Du är här

Möjligheten samt utveckling av KIA-verksamhet

Övergripande mål

  • Motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-24 år (prioriterad målgrupp 16-20 år) i Alingsås kommun för att på så sätt också i förlängningen minska ungdomsarbetslösheten.
  • Öka samverkan mellan förvaltningar inom Alingsås kommun.

 

Mål (specificerade):

  • Utveckla den existerande kommunala verksamheten och handlingsplanen kring ungdomar som befinner sig inom informationsansvaret
  • Minska utanförskapet för ungdomar i kommunen
  • Minska antalet ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som, enligt individerna själva, inte är i meningsfull sysselsättning

 

Målgrupp: Elever som har avbrutit sina studier alternativt aldrig påbörjat och inte är i arbete eller annan meningsfull sysselsättning                  

Prioriterad målgrupp 16-20 år
 

Bakgrund
Plug In i Alingsås är ett samverkansprojekt mellan Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen och startades upp mot bakgrunden av den ökande andel ungdomar i kommunen som gick på försörjningsstöd samt den stigande ungdomsarbetslösheten. Vid en närmare kartläggning framkom det att många av dessa ungdomar saknar sin gymnasiekompetens vilket kan kopplas till det nationella problem som Sverige står inför idag där 24 % av ungdomarna ej fått med sig sin gymnasiekompetens efter 4 år. Ungdomar utan fullständig gymnasiekompetens är i norden överrepresenterade bland de med längst arbetslöshetstid och inaktivitet.  
 
Inom Alingsås kommun sker idag ett antal insatser där man riktar sig mot att stärka ungdomar och hjälpa dem att närma sig arbetslivet. Dock är de flesta av dessa insatser arbetsmarknadsinsatser och riktar sig till ungdomar över 18 år och ibland även över 20 år. Vi på Plug In Alingsås ser att en viktig del i minskningen av antalet ungdomar på försörjningsstöd och i arbetslöshet är att insatserna måste ske tidigare i åldrarna och att stor fokus måste ligga på att förhindra avhoppen i gymnasieskolan. Att aktivt stötta dem att stanna kvar i skolan alternativt få tillbaka dem i skolan så att de får med sig sin gymnasiekompetens är ett av de viktigaste målen för att minska utanförskapet för ungdomar och i längden också ungdomsarbetslösheten. Till detta tillkommer även det faktum att för varje elev som ”tappas” och ej får med sig en fullständig utbildning så kostar det samhället 12-15 miljoner kronor. Precis som många rapporter visat så anser även Plug In Alingsås att insatserna kring denna målgrupp bör stå under kommunens gemensamma ansvar och ett mer gränsöverskridande arbete behöver ske för att på bästa sätt utnyttja och komplettera de resurser som idag redan finns i kommunen. Utöver detta är kommunen skyldig att hålla sig informerade om vad ungdomar 16-20 år gör om de inte är inskrivna i gymnasiestudier.
 
Med utgångspunkt från denna problematik startades projektet Plug In upp i Alingsås i augusti 2012. Två gemensamma nämnare för de ungdomar/unga vuxna Plug In mött hittills under projekttiden är; avsaknad av fullständigt gymnasiebetyg och att de på något sätt hamnat utanför de aktiviteter som idag erbjuds inom ordinarie förvaltning/organisation. De kanske inte orkade skolgången fullt ut, inte klarar sysselsättning på heltid, behöver en mer anpassad studietid och studiesituation, har varit hemma och helt isolerad från skolan och stora delar av samhället under en längre tid etc. Bristen på alternativ ökar andelen ungdomar som väljer att helt avbryta sina studier och kan även hämma ungdomar som redan avbrutit från att ta upp sina studier igen. Behovet av att ta fram alternativ till den traditionella skolform som finns idag blev tydlig. Plug In har nu aktivt arbetat med ungdomar under nästan 1 års tid med goda resultat som följd.
 
