Du är här

KIA-verksamhet

 

Syfte/mål:

 

Syftet är att säkerställa att den enskilde eleven får stöd och stöttning då närvaro och studieresultat ej är tillfredställande och avhoppsrisk eller avgång med ej gymnasieexamen är överhängande. Detta gäller så väl våra Egna elever så väl som interkommunala elever. Syftet är också att säkerställa det kommunala informationsansvaret (ev blivande aktivitetsansvaret) genom att hitta metoder för samverkan. Målen sammanfattas som - en bra uppföljningsmodell för eget bruk och för andra skolor. En bra samverkansmodell med andra myndigheter. Bra metoder och pedagogiska lösningar för att motverka avhopp.
 
Miljö:
Gymnasieskolan, Kunskapscentrum Markaryd, är en relativt liten enhet som inrymmer sex nationella program samt introduktionsprogrammet . Totalt omfattar gymnasieskolan ca 210 elever. Knappt hälften av årgångarna går på gymnasieskolor utanför kommunen. Det finns ett mindre antal elever från omkringliggande kommuner. Kommunen har två grundskolor med årskurs nio inkl. grundsärskola. Kommunen har ca 9 600 invånare. Markaryds kommun har ett livaktigt näringsliv med många småföretag och tillverkningsföretag. Markaryd är största ort med ca 4500 invånare. Den generella utbildningsnivån är förhållandevis låg. Plug In KIA- projektet i Markaryd utförs inom KIA och startar i augusti/september där projektet presenteras för AF,SOC och andra intressenter samt via hemsidan. Vi avser att följa den handledning och metod för KIA-arbetet som är under framtagning samt följa ev. lagändringar utifrån utredningsförslag. Fokus för insatsen är att utveckla ett hållbart samarbete med främst AF och socialförvaltningen. Att det finns ett tydligt samarbete mellan KIA-verksamhet och AF och SOC. I första hand är KIA-ansvarig på gymnasieskolan ansvarig för att driva samarbetet.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Fd bruksort i norra delen av kommunen.Inpendlarkommun för varuproduktion. Låg utbildningsnivå bland invånarna