Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Huvuduppgiften är att bygga upp motivation och självbild hos eleven och därigenom skapa en inlärningsmiljö som gör att eleven ser utbildningen som meningsfull och viktig. Eleven blir på så vis engagerad och delaktig i sin egen kunskapsutveckling. Elevgruppen är 10 -12 st i ålder 16-22 år. Målet i förlängningen är att varje elev skall uppnå en social mognad för att vara anställningsbar efter utbildningen. Utbildningen behöver inte nödvändigtvis leda till jobb inom fordonsbranschen. 2013; En av elev tog "studenten" och en elev har slutat och börjat att arbeta. 2014; En av eleverna har fortsatt sin utbildning för vuxna del 2. Utbildningen sker inom en extern vuxenutbildning där en ”Mobilen elev” fick chansen att pröva om han kunde delta. Han har också haft en tuff praktikperiod på en märkesverkstad i Kungsbacka och klarat detta med mycket goda vitsord. 4 elever tog studenten och lämnar Mobilen i juni. Alla 4 går vidare i någon form: En elev har en arbetsmarknadsplats En elev flyttar till Hjo och en anställning inom Park- och förvaltning ( Mobilen måste alltså inte leda till ett arbete inom Bilbranschen, huvudsaken är att få en anställning så fort som möjligt, för att kanske senare gå vidare) En elev har timanställning inom bilbranschen En elev kommer att gå vidare via Kicken ( Ett Plug In- projekt i Kungsbacka kommun).
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
se ovan..
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
xxxxxxxxxxxxx
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Inte alls
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Bemötande och relationsbyggande är avgörande för att det ska bli ett bra resultat med målgruppen
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att få eleverna att ta ansvar för sitt eget liv och lärande är avgörande för individens framsteg
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Andra elevgrupper har tillkommit. Åldersspannet har utökats till 16-25 år samt att elever från vuxensärskolan har tillkommit. Även elever från den reguljära vuxenutbildningen har tillförts då dessa har behov av att komplettera med vissa delmoment.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
xxxxxxxxxxx
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Bemötande och ansvarstagande är grunderna. En mindre verksamhet som finns friliggande från den övriga skolan. Det skapar en känsla hos eleverna av att vara del i sin egen "verkstad" och samhället.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
xxxxxxxxx
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Företag : 
Ett flertag företag finns med i verksamheten. Flera exempel finns på praktisk samverkan som har stor betydelse för elevernas koppling mot arbetsmarknad
Annat alternativ: 
xxxxxxxxxxxxx
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
xxxxxxxxxxx
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
4 lärare varav det är två som jobbar med kärnämnen på individnivå
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Två manliga och två kvinliga lärare. Det har betydelse för att det finns kvinliga elever som söker sig till verksamheten
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Merparten har någon form av diagnos. En del av eleverna har en socialt utsatt situation som gör att det troligtvis inte skulle fungera på en stor skola.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
xxxxxxxxxx
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
Inte alls
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I liten utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
Inte alls
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
xxxxxxxxxxxx
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
xxxxxxxxxxxxx
Annat: 
xxxxxxxxxxxx
Workshop: 
Mobilen - Pedagogisk utveckling

Relaterat projektverkstad