Du är här

KÖBYT: Uppföljning och Vägledning

2 personer på 25% var kommer att arbeta i verkstaden direkt mot elever och gymnasieskolor i vår region. 1 person är lärare och den andra personen är studie- och yrkesvägledare. En ledningsgrupp bestående av förvaltningscheferna i KÖBYT (Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Tranås) kommunerna finns. En styrgrupp bestående av SYV i de deltagande KÖBYT kommunerna. En inventering har gjorts om vilka gymnasieskolor vi har elever på från de medverkande kommunerna. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor. Vi har ca 1200 elever fördelade på 35 olika gy-skolor från KÖBYT kommunerna. Kontakter har tagits med gymnasieskolorna och högstadierna för att ge information till skolledning om projektet. eftersom det är 5 kommuner. En modell för återrapportering från Gy-skolorna till hemkommunerna har tagits fram och presenterats för rektorer, styrgruppen, och förvaltningscheferna innom Östsam.Nu skall vi ta fram en implementringsplan för att få modellen att fungera från hösen 2014. Nästa steg i projektetär att lämna ett förslag på hur ett faddersystem skulle kunna vara. Vi kallar det inte faddrar utan elevstödjarmodell.
 
Miljö:
Elever från våra KÖBYT kommuner där Tranås är den enda kommun som har egen gymnasieskola och Kinda har ett industriprogram.De flesta av eleverna går i Linköpings kommun, Mjölby kommun, Vadstena kommun, Tranås kommun.Kommunala skolor men också fristående gymnasieskolor i regionen.
 
Återkopplingsmodellen ser ut såhär:
Den kommer att ligga på en internettplattform som inte är klar ännu. Återkoppling till hemkommunen.
 
1. När en gymnasieskola bedömer att en elev riskerar att avbryta eller förlänga sina studier ska skolan ta kontakt med hemkommunen. Faktorer som ska leda till kontakt med hemkommunen är:
 
● Eleven har mer än 10% ogiltig frånvaro. Avstämning sker minst två gånger/år: 15 oktober samt 15 april
 
● Programbyte
 
● Eleven har inte klarat de poäng som krävs för att kunna uppfylla sin studieplan. Avstämningen sker månadsskiftet okt/nov årskurs 2 och 3. Det räcker att en av dessa faktorer uppmärksammas för att gymnasieskolan ska ta kontakt med hemkommunen.
 
 
2. Varje skola skall se till att det på www.xxxxxx.se finns uppdaterade kontaktuppgifter till namngiven person på skolan som ansvarar för kontakten till hemkommunen.
 
3. Varje hemkommun skall se till att det på www.xxxxxx.se finns uppdaterade kontaktuppgifter till den person som skolorna ska kontakta, samt till den person som har det kommunala informationsansvaret.
 
4. En sammanställning över aktuella stödinsatser som planerats och/eller har genomförts för att eleven ska kunna fullfölja sina studier skickas till elevens hemkommun vid förfrågan.
 
5. Skolan och hemkommunen bestämmer tillsammans tid för en eventuell uppföljning/återkoppling. Vid avbrott: Om en elev trots stöttande insatser avslutar sina studier utan fullständiga gymnasiebetyg ska kontaktpersonen i hemkommunen underrättas innan eleven avslutar studierna.
 
 

Miljöbeskrivning: 
kinda,ödeshög,boxholm,kinda,tranås. Kommunerna har ingen egen gymnasieskola utan eleverna går i gy skolor i andra kommuner förutom Tranås som har eget gy.Återkopplingsmodell till hemkommunen från gy-skolorna.