Du är här

Mobil enhet för ungdomsuppföljning

 

Målgrupp:

Målgrupper
Målgrupperna för den mobila verksamheten är huvudsakligen: Ungdomar skrivna i Västerviks kommun mellan åldrarna 16 och 20 som inte finns inskrivna i gymnasieutbildningar(alla som omfattas av skollagen 2010:800 kap 29 § 9), de ungdomar som riskerar att inte kunna fullfölja sina gymnasiestudier, samt deras anhöriga.
Målgruppen för metodutvecklingen är de unga mellan 16 och 20 år som befinner sig i riskzonen och/eller redan har avbrutit sina gymnasiestudier och omfattas av (skollagen 2010:800 kap 29 § 9), via den personal som möter och som behöver verktyg för att bättre möta dem.

 

Mätbara/uppföljningsbara mål:

För att utveckla och möta den problembild som finns i Västervik så vill vi genomföra ett projekt som består av två bärande delar. Den första delen består av en mobil enhet som ökar möjligheten att jobba mer ”hands on” i mötet med ungdomarna. Den andra delen består i att öka kompetens och förbättra metoder för att arbeta preventivt med de i målgruppen som befinner sig i riskzonen att hoppa av gymnasiet.

Syfte
Den mobila enhetens syfte är att effektivisera processen för att nå ut till fler ungdomar och skapa en bättre arbetsmiljö där man bättre kan möta upp ungdomarnas behov av olika insatser för stöd, kontakt och bemötande. Alla som omfattas av skollagen 2010:800 kap 29 § 9 ska få ett fysiskt besök med information om vilket stöd man kan få från ungdomsuppföljningen. För att på sikt kunna etablera en stabil relation och meningsfulla aktiviteter som ungdomen kan växa ifrån för att nå fram till sina mål mot vidareutbildning och egenförsörjning.
Metodutvecklingens syfte är att inom befintliga kommunala verksamheter som möter unga i riskzonen (elever som omfattas av skollagen 2010:800 kap 29 § 9 men som inte hunnit hoppa av gymnasiet men har en identifierad risk för avhopp) öka förmågan att se och möta målgruppen samt coacha dem. Det handlar om att identifiera riskfaktorer på grupp och individnivå i första hand men även att koppla den till organisationsnivå, genom detta kan kunskap systematiseras i gemensamma aktiviteter och handlingsplaner som ökar prevention av avhopp hos de i målgruppen där identifierade riskfaktorer uppmärksammas.

Mål
Målet är att kommunikationen mellan ungdomsuppföljningen och de ungdomar som finns i målgruppen dels ska öka i mängd och dels kvalitativt förbättras. Den ska bli tätare och med mer ”hands on effekter” vilket har visats sig vara en mycket nödvändig åtgärd för att kunna skapa en grundtrygghet. I förlängningen är självklart huvudmålet att ge målgruppen ett bättre stöd till att komma in i utbildnings- eller arbetslivet.
Några effektmål som bör uppnås med hjälp av den mobila verksamheten:

 • Högre kunskap om ungdomarnas behov,
 • Högre svarsfrekvens,
 • Minskad administration för kommunens tjänsteman,
 • Enklare att ta kontakt och kommunicera med kommunens tjänsteman,
 • Ökad frekvens och kvalitet på information från ungdomsuppföljningen.

 
Några effektmål av metodutvecklingen:

 • Ökad kvantitet och kvalitet i det preventiva arbetet
 • Ökad kvantitet och kvalitet i arbetet för återgång till skolan.
 • Ökad samsyn och kunskap kring arbetet med målgruppen
 • Fler personer som kan identifiera och stötta målgruppen
 • Ett synliggörande av det gemensamma ansvaret för målgruppen
 • En systematiserad kunskap kring målgruppen

 
 

 

 

Startdatum/slutdatum:

Se nedan

 

Beskrivning av Plug in verkstad:

Grunden iden mobila verksamheten är att med en IT-utrustad bil söka upp ungdomarna och på så vis fånga upp dem där de är i verkliga livet. För att bäst kunna ge dem det stöd som individen mest behöver.
Vi ska komma till dem inte bara de till oss.

Aktivitet

 1. Bil för att kunna resa och möta, ordna med aktiviteter samt bättre kunna följa upp praktikinsatser för ungdomarna.
 2. IT-teknik för att kunna göra kartläggningar, ungdomarna ska kunna göra intressetester och skriva cv samt för att skriva praktikkontrakt m.fl. administrativa sysslor. Bärbar dator, bärbar skrivare, mobilt Internet och en smartphone av iPhonekaraktär.

Tidplan

 1. Start i December 2012/Januari 2013.
 2. Handlingsplan och hur vi mäter resultat tas fram Januari 2013
 3. Genomförande av handlingsplan och dokumentation görs löpande under projekttiden.
 4. Avstämning sker i juni 2013. Projektet avslutas och slututvärderas lokalt inom projektverkstaden i dec 2013/jan 2014. Annan eller externutvärdering görs och bekostas av Regionförbundet eller SKL

Grunden i metodutvecklingsdelen är att genom metodutvecklingsmöten och workshops med Case-metodik öka kompetensen och förmågan hos tjänstemän som i sin tjänsteutövning möter målgruppen.

Aktiviteter

 • Metodmöten där inventering och gemensam problembild diskuteras med utgångspunkt från Case-metodik.
 • Ta fram en handlingsplan och aktiviteter för målgruppen.
 • Ta fram gemensamt mål och gemensamma strategier för att nå dessa mål
 • Fördjupad kompetensutveckling för de två ungdomscoacherna.

Tidplan

 1. Uppstarts möte i December 2012
 2. Handlingsplan, gemensamma mål och hur vi mäter resultat tas fram i Januari 2013.
 3. Genomförande av handlingsplan och dokumentation görs löpande under projekttiden.
 4. Kompetensutveckling med start våren 2013
 5. Avstämning sker i juni 2013. Projektet avslutas och slututvärderas lokalt inom projektverkstaden i dec 2013/jan 2014. Annan eller extern-utvärdering görs och bekostas av Regionförbundet eller SKL.