Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har gjort det som vi har förutsatt oss. Efter vår inventering har vi fått ett mycket gott resultat när det gäller närvaron på våra elever som kommer från Valdemarsvik. Projektet har uvecklats under tiden som det har genomförts med förfining av metoder och upplägg. Detta har varit naturligt eftersom det har varit mölet med projektet.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Vi har märkt att peronal på gymnasieskolorna inte har full kunskap om eleverna och i vilken utsträckning som de är i skolan och hur det går för dem i olika kurser. Nu är skolorna mer observanta på hur det går för elever från Valdemarsvik och vilka resultat de har. Skolorna vill i större utsrtäckning ha ett samarbete med oss kring elever och deras skolgång. På ett par skolor har det satts upp rutiner för hur de skall agera när en elev är frånvarande, som inte fanns före Plug In tiden.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Vet ej
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I liten utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I liten utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Nu samarbetar skola och kommun kring de elever som kommer ifrån Valdemarsvik och skolorna hör av sig i mycket högre utsträckning. Skolorna ser att det blir ett bättre resultat när båda parter är med i processen.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Med ganska små medel kan många elever vara mycket mer i skolan. När fler parter samarbetar så blir resultatet bättre. Samtal med elever av en "ny" person ger effekt. Det är inte samma skolpersonal som påtalar behovet av att vara i skolan för att lyckas.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
En utav utmaningarna har varit att komma till ett samarbete med alla skolor, någon skola har varit ovillig till detta.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Hela projektet i Valdemarsvik har byggt på att hitta samarbete med de skolor som har elever från Valdemarsvik. Vi har varit mycket ödmjuka och skapat samarbetet tillsammans med skolorna. Mycket av vår närvaro på skolorna har varit på skolornas villkor, det behöver vara en vinn vinn situation som en av personalen på en skola sa.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Några mer kommuner har gjort uppföljning av elever som kommer från deras kommuner och ett samarbete har gjort att vi kan ställa liknande frågor och på liknande sätt. Även samtal om hur det skall göras har varit utvecklande för projektet.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Egen förvaltning har per automatik varit mycket delaktig. Ledningsgruppen för projektet består av representanter från flera förvaltningar.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Gruppen har varit med representanter för olika förvaltningar och består av chefer och representanter för personer som jobbar med besläktade grupper av individer.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Stundtals har jag varit själv och stundtals har det varit en person till som det har fungerat mycket bra med, vi har kompleterat varandra på ett mycket bra sätt. Vi har olika kompetenser och olika yrkesroller.
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har i all vår statistik som vi tagit fram tittat på resultatet utifrån kön, studieväg mm
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Vi har försökt att få tillträde till alla skolor och alla elever, det har varit mycket svårt då en rektor upplevt projektet som orättvist mot de elever som inte kommer från Valdemarsvik.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Vet inte vad ni är ute efter här.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I stor utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
När jag pratar om projektet så behöver jag reflektera över vad jag gör och vilken effekt det får. När andra är intresserade av det jag gör, leder även detta till utveckling. När jag beskriver i text det jag gör för att andra skall kunna göra likande så utvecklar även detta vårt projekt.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Prova med det du har som tankar och försök att få till ett samarbete med andra, effekten blir så mycket större när det sker ett gemensamt jobb. När du kommer ut så är det mycket lättare om du har något att erbjuda. Jag kan göra detta för att kompletera ............................... Inte vara för mycket att tala om vad andra skall göra utan mer vad du kan.
Workshop: 
Kartläggning, uppföljning, samverkan

Relaterat projektverkstad