Du är här

Kickstart - Delprojekt inom Projekt Uppfölj 16-19

Syfte/mål:• Att ungdomar som inte går i gymnasiet eller arbetar får hjälp med att hitta sina möjligheter och sina vägar mot antingen studier eller arbetsliv.• Att förbereda och stärka ungdomarna inför vuxenlivet i stort samt de olika sammanhang de kommer att möta i framtida utbildningar och / eller arbetsliv genomo Ökad kunskap om sig självo Ökad kunskap om omvärldeno Insikter om alternativa utvecklingsvägaro Strategier för beslutsfattande och målupprättandeMålet är att ungdomen lämnar kursen med en personlig handlingsplan.

Målgrupp:Ungdomar 16-19 år, skrivna i Göteborgs kommun, som ingår i det kommunala informationsansvaret och vill förändra sin nuvarande situation.

Metod:En metod och ett koncept som bygger på att ungdomen dagligen deltar i verksamhet under 12-20 veckor. Verksamheten organiseras inom ramen för introduktionsprogram/individuellt alternativ.

 

Kursinnehåll:• Vägledning och karriärplanering• Individuell coachning• Omvärldskunskap• Hälsa för kropp och själ• Inlärningsstilar och studieteknik

Kursinnehåll och kursupplägg har utformats för att stärka den enskilde ungdomen så att hen när Kicksstartsverksamheten är slut övergår i utbildning, arbete eller annan sysselsättning. Teorier, förhållningssätt och val av arbetsmetoder utgår från forskning om ungdomar och från arbetsmaterial som visat sig vara framgångsrika för målgruppen. Kursdeltagarna har varit delaktiga vid revidering av innehåll och upplägg utifrån genomförda utvärderingar.

Det är viktigt att varje kursdeltagare aktivt tar ställning till ett deltagande eller inte. Ungdomen kallas därför först till ett informationssamtal som berör verksamhetens kursinnehåll, syfte och mål. Därefter kan det vara aktuellt med ett eller flera coachningssamtal beroende på hur länge ungdomen varit hemma och om det finns någon speciell problematik.