Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
I den reviderade ansökan som skrevs fram i maj 2012 står bland annat att: Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen ska: • Att inom 4 månader nå alla personer som gått ut gymnasiet med ett samlat betygsdokument alternativt ett slutbetyg med ett eller flera IG. • Av dessa ska alla som är sysslolösa erbjudas studier som kan kombineras med jobb eller praktik för att få upp motivationen till studier. • Att minst 50 % påbörjar studier där alla ska klara sina uppsatta mål. Vi har nått målet att nå och erbjuda de som slutade gymnasiet med ofullständiga betyg under våren 2012 men har inte kommit i mål helt vad gäller de som slutade våren 2013. Målet att minst 50% påbörjat studier och klara sin mål visade sig vara högt ställt då många visserligen tackat ja men därefter avbrutit. Det som varit mycket positivt är att flera av de sistnämnda återvänt efter en tid.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Oförändrad
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Oförändrad
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat ganska mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Det behövs nya kompetenser, t.ex har projektet medfört att specialpedagog och speciallärare anställts på vuxenutbildningen och dessutom har det skett en fördubbling av vägledarresursen. Var lärare ska vara mentor för tre elever. Vi har sett behovet av att erbjuda även ungdomar som har slutfört gymnasiet men med ofullständiga betyg (saknar grundläggande högskolebehörighet) KIA-aktiviteter. Vi planerar för en metodhandbok KIA.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Kommunen har tilldelats 1.5 miljon kronor för att skapa metoder för att halvera ungdomsarbetslösheten vilket kan ses som ett indirekt resultat av Plug in.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att samverkan är nödvändig för att nå bästa resultat.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vux: en helt ny målgrupp åldersmässigt. En ny lagstiftning från 1/7 2013 har medgett att även yngre personer kan beredas plats på vux. vilket vi utnyttjat.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Goda idéer har inhämtats från Buckinghamshire i Storbritannien och från studiebesök i Stockholm, samt från de regionala och nationella spridningskonferenserna i Göteborg respektive Stockholm.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I stor utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Företag : 
De olika företag som erbjudit praktikplatser
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Kontaktperson på Arbetsmarknadsenheten, kontaktperson på Vuxenutbildning och projektledare. Samarbetet fungerade mycket väl under första året men pga att en av kontaktpersonerna slutade sin anställning har det varit svårare att få till stånd möten då den nya kontaktpersonen hade annan yrkesroll.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Gymnasiechef, verksamhetschefer för Arbetsmarknadsenhet och Vuxenutbildning, ekonom, forskare och projektledare
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Plug in Stenungsund har tillsammans med övriga projektledare i Göteborgsregionen(GR) deltagit i den av SKL arrangerade processtödjarutbildningen i jämställdhet för att öka kunskaperna ytterligare. Vi har också som ett första steg börjat dela upp antalet deltagare i Plug in i flickor och pojkar för att bli mer medvetna om fördelningen och för att kunna problematisera. Frågan finns kontinuerligt med på agendan.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Vi förbättrar och behovsanpassar tillgängligheten kontinuerligt då flera rullstolsburna elever börjat på gymnasieskolan och gjort oss uppmärksamma på t.ex. trösklar som varit för höga, dörrar som behövt automatisk öppning mm. Andra hjälpmedel som finns tillgängliga är t.ex. ClaroRead (talsyntes på datorer). Både gymnasieskolan och Vuxenutbildningen har anställt specialpedagoger och speciallärare och stödstugor finns tillgängliga på gymnasiet. Antalet elever på språkintroduktionen har dubblerats och gymnasieskolan har behövt tänka om och har förändrat sitt studieupplägg. I vår årligt återkommande Jobb- och utbildningsmässa i januari där aktiva Plug in verksamheter i Stenungsund samverkar med Arbetsförmedlingen och näringslivet har tillgängligheten för nyanlända uppmärksammats och vi är nöjda med att kunna erbjuda tolkhjälp på sex olika språk.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
Inte alls
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Vet ej
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Vet ej
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Carsten Palmer Schale som är sociolog, specialist i socialpsykologi, filosof, skönlitterär författare, forskare och gästprofessor i flera länder har arbetat aktivt med vår samverkansdel i projektet och har genom att intervjua ett stort antal av målgrupperna berörda personer sammanställt en längre rapport. Denna rapport är som han själv beskriver det ett -"tentativt försök att dels beskriva och kritiskt kommentera Plug In, dels att på ett något collageartat vis ”fotografera” helheten. Framförallt är det dock en rapport som syftar till inte bara en kritik av Plug In, utan även – och mer – antyda framtida möjligheter i ett ”Bortom Plug In”. Rapporten kommer att finnas som bilaga till Plug in Stenungsund
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Kanske borde man ha haft mer tid för reflektion över målgruppens behov innan man satte mål och målgrupp? Ramen för vad som ska utvärderas måste också vara väldigt tydlig från början. Högt ställda mål är bra men måste kunna revideras under tid. Ett ”skolprojekt” på dryga två år mitt i en reformförändring(GY11) medger inte det då det är svårt att se resultat efter så kort tid. Det som varit bra är främst att problematiken belysts och har satt igång tankar och skapat aktiviteter. Det har också kommit på papper att enbart pedagogiska åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra avbrott från gymnasieskolan om problematiken i första hand har sociala och/ eller medicinska orsaker. Tidiga insatser och samverkan krävs!
Workshop: 
KIA

Relaterat projektverkstad