Du är här

Metodutveckling av ett preventivt arbetsätt för att minska avhoppen från Gymnasieskolan

Målgrupp:
Målgruppen för metodutvecklingen är de unga mellan 16 och 20 år som befinner sig i riskzonen och/eller redan har avbrutit sina gymnasiestudier och omfattas av (skollagen 2010:800 kap 29 § 9), via den personal som möter och som behöver verktyg för att bättre möta dem.
 
Mätbara/uppföljningsbara mål:
För att utveckla och möta den problembild som finns i Västervik så vill vi genomföra ett projekt som består av två bärande delar. Den första delen består av en mobil enhet som ökar möjligheten att jobba mer ”hands on” i mötet med ungdomarna. Den andra delen består i att öka kompetens och förbättra metoder för att arbeta preventivt med de i målgruppen som befinner sig i riskzonen att hoppa av gymnasiet.
 
Syfte:
Metodutvecklingens syfte är att inom befintliga kommunala verksamheter som möter unga i riskzonen (elever som omfattas av skollagen 2010:800 kap 29 § 9 men som inte hunnit hoppa av gymnasiet men har en identifierad risk för avhopp) öka förmågan att se och möta målgruppen samt coacha dem. Det handlar om att identifiera riskfaktorer på grupp och individnivå i första hand men även att koppla den till organisationsnivå, genom detta kan kunskap systematiseras i gemensamma aktiviteter och handlingsplaner som ökar prevention av avhopp hos de i målgruppen där identifierade riskfaktorer uppmärksammas.
 
Mål:
Målet är att kommunikationen mellan ungdomsuppföljningen och de ungdomar som finns i målgruppen dels ska öka i mängd och dels kvalitativt förbättras. Den ska bli tätare och med mer ”hands on effekter” vilket har visats sig vara en mycket nödvändig åtgärd för att kunna skapa en grundtrygghet. I förlängningen är självklart huvudmålet att ge målgruppen ett bättre stöd till att komma in i utbildnings- eller arbetslivet.
 
Några effektmål av metodutvecklingen:
 
• Ökad kvantitet och kvalitet i det preventiva arbetet.
• Ökad kvantitet och kvalitet i arbetet för återgång till skolan.
• Ökad samsyn och kunskap kring arbetet med målgruppen
• Fler personer som kan identifiera och stötta målgruppen
• Ett synliggörande av det gemensamma ansvaret för målgruppen
• En systematiserad kunskap kring målgruppen
 
Beskrivning av metoden:
Grunden i metodutvecklingsdelen är att genom metodutvecklingsmöten och workshops med Case-metodik öka kompetensen och förmågan hos tjänstemän som i sin tjänsteutövning möter målgruppen.
 
Aktiviteter:
 
• Metodmöten där inventering och gemensam problembild diskuteras med utgångspunkt från Case-metodik.
• Ta fram en handlingsplan och aktiviteter för målgruppen.
• Ta fram gemensamt mål och gemensamma strategier för att nå dessa mål
• Fördjupad kompetensutveckling för de två ungdomscoacherna.