Du är här

Möjligheten- PlugIn2.0 Stenungsund

Syfte/mål lokal nivå

Övergripande mål med projektet återfinns i effektmålen för PlugIn2.0:
- Minska studieavbrotten på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund
- Öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program på de IM-program som deltar i projektet.
- Öka andelen ungdomar som återgår till studier eller annan aktivitet inom projektet. (KAA)
Lokala mål:
1. Genom projektet ska vi skapa strukturer för strategisk och operativ samverkan i syfte att kunna hitta rätt insatser för ungdomen oavsett dennes förutsättningar och behov. Vi ska kunna erbjuda dessa insatser, samt identifiera eventuella insatsbehov som man inom projektet inte kan erbjuda som utvecklingsområden.
2. Ungdomarna som deltar i projektet ska, utifrån sina förutsättningar och behov, nå en ökad måluppfyllelse och en likvärdig progression under projekttiden. Perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering ska synliggöras i arbetet, beaktas och analyseras i lägesrapporter och övrig dokumentation.

De lokala målen bygger på de framgångsfaktorer som identifierats via tidigare Plug In-projktet och forskning. Projektets övergripande idé är samverkan, vilket genomsyrar arbetet från strategisk till operativ nivå. I kartläggning och handlingsplan utgår vi tydligt från individens förutsättningar och behov. Projektgruppen arbetar som ett team kring ungdomen, här finns rutiner kring koll och uppföljning såväl kring utveckling av arbetet i projektet som kring den enskilde individen. Varje ungdom har en kontaktperson.