Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Flertalet av de ungdomar som deltagit i verksamheten har nått uppsatta mål och lämnat Kickstartskursen/verkstaden med en handlingsplan. Ungdomarna har erhållit: en handlingsplan, ökat självförtroende och ökad vilja till förändring. Ett fåtal ungdomar avbröt emellertid kursen. Kickstartsprojektet/verkstaden har haft svårt att rekrytera ungdomar och vissa delmål har inte varit möjliga att mäta på grund av bristande rekrytering, dvs. för få deltagare.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Eleverna har utarbetat en handlingsplan och under Kickstartskursens gång genomfört olika självvärderingar som efter hand ökat i positiv styrka. Ungdomarnas sociala deltagande och tilltro till sig själva samt deras förmåga att tänka på de möjligheter som finns har förstärkts. De har lärt sig sätta mål, planera och nå mål. Under resans gång har så kallade karriärdilemman mätts för varje enskild ungdom. Resultaten av dessa mätningar visar att ungdomarna efter hand ökat motivationen till att förändra sin situation. I övriga utvärderingar som genomförts har ungdomarna uttryckt att deras självförtroende, insikter om sig själva, ökade kunskaper om samhället och om studievägar ökat. Dessutom har personalen genomfört uppföljning av de deltagande ungdomarna efter Kickstartskursens/verkstadens slut. Några av ungdomarna var svåra att nå, men bland de som varit möjliga att nå framkommer att de tycker Kickstart hjälpt dem till att vara där de är idag.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I liten utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Erhållna kunskaper: Personalen har erhållit större kunskaper om målgruppen och ökat sin förståelse för att det är långsamma processer de arbetar med. Samtlig inblandad personal har kommit till insikt om att lärande och utvecklingsprocesser inte går att påskynda, utan att uppdraget kräver stor följsamhet där ungdomens behov får styra. Ett exempel på detta är att kurslängden ändrats från 6 till 20 veckor. Andra kunskaper som erhållits gäller exempelvis: (i) Att de ungdomar som faller under KIA är en svår målgrupp att nå, (ii) Att kunskaperna som SYV ytterligare förstärkts, (iii) Att det många gånger kan vara svårt med organisatorisk tillhörighet inom kommunens förvaltning. Kickstartsprojektet har betecknas som ett introduktionsprogram men samtidigt har inte elever från exempelvis ett annat introduktionsprogram kunnat erbjudas ett deltagande innan de varit utskrivna därifrån Förändringar av attityder: Personalen har erhållit en ökad förståelse för många ungdomars problematiska livssituationer, behov av bekräftelse och bra bemötande. Personalen har fått insikt om att förändringsprocesser tar lång tid för de ungdomar som tillhör målgruppen. Förändring av riktlinjer: Personalen har utarbetat ett fungerande koncept eller en metod för arbete med ungdomar ur målgruppen. Däremot har inga riktlinjer på organisationsnivå förändrats. Förändring i arbetsrutiner: Kursinnehållet i Kickstart/verkstaden har i samråd med deltagarna förändrats och förbättrats under projektets genomförandetid. Byte av lokaler under Kickstartsprojektets gång medförde att Kickstartsprojektet/verkstaden delvis kom att exkludera pälsdjursallergisk personal, men lokalvalet har också riskerat exkludera ungdomar med pälsdjursallergi eller fysiska funktionshinder. Samtidigt har den nya lokalen erbjudit en inbjudande och trivsam miljö som skiljer sig från traditionell skolverksamhet. Samarbetet med stadsdelarna har ökat och en del rutiner har utvecklats.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Utan Plugin som helhet så hade Kickstart inte funnits. Kickstart har genererat ett större erfarenhetsutbyte mellan Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna så att alla idag arbetar mot samma mål. Projektet har också genererat ett större samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Social resursförvaltning, t ex ett samarbete med ”projekt Iter” som är ett volontärprojekt som erbjuder ungdomar volontärarbete inom EU. Kickstartsprojektet har också genererat samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och kringliggande Folkhögskolor, ideella organisationer, kommunens introduktionsprogram och lärcentrum.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Ungdomarna har lyckats arbeta fram en handlingsplan och de som deltagit i projektet har fått insikt om att de kan förändra sin situation. Personalen har erhållit nya perspektiv på arbetet och målgruppen. Personalen nämner insikter som: (i) Att målgruppen ungdomar är svår och mycket heterogen. (ii) Att det tar tid med förändringsprocesser och att arbete med målgruppen skiljer sig från annat arbete med ungdomar. (iii) Att betydelsen av att se och ge bekräftelse till ungdomarna inte får eller kan underskattas. (iv) Att målgruppen är i stort behov av kunskap och information som i sin tur väcker liv och motivation. (v) Att bemötandet är livsviktigt för att skapa en relation som i sin tur kan skapa lärande som i sin tur skapar självkänsla. Någon påtalar också att hen inte varit medveten om att så många barn redan faller igenom i grundskolan. Mer kunskaper om den heterogena målgruppen har också ökat personalens förståelse för vilka krav som måste ställas på organisationens flexibilitet. Under Kickstartsprojektets gång har emellertid organisatoriska förändringsmöjligheter saknats, samtidigt som personalen erhållit insikter om att den här typen av verksamheter bör ligga på samverkansnivå. Kickstartsverksamheten har inte gynnats av att ”ägas” av en förvaltning. Personalen menar att den organisatoriska strukturen inte bör vara avgörande för utfallet. Ytterligare en lärdom gällde lärstilar. Kickstartskursens metodinslag med lärstilar och lärstilstester väckte flera ungdomars intresse, men det var svårt för personalen att göra något med detta intresse. De menar att arbete med lärstilar kräver en verksamhet och en pedagogik som ger utrymme för förändring. Ett sådant utrymme låg emellertid bortom projektets möjligheter då personalen inte kunnat förändra den verksamhet som ungdomen genom deltagandet i Kickstart rustades för. Naturligtvis kunde/kan ungdomen själv, genom att ha kännedom om sin egen lärstil, organisera sina framtida studier eller arbetsliv