Insatser
 
Möjligheten;
På Plug In Möjligheten är det viktigaste arbetet kartläggning och motivationsarbete, att möta varje individ och inge hopp. Detta sker genom att erbjuda ungdomarna en neutral arena där de blir mötta på just den plats i livet de befinner sig och få ett vuxet stöd som kan se och bekräfta dem. De erbjuds även vägledning och social och strukturell stöttning för att kunna stanna kvar i/fullfölja/ eller gå vidare till studier/praktik/arbete. Ungdomarna kommer till Möjligheten via en skriftlig ansökan som görs i samråd mellan ungdom/målsman och elevhälsoteam/rektor från Alströmergymnasiet, handläggare på Arbetsförmedlingen eller handläggare på Socialförvaltningen. Det är viktigt att ungdomen själv skriver under ansökan för att uppnå delaktighet och ett aktivt val i att delta och själv få ”äga” besluten kring sitt liv och sin framtid. Nya ansökningarna lyfts på teammötet för det multikompetenta teamet som träffas varje vecka. Teamet består av projektledaren, 3 ungdomskoordinatorer, ungdomsförmedlare från Arbetsförmedlingen, kurator, specialpedagog, praktiksamordnare, studie- och yrkesvägledare samt fältsekreterare.  Därefter bokas ett första möte, ett individuellt kartläggningssamtal, in mellan ungdomen, kontaktpersonen (ungdomskoordinatorn) och vid behov övriga personer och ett individuellt schema tas fram.
 
Användningen av ett multikompetent team kan liknas vid att bygga en kommunal soffa där ungdomen kommer i ett sammanhang där det finns en bred kompetens samlad under ett tak vilket minskar risken för att de istället hamnar mellan stolarna. Kontaktpersonen på Plug In blir en viktig person som kan bli en länk i kontakten med övriga instanser. Aktiviteter sker 4 dagar i veckan och ungdomarna har individuella scheman utifrån det egna behovet och förmågan. På måndagar är fokus på arbetslivet på förmiddagen och på eftermiddagen är ett lugnt studierum öppet, onsdagar innefattar friskvård och fredagar är en inspirationsdag med studiebesök eller föreläsningar. Torsdagar på förmiddagen är vigda åt enskilda möten med ungdomar där kontakpersonen kan arbeta med individuella kartläggningar, avstämningar, följa med på individuella studiebesök eller liknande. På eftermiddagen finns det återigen möjlighet till att sitta i ett lugnt studierum. En tät utvärdering hålls med deltagarna och de har stor möjlighet att själva påverka utformandet av innehållet på Plug In Möjligheten. I övrigt har insatserna som syfte att ge ungdomar social träning samt möjligheter till att få och bibehålla en positiv dygnsrytm samt fortsatt motivationsarbete inför en aktiv vardag i någon form.
 
Under projekttiden har detta arbetssätt haft ett positivt utfall och det har gått att finna vägar till studier eller sysselsättning för ca 60 % av de ungdomar som kommit till oss inom loppet av 4-5 månader.
 
Kommunala Informationsansvaret (KIA);
För att uppfylla kommunens krav kring att hålla sig informerade om vad ungdomar 16-20 år gör om de inte befinner sig i gymnasiestudier så har Plug In Möjligheten startat ett aktivt uppsökande arbete vilket innebär att alla ungdomar som befinner sig inom det kommunala informationsansvaret kontaktas snabbare och på ett mer personligt sätt jämfört med tidigare arbete. Det aktiva uppsökande arbetet innebär telefonsamtal till ungdom/förälder (om ungdom är under 18 år), sms vid uteblivet svar, brev (i ett neutralt kuvert, ej kommunkuvert) om kontakt ej fås och i sista skedet hembesök. Ungdomarna som kontaktas och ej är inom annan meningsfull sysselsättning erbjuds ett informationsbesök på Plug In Möjligheten. Om de efter detta möte önskar delta, skrivs en ansökan på och ungdomen börjar oftast i aktiviteterna inom loppet av någon vecka.
 
Detta tillvägagångssätt har visat sig vara väldigt effektivt och fått mycket positiv respons. Kontakten med ungdomarna går fortare vilket i sin tur minskar risken för att ungdomen hamnar i en nedåtgående spiral och i utanförskap. När listan mottogs i oktober 2012 var ett 60-tal ungdomar ej kartlagda, idag är alla de ungdomarna kontaktade och när nya ungdomar dyker upp kontaktas dessa inom 2 veckor. Det som visat sig vara viktigt är inte att enbart kontakta dem och kartlägga vad de gör utan också ha något utöver traditionell skola att erbjuda.