Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har ökat det formativa inslaget i undervisningen och skaffat oss en bättre kontroll och medvetenhet, både hos elev och personal, över elevutvecklingen. Vi har infört en ny lärplattform, skapat rutiner för elevstöd och EA, elevnära arbetslag.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Minskat
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Oförändrad
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Oförändrad
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Elevernas upplevda arbetsmiljö har ökat. Det kollegiala lärande över ämnesgränser har ökat. Det kollegiala lärandet om betyg och bedömning har ökat via EA, bokcirklar och ledningsgruppens uthållighet.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Bokcirklarna hjälper oss att förstå och diskutera pedagogiska tankar i autentiska situationer
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Samarbetet mellan närliggande kommuner har stärkts Samarbete med soc och näringsliv har ökat
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att det är en komplex fråga där arv, förväntningar, attityder, genus blandas med pedagogiska frågor. Att lärande är ett lagspel och att det kollegiala lärandet och samspelet med varandra och eleverna är mycket viktigt
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vi valde en lärlingsgrupp som fokusgrupp och där visade det sig att det till stor del rörde sig om felval, eller ickeval. Där fick vi fokusera på tidiga SYVinsatser så att eleven hittar tillbaka till motivationen.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Att organisera oss i Elevnära arbetslag där 4-5 pedagoger träffas var tredje vecka för att dryfta elever, kunskapssyn och samverkan. Att skapa bokcirklar som genererar lärfrågor till studiedagar och andra träffar. Att bilda ett lag av två lärare från grundskolan samt en från gymnasiet med fokus på betyg och bedömning (B&B)
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
I liten grad har vi deltagit i ett internationellt arbetsmarknadsprojekt
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I liten utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Företag : 
Företag inom Bygg och anläggning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Som projektledare har jag ingått i ledningsgruppen för att på så sätt inte se projektet som just ett projekt utan mer som en startmotor/ katalysator för skolutveckling. Till gruppen har funnits en projektägare från förvaltningen och en administratör
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Till gruppen har funnits en projektägare från förvaltningen och en administratör
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har i liten grad funderat på genusfrågor utan mer på individ
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Här har vi förutom att undanröja fysiska hinder belyst elevstödets kompetens av hinder i form av NP- diagnoser och försökt sprida dem bland personal exv. ITstöd.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Vi har samarbetat med Valdemarsvik runt hemkommunens möjlighet att se frånvaro och i förlängningen elevutveckling.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I viss utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I viss utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Extern utvärdering och sammanställningar där man kan få tips och idéer är alltid värdefulla. SKL har ju möjliggjort allt detta (startmotor)
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
För oss har en engagerad, modig och uthållig ledningsgrupp varit ovärderlig. Ett klokt och lagom förändringsbenäget kollegium är också en framgångsfaktor. Ett bra administrativ IT- stöd. Piloter som går före och visar på konkreta vinster. Mindre bra Allt förändringsarbete har ett inbyggt motstånd och tålamod,respekt och tid är nyckelfaktorer. Ibland hade vi inte den tiden.
Workshop: 
Mentorskap och formativa arbetssätt

Relaterat projektverkstad