Du är här

Kickens resursteam, KIA-verksamhet

  Mål och syfte: Utveckling av Kickens resursteam/Informationsansvaret
 
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja 
gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
- De unga vuxna som redan avbrutit sina studier och står utan arbete och saknar fullständigt betyg från gymnasiet följs upp effektivare, och med högre frekvens
 
- Uppsökande insatser genomförs för att få dem tillbaka till studier eller arbete genom innovativa angreppssätt på individnivå.
 
- Nya samverkansmodeller skapas med gymansieskolorna för att skapa rutiner kring elever som uppvisar riskbeteenden, så att "rätt insats" kan sättas in INNAN avbrottet är ett faktum.
 
- Metodutveckling för att utveckla fler motivationshöjande insatser.
 
Särskilda platser i arbetslagen­
För att snabbt erbjuda möjlighet till praktik/arbetsträning, inom enheten för Arbetslivs ́s befintliga arbetslag. Arbetsledare för arbetslagen fungerar som instruktör i arbetslaget och som förlängt praktikstöd vid ev praktikplacering inom kommunens övriga förvaltningar eller privata näringslivet. Kompetensutveckling för arbetslagets instruktör ges för att denna utveckling skall ske.
 
Särskilt pedagogiskt studiestöd­
Skapa förutsättningar till särskilt studiestöd i form av extra pedagogisk insats för målgruppen studieavbrott samt ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg i ålder 16‐25 år som är inskrivna i Kickens verksamhet. För målgrupp kan det nystartade Beda Hallbergs gymnasium vara ett alternativ utifrån individens handlingsplan som upprättats i samband med kartläggningen
 
Målgruppen är i första hand unga inom informationsansvaret 16-19 år, men även 20-25 åringar inskrivna på arbetsförmedlingen som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Gruppen unga inom informationsansvaret var vid starten 156 st, samt att ytterligare cirka 50 unga finns inom gruppen som ej har fullständigt gym.betyg.
 
Metod: Utveckling av arbetet i informationsansvaret
Inom projektet pågår utveckling av arbetet inom KIA verksamheten.  Informationsansvar och Kickens resursteam samverkar i uppdraget. I person kommer att arbeta heltid med ungdomarna – arbetsträning – ett ungdomsarbetslag med arbetsledare – och i personal kopplad till praktikplatser – praktikbank som slussar och hjälper till praktik, vägledare som hjälper de unga att hitta rätt, IFO, AF finns i nära anslutning, funktionsstöd, och fritid.
 
- Kompetensutveckling av arbetslagens instruktörer för det nya arbetet och rollen som förlängt praktikstöd och arbetslagets ledare.
 
- Särskilt pedagogiskt studiestöd utvecklas
 
- Samverkan inom och mellan regioner utvecklas (många elever som ”strömmar” mellan kommunerna) genom nätverksträffar och annan fortbildning.
 

 

Totalt omfattas projektet av 2.95 tjänster.
 
Aktiviteter:
Gruppen arbetar med stöd och motivationsarbete, uppsökande arbete och arbetsträning etc. Det genomförs hembesök (uppsökande arbete), personal har regelbundna träffar med ungdomar samt gör en kartläggning av behovet för att sedan kunna göra en handlingsplan. Till det så erbjuds ett smörgåsbord av aktiviteter (praktik, studiebesök företag, social träning, bryta möster/roller, vägledning, arbetsträning, motivationssamtal, regelbundnaträffar, osv) med mål att komma i arbete eller studier.
 
Personal samverkar med gymnasieskolorna för att komma in tidigt vid risk för avhopp. (några exempel) Projektet har avtal med Café Trubaduren som ligger på Fyren (Kommunens bibliotek och kulturhus) så att man har möjlighet att ha vissa av mötena med ungdomarna på en mer "neutral" plan en sitt kontor. Projektet har också fått igenom ett avtal med Sportlife så att man kan gå och ha friskvård i olika former för att "få igång" ungdomen i aktivitet eftersom den fysiska hälsan är en viktig del i friskvårdsarbetet i stort.