Du är här

Kartläggning, uppföljning, samverkan

Syfte och mål:
Utarbeta arbetsformer för att minska antalet avbrott från nationella gymnasieprogram. Hitta samverkansformer för de aktörer som finns runt målgruppen.

  1. Ha kontakt/erbjuda stöd till elever som går första året på ett nationellt gymnasieprogram och där det i årskurs nio fanns en oro inför gymnasiestarten.
  2. Etablera kontakt med samtliga gymnasieskolor där det finns Valdemarsvikselever.
  3. Inventera vilka gymnasieelever som finns i målgruppen.
  4. Initiera kontakt med/synliggöra de elever som går i nian vt 2013 och tillhör målgruppen.
  5. Utarbeta en arbetsform som på ett adekvat sätt fångar in målgruppen, både i grundskolan och på gymnasiet samt utröna vilka metoder som är verkningsfulla i arbetet med målgruppen.

 
Miljö:
Valdemarsviks kommun har ingen gymnasieskola. Alla elever studerar i andra städer.
 
Målgrupp:
De elever som går på ett nationellt gymnasieprogram alternativt PRIV och där det finns svårigheter som påverkar elevens skolsituation och resultat. Elever som avbrutit sina studier vid ett nationellt program och som har behov av stöd för att återgå till ett nationellt