Du är här

Mentorskap och formativa arbetssätt

Syfte/mål:

  • Att öka måluppfyllelsen och graden av lyckande för eleven.
  • Att hitta strategier för lyckad skolgång och att synliggöra lyckad undervisning och lärande

 

Miljö:
Nyströmska skolan startade 1995 med en tydlig målsättning och värdebas där begrepp som att alla betraktas som unga vuxna och förväntas ta ansvar för sina studier var centrala. Idag består skolan av gymnasieskola med NA, SA, VO, Lärling VO,BA,IP,FT samt ett snabbt växande IM eftersom vi övertagit verksamheten i Valdemarsvik. Vuxenutbildning, SFI, YH samt introvux är delar av verksamheten som berikar. Nyströmska är en FN- skola och vi är en 1 till 1-skola med en lärplattform ”Learnify”, sedan HT 14 använder vi edWise. Vi håller till i vackra byggnader i vacker miljö.

Gymnasieskolans elever kommer från Söderköping, Valdemarsvik och Norrköping och många har relativt lång skolväg.

 

Deltagare:
Eleverna i åk1 och 2 på nationella program med fokusklasserna SA12 och LÄ12.
 

Metod:
Vi planerar att återerövra ”unga vuxna som tar ansvar för sina studier” genom ett aktivt mentorskap, strukturerad och tidig återkoppling genom måluppfyllelsekontroll och periodutvärderingsmall. Bedömning för lärande blir ett viktigt redskap och vi hoppas på en kompetensöverföring inom arbetslaget bl.a. via Learning Studies. Detta pågår nu genom Mattelyftet.

Vi tänker oss att arbeta utifrån de fem nyckelstrategierna (Thompson& Williams, 2007)

  1. att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång.
  2. att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande.
  3. att ge feedback som utvecklar lärandet.
  4. att aktivera eleverna som resurser för varandra.
  5. att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.

För att utöka kontaktytorna för klassens undervisande lärare införs EA (elevnära arbetslag) där förhållningssätt, bedömningsfrågor och återkoppling liksom närvaro är stående punkter på dagordningen. Dessa EA ersätter andra möteskonstellationer och är inte en utökning av mötesfloran. Vi anser att projektet inte får vara kostnadsdrivande för att få hållbara åtgärder.

Vi vill öka dialogen med grundskolan och socialtjänsten, speciellt i Söderköping och Valdemarsvik, genom strukturerade överlämningar, återkopplingar och övrigt samarbete.

Indirekt betyder samarbetet med Valdemarsviks Plug In att vi ökar kunskapen om våra elever som hamnar i riskzonen.

Vi deltar i Skolverkets satsning "Forskning lyfter".

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/forskning-lyfter-skolvardagen-1.189571

Förstelärarreformen har bl.a. utnyttjas så att tre lärare från 1-6, 7-9 respektive gymnasiet har bildat en Betyg och bedömningsgrupp, B&B som arbetar för att skapa förståelse för varandras situationer och jämna vägen för personal och elever i betyg och bedömningsfrågor. Gruppen har kontakt med förvaltningens rektorsgrupp.