Plug In utökades Vida Världen ytterligare genom uppstart av samtalsgrupper under hösten 2013 där ämnen som mänskliga rättigheter, hedersfrågor, kärlek mm berördes. Arbetet skedde utifrån KFUM:s metod "Modiga killar och tjejer".