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Metoderna i Kickstart har utvecklats utifrån nyfunna behov hos målgruppen. Upptäckterna resulterade i förändringar av både kurslängd och innehåll. Kickstartskursens längd förändrades från 6 till 20 veckor och veckoschemat omdisponerades. Vad gäller innehållet så har metodbenet ”kropp och själ” tillkommit samtidigt som metodbenet ”lärstilar” försvunnit ur konceptet. Lärstilskonceptet utgick ur verksamheten eftersom lärstilskonceptets grundläggande idéer var svåra att genomföra. Metodbenen ”coachning”, ”omvärldskunskap” och ”karriärvägledning” har däremot hållits i princip intakta. Det har varit svårt med rekryteringen av ungdomar till Kickstartsprojektet. Personalen menar att den huvudsakliga orsaken till detta har varit att Kickstartsprojektet befunnit sig inom en given organisatorisk ram, där de inte haft möjlighet att erbjuda den flexibilitet som de menar krävs för förbättrad samverkan med andra aktörer. Vidare betonar de att lösningarna till rekryteringsproblemen ligger utanför deras påverkansområde, eftersom det handlar om organisatoriska problem gällande ekonomisk tilldelning till olika verksamheter inom kommunen som helhet. Ytterligare en utmaning för Kickstartsprojektet har handlat om tiden. Personalen betonar att det är stor diskrepans mellan idé och verklighet vad gäller att nå ungdomar ur målgruppen och att förändringsarbete är en långsam process som är beroende av i vilket skede ungdomen befinner sig. De menar att det många gånger är svårt att nåden enskilde ungdomen, men att det också är svårt att göra innehållet i ”kursen” attraktivt. Ungdomarna vill många gånger ha en inträdesbiljett till arbetsmarknaden vilket gör att en handlingsplan i deras ögon inte är något mål. Enligt personalen borde det därför ingå någon typ av arbetsmarknadsåtgärd i projektet. Slutligen så menar de att det är en utmaning att behålla de ungdomar som kontaktats och att sedan inom ramen för Kickstartsverksamheten tillgodose var och ens behov. Ungdomsgruppen har varit och är mycket heterogen där en del ungdomar redan vid inträdet i Kickstartsaktiviteten haft studier som mål. Andra deltagare har befunnit sig långt från tanken på skola överhuvudtaget. Hos samtliga unga har det emellertid funnits en längtan efter tillhörighet och ett behov av delaktighet som tydligt tagit sig i uttryck i verksamheten.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
• Personalens intresse och engagemang för elevgruppen. • Kickstartsaktiviteten har fungerat väl för de ungdomar som har deltagit, men projektet har inte funnit sin plats inom organisationen. • Regelbundna utvärderingar och regelbunden dialog med de deltagande ungdomarna.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärandemiljöer: Karriärplanering och vägledning, coachning, omvärldskunskap samt hälsa för kropp och själ. Lokalerna har emellertid inte varit anpassade till önskad verksamhet. Samverkan: Kickstartsprojektet/verkstaden har samverkat med ideella föreningar, folkhögskolor, fackförbud, polisen och andra kommunala verksamheter. Ungdomarna har varit på olika studiebesök och t ex besökt olika typer av skolformer. Innovativ verksamhet: Kickstartsaktiviteten har utvecklats till en strukturerad och väl utarbetad metod som kan användas i syfte att möta målgruppen ungdomar som faller inom KIA för att erbjuda dem en nystart. Däremot så saknas det fortfarande en del önskade verktyg och anpassade lokaler för Kickstartsverksamheten. Strategisk påverkan: Kickstart har trots att projektet inte lever vidare bidragit till strategisk påverkan eftersom det fortlöpande arbetet bär med sig projektets erfarenheter.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Har inte varit aktuellt i denna verkstad.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
-
Annat alternativ: 
-
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Efter ungdomen genomfört Kickstartskursen har hen genom samverkan överflyttats till exempelvis Arbetsförmedlingens projekt Unga in, någon folkhögskola, kommunens introduktionsprogram etc. Det har också skett en samverkan med psykiatri, sjukvård och social resursförvaltning kring enskilda ungdomar. Även delar av Kickstartskursens innehåll har utarbetats i samverkan med andra aktörer, t ex ”Unga möter unga” – en aktivitet riktad till målgruppen underställd social resursförvaltning.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Två studie- och yrkesvägledare, en personlig coach och två pedagoger.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Samordningsgruppen består av avdelningschef/områdeschef/enhetschef från Utbildningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningsförvaltningen, Vägledningsenheten samt sektorschefer från Stadsdelsförvaltningarna (ex. avdelning Individ och familjeomsorg, Utbildning, Kultur och fritid).
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
-
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Projektet har samverkat med KFUM kring värderingsfrågor. Andelen deltagare har varit så lågt att någon könsfördelad statistik inte varit meningsfull att producera.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Kickstartsprojektet har inte lyckats förverkliga visionerna gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersom de lokaler som verksamheten genomförts i, inte uppfyller sådana krav. Bytet av lokal under projekttidens gång har i viss mån motverkat arbetet, eftersom den nya lokalen utesluter deltagare med pälsallergi eller fysiska funktionshinder. Samtidigt erbjuder de nya lokalerna ett inbjudande och bra alternativ då de inte påminner om någon traditionell skolmiljö.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Personalen har varit delaktiga i Pluginkonferenserna som tillfört inspiration och idéer för Kickstartsprojektets arbete. Besöken i Alingsås och Kungsbacka har bidragit med erfarenhetsutbyte. Vidare har representanter för Kickstartsprojektet deltagit i kommunens nätverksmöten där stadsdelarnas uppföljningsansvariga tillsammans med representanter från uppföljningsenheten på Utbildningsförvaltningen träffas tillsammans med utvalda representanter från olika befintliga aktiviteter som erbjuds ungdomarna i målgruppen.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Den externa processutvärderingen har inte på något sätt bidragit till det lokala utvecklingsarbetet och vi har svårt att bedöma på vilket sätt det har bidragit till Plug In som helhet. Pluginovation har i sig inte bidragit till vårt lokala utvecklingsarbete men har bidragit till att vi har fått mer uppmärksamhet från andra kommuner både inom och utom projektet. Däremot tror vi att Pluginnovation har haft en stor påverkan på Plug In nationellt. Den nationella projektledningen har ofta gått i otakt med oss i GR-regionen medan vi har känt en stor samhörighet inom regionen och har känt stort stöd hos den regionala projektledningen.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Delge: Att det är viktigt att erfarenhetsbasera framtida utvecklingsprojekt istället för att implementera en idé. Att initieringsfasen för ett projekt är längre än man tror. Det tar tid att komma tillrätta med praktikaliteter. Man måste från början både undersöka hemvist och hur ett samarbete kan ta form. Att målgruppen inte klarar för långa dagar och för många timmar per vecka, eftersom det är en process att förändras. Att det i förarbetet inför ett likande projekt är viktigt att ta hänsyn till målgruppens heterogenitet och spretighet. Det måste finnas utrymme för flexibilitet och olika lösningar. Dessutom bör möjligheten till samverkan undersökas så att organisatoriska hinder kan överbryggas redan från start. Att ungdomarnas behov bör överordnas organisatorisk tillhörighet och fördelning av ekonomiska medel. Bra: Att det salutogena spåret och det lösningsfokuserade arbetssättet är viktigt. Att personalen inom Kickstartsprojektet vågat pröva nya verktyg och metoder. Att blandningen mellan olika delar: vägledning, coachning, omvärldskunskap och hälsa bidragit till ett lyckat koncept. Att de deltagande ungdomarna erhållit en handlingsplan och nått sina mål. Att personalen haft vilja till att försöka optimera det som de begränsade förutsättningarna erbjudit. Att Kickstartsverkstaden nått bra resultat med de ungdomar som deltagit. Det har stärkt insikten om vad ungdomarna behöver. Att personalen försökt anpassa Kickstartsverksamheten till det inre arbete som ungdomen går in i. Mindre bra: Att projektets möjligheter till att fånga upp och ta tillvarata ungdomarnas behov har hindrats av den implicita spänningen mellan skola och uppföljningsansvar. Organisatoriska strukturer och regler har begränsat ungdomarnas möjligheter att få ta del av de resurser och metoder som utvecklats inom projektet. Att det varit svårt med rekryteringen av ungdomar till Kickstart. Verkstaden/aktiviteten var innesluten i för mycket olika regler mellan olika verksamheter, för många led.
Annat: 
-
Workshop: 
Kickstart - Delprojekt inom Projekt Uppfölj 16-19