Du är här

Mobilen - Pedagogisk utveckling

Mål och Syfte
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
Mobilen: Alternativ skolform: Pedagogisk utveckling genom integrering av praktiska och teoretiska ämne och entreprenöriellt lärande
 
Beskrivning av elevgrupp:
En verksamhet för elever inom fordonsprogrammet som av olika anledningar är i behov av alternativa undervisningsformer för att kunna fullfölja gymnasiestudierna.  Det är ett alternativ för att elever inte ska göra avbrott. Arbetssättet är mycket individuellt upplagt och i huvuddel praktiskt. Gruppen har en åldersspridning på 16 till 20 år. Verksamheten har hög personaltäthet, 3-4 tjänster.
 
Mobilen är belägen en bit ifrån skolans huvudbyggnad i speciellt anpassad fordonsverkstadslokal, för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en arbetsplats.
 
Huvuduppgiften är att bygga upp motivation och självbild hos eleven och därigenom skapa en inlärningsmiljö som gör att eleven ser utbildningen som meningsfull och viktig. Eleven blir på så vis engagerad och delaktig i sin egen kunskapsutveckling. Målet i förlängningen är att varje elev skall uppnå en social mognad för att vara anställningsbar efter utbildningen. Utbildningen behöver inte nödvändigtvis leda till jobb inom fordonsbranschen.
 
Metod:
Insatsen består av utveckling av det entrepreniöriella lärandet, att genom att utgå från elevernas intresse och kunskap inom fordon integrera de mer teoretiska ämnen för att eleverna ska nå kursmål. Ex. har en engelsman arbetat med eleverna för att utveckla deras kunskaper i engelska med utgångspunkt i fordonskunskap och praktiska ämnen.