Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
De samverkanspartners som finns inom Kicken är IFO, Fritidsförvaltningen, Funktionsstöd, Arbetsförmedlingen samt Enheten för Arbetsliv, Vägledningsenheten och Informationsansvaret (Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning). Verksamheten på Kicken har behov av att hitta metoder och strukturer för hur samverkan ska förbättras och stärkas.Ledord för arbetet är; Samverkan, närhet, tidighet, timing, flexibilitet, varaktighet, kostnadseffektivitet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ungdomar under 20 år som av någon anledning valt att inte slutföra gymnasiet har legat relativt konstant på mellan 120-150 st. fram till Plug In startade. Nu vid projektslut ligger antalet på cirka 85 st. x Informationsansvaret har behov av att utveckla närmare samverkansformer med Kicken för att hitta effektivare metoder för att kunna följa upp ungdomar med högre frekvens och tidigare kunna sätta in fler motivationshöjande insatser. Bland annat finns en planering om att i högre grad bedriva ett uppsökande arbete på individnivå, vilket tidigare har prövats med goda resultat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanken vid projektets start var att arbetslivssekreterare tillsammans med en kollega, skulle börja arbeta med intensivt uppsökande arbete vid behov och bland annat möta upp personer på hemmaplan. Dock underskattades behovet av de praktiska förutsättningarna för denna typ av arbete (såsom fordon och det är en resursfråga kring personal då det är tidkrävande arbete). Det blev därför bara en handfull personer att faktiskt jobba med på detta sätt (utifrån egen bil och andra tillfälliga lösningar). Dessa personer som jobbades intensivt uppsökande med kom igång i studier och enstaka in annan aktivitet. Dock tog det av förklarliga skäl mycket tid, då det finns skäl till varför de inte tar sig hemifrån, och det tar tid att förflytta sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi arbetade även inledningsvis av projektet med planerat uppsökande arbete för några av de nyinflyttade i kommunen som vi ej kunde nå på telefon eller brev. Några av dessa visade sig studera och eller bo utomlands men valt att även folkbokföra sig Sverige och därför noterats som nyinflyttad. Andra var inte hemma och vi fick därmed inte kontakt med dem. Vi valde dock att inte fortsätta med detta arbete. Anledningen till att vi inte fortsatte var för att om det genom detta arbete skulle visa sig att det är en person som behöver vårt stöd där det krävs fortsatt intensivt uppsökande arbete skulle vi inte ha någon möjlighet att göra detta, se stycket ovan (inga praktiska förutsättningar), samt att det tog mycket tid. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Det finns även behov av att utveckla ett mer aktivt förebyggande arbete där skolan och informationsansvaret/Kicken hittar samverkansformer innan avbrottet är ett faktum. Idag har ett visst samarbete initierats och vi ser ett behov av att vidareutveckla det. Elevärenden inom skolan kan aktualiseras via informationsansvarig, handlingsplan innehållande kartläggning upprättas med tydlighet avseende syfte – aktivitet – uppföljning – tidsperiod för insatsen. För att snabbt kunna erbjuda möjlighet till praktik/arbetsträning ville vi bland annat skapa särskilt avsatt platser inom EFA´s befintliga arbetslag. Arbetsledare där, fungerar förutom som instruktör i själva arbetslaget, även som förlängt praktikstöd vid eventuell praktikplacering inom kommunens övriga förvaltningar eller privata näringslivet. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Det behövs också en utveckling av hur kommunens verksamhet i högre grad ska kunna erbjuda alternativa studieformer som inte fullföljer gymnasiet. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Möjlighet att skapa förutsättningar till förstärkt pedagogiskt stöd förlagt till Kickens verksamhet, bör undersökas, för målgruppen ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg i ålder 16-24 år. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Målsättningen bör vara att förhindra ett fullbordat avbrott av studier samt tidigt erbjuda möjligheter till ”kombinationsstudier”, dvs studier/praktik. Det övergripande syftet är att främja och metodutveckla samverkansarbetet mellan skolan/informationsansvaret samt Kompetenscentrums resurser. Målet för framtiden är att genom tidiga och samordnade insatser, förebygga och därigenom undvika studieavbrott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hösten 2012 bildades Kickens resursteam, bestående av: KIA-ansvarig leda o fördela/kartlägga-nätverka/komplexa ärenden 50%, (-20%) Syv/ administrativt o telefon uppsöka/vägleda-studiemotivera/ 50% (+30%) Arbetslivssekreterare/ praktik/uppsöka-motivera 75% Arbetsinstruktör/Arbetsträning/uppsöka-motivera 100% Plug in delprojektledare/ administration 20% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Initialt hade teamet möten en gång i veckan vilket förändrades till varannan vecka samt telefonmöten. Våra teammöten gjorde det möjligt att under hela projekttiden snabbt har kunnat kommunicera och följa upp ärenden, vilket har varit en stor styrka. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rollen som KIA-ansvarig har varit att: • ta emot alla nya ärenden via GRUUS och fördela dem vidare inom teamet • att tillsammans med ungdom och ev. föräldrar kartlägga komplexa ärenden, behov och initiera möjliga insatser. • vara ett bollplank för teamet och rektorer om insatser och alternativ • informera om KIA för elever i riskzonen för avbrott • delta i nätverksmöten kring komplicerade ärenden • delta i projekt "En dörr in" samordningsgrupp • initiera utveckling av och bevaka insatser kring målgruppen lokalt och Regionalt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arbetslivssekreteraren har i och med utökad samverkan med KIA fått en ny och viktig roll, vilket har bidragit till att arbetet ser ut som det idag gör. Denne har kunnat följa ungdomar över tid och vara ett kontinuerligt och återkommande stöd. Under sista året har detta arbete utvecklats och ärendena med högre grad av komplexitet utökats. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Projektet innebar därav utveckling av ett redan påbörjat samarbete med KIA vilket innebar ett ökat flöde av uppdrag. I och med projektet har KIA kunnat använda sig av personalen i resursteamet i ett tidigare skede inom KIA d.v.s. utveckling av samverkan med gymnasiet. Därmed behövde vi inte invänta ett avhopp, utan rektorer kunde på detta sätt lämna uppdrag till KIA (när det uttömt sina möjligheter på skolan). Dock är samarbete med gymnasiet fortfarande i ringa omfattning. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arbetat har varit varierande då funktionen arbetar utifrån individens behov för att hitta nya eller kompletterande aktiviteter när studierna inte rullar på som de ska. Många av dem har mått väldigt dåligt, har olika sjukdomsbakgrunder och eller trassliga familjesituationer. Det har inneburit mycket motivationsarbete och lösningsfokuserade samtal för att tillsammans med personen komma fram till en plan som kan leda framåt. Exempelvis praktik, arbetsträning eller andra aktiviteter utifrån intressen och ibland kombineras detta med studier. Funktionen har även jobbat med några personer där det mer har handlat om att hjälpa till med själva roddandet av praktikavtal, som de då i de flesta fall ordnat själva eller med hjälp av föräldrar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Det har varit många ärenden till ärenden till arbetslivssekreteraren men få till arbetsinstruktören varför det känns som om denna funktion fortsättningsvis bör vara en förlängning av arbetslivssekreterarens arbete och arbeta upp till 24 år istället för som under projektperioden 20 år. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SYVs roll har varit att ta fram uppgifter kring (nyinflyttade, ensamkommande flyktingar, samlade betygsdokument) och utifrån detta ha vägledande samtal/hänvisa vidare. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
En minskning av utbildningsavbrotten med 30st 20140630 . Antalet avbrott 2011 var 87 st. o År 2013 0630 bör dessa minska med 10 st o År 2014 0630 bör dessa minskat med ytterligare 20st utifrån antalet 20130630 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Christian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Skapa förutsättningar – rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete. Antal ungdomar i de olika delprojekten månad för månad? o Antal deltagare till praktik o Antal deltagare åter till utbildning (inskriven i gymnasieskolan) o Antal deltagare till arbete Genom VIVA vårt uppföljningssystem finns en hel del uppgifter att hämta så som ovanstående exempel.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Innan projekt Plug in/Kickens resursteam arbetade Arbetslivssekreterare på Kicken men i ringa omfattning med uppdrag från Kommunens informationsansvar(KIA), utan huvudsakligen uppdrag från Arbetsförmedlingen och Individ och Familjeomsorgen. Informationsansvaret arbetade ca 70% med KIA och att försöka utveckla det arbetet och hade 20% Syv med i det direkta KIA-arbetet. Innan funktionen började var samverkan med EFA (Enheten För Arbetsliv) mycket sparsam med endast enstaka ärenden. Informationsansvaret började i högre grad knyta kontakt där, och då vi kunde konstatera att praktik och arbetsträning var ett angeläget behov för flera av dessa ungdomar. Kicken (ett samverkans ungas hus Af, IFO, EFA) startade kort därefter och då blev samverkan med dem naturligt och samverkan utökades. Hösten 2012 gick vi med i Plug in och fick då medel att förstärka och utveckla det redan initierade arbetet. Vi bildade ett team Kickens resursteam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Projektet innebar därav utveckling av ett redan påbörjat samarbete med KIA och för Arbetslivssekreterare många fler deltagare därifrån. I och med detta projekt påbörjades även att koppla på funktion (och övriga i Kickens resursteam) i ett tidigare skede inom KIA d.v.s. utveckling av samverkan med gymnasiet. Därmed behövde vi inte invänta ett avhopp, utan rektorer kunde på detta sätt lämna uppdrag till KIA (när det uttömt sina möjligheter på skolan). Dock är samarbetet med gymnasieskolan ett fortsatt utvecklingsområde
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Projektet innebär utveckling av ett redan påbörjat samarbete med KIA och för Arbetslivssekreterare många fler deltagare därifrån. I och med detta projekt påbörjades även att koppla på funktion (och övriga i Kickens resursteam) i ett tidigare skede inom KIA d.v.s. utveckling av samverkan med gymnasiet. Därmed behövde vi inte invänta ett avhopp, utan rektorer kunde på detta sätt lämna uppdrag till KIA (när det uttömt sina möjligheter på skolan).
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Nödvändigheten av samarbete mellan olika verksamheter för att det därigenom ska finnas beredskap för att agera i ett tidigt skede.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vid uppstart av projektet träffades personalen ofta för att tydliggöra roller och ansvarsområden. Längre fram under projekttiden när roller och ansvarsområden var klarlagda behövde personalgruppen inte träffas så ofta. Efter hand blev träffarna mera operativa och fokus på individens behov. Utmaningen har varit att hitta rätta metoderna för rätt målgrupp och rätta prioriteringarna utifrån tillgängliga resurser.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Projektet har skapat kortare vägar från avhopp till insats. En större medvetenhet och insikt av målgruppens ibland komplexa behov. En bättre struktur har etablerats kring den uppsökande verksamheten.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Se ovan.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Inom MWGR har vi haft ett internationellt utbyte med motsvarande verksamheter i Europa vilket har givit inspiration.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Företag : 
Ett antal företag har tillhandahållit praktikplatser.
Annat alternativ: 
xxxxxxxxxxx
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
xxxxxxxxxxxxxx
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Delprojektledare , arbetslivssekreterare (1 st), arbetsinstruktör (1), studie och yrkesvägledare (1) och KIA ansvarig.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Projektgruppen har personal både manliga och kvinliga. Deltagarna har till övervägande del varit manliga utifrån att målgruppen har en manlig överrepresentation.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Lokalerna är anpassade för att personer med funktionsnedsättning kan komma till verksamheten. Ett antal med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har deltagit i projektet.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
xxxxxxxxxxxx
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Synpunkter och diskussioner har fört projektet framåt.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Nyckeltal och mål för mätning ska finnas med från början.
Annat: 
xxxxxxxxxxxx
Workshop: 
Kickens resursteam, KIA-verksamhet

Relaterat projektverkstad