Du är här

Länsövergripande i Jämtland

Syfte:
-Att undersöka eventuellt samband mellan avhopp och faktorer som inackordering och långpendling.
-Att i relation till fullföljning av gymnasieutbildning/avhopp, identifiera framgångsfaktorer samt riskfaktorer för dagspendlande och veckopendlande gymnasieungdomar.
-Att utforma förslag till insatser utifrån analys av resultat.
 
Miljö
Landsbygd. Det finns en uppfattning att ungdomarnas attityd rörande pendling ter sig olika i de olika kommunerna. Socioekonomisk bakgrund tas inte hänsyn till i urvalet. Bredd och mängd är eftersträvansvärt. Ambition finns att komma i kontakt med både ungdomar som har svenska som förstaspråk och andraspråk.

 
Deltagare
Deltagarna finns i samtliga involverade kommuner i Jämtlands län.
 
Avhoppade samt befintliga gymnasieelever som dagspendlar längre sträckor respektive de som bor inackorderade i veckorna.
Ett urval av lärare och föräldrar till dessa, samt elevhälsopersonal och andra kunskapsbärare.
 
Urvalet möjliggörs i varje kommun med hjälp av projektledare och kontaktpersoner inom Plug In, Vinna och Jämtlands Gymnasium. De har kontaktuppgifter till ungdomarna. Kontakt tas företrädelsevis genom personligt möte i anslutning till andra aktiviteter. Annars först via ett informationsmejl uppföljt av telefonsamtal.
 
 
Metod
Kartläggning av befintlig statistik i Sverige och länet.
Kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper och individuella samtal. Dessa spelas in med deltagarnas godkännande.