Du är här

Markaryd Plugin 2.0

Syfte/mål lokal nivå

Målet är att KCM ska vara varje elevs bästa skola. På organisationsnivå handlar det om att bygga en flexibel verksamhet (alla kriterier) med pedagoger med kompetens inom framförallt språkutvecklande arbetssätt. På individnivå handlar det om att KCM ska kunna möta alla elevers individuella behov och förutsättningar (alla kriterier).
Vi ska kartlägga elevernas förkunskaper, styrkor och behov och sätta upp mål för varje elev med individuella studieplaner. Målen ska följas upp kontinuerligt. Utveckla stödfunktioner som t.ex. studiehandledare på modersmålet, samverkan med AF och näringslivet. Skolan ska också jobba med att motverka de siffror som finns nationellt kring skillnader i flickor och pojkars studieresultat. Nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund har svårare att nå behörighet på nationella gymnasieprogram. 2013 var 52 % av eleverna som invandrat efter ordinarie skolstart behöriga till nationella program. För nyanlända elever var siffran 28 %.
De lokala målen är tydligt kopplade till styrdokumentet för Plug-in. Att skapa en organisation där skolan ska kunna erbjuda fler individuella alternativ för eleven är fokus. Då krävs samverkan med andra aktörer, se över studievägar och att fånga upp eleverna tidigt för att bibehålla motivation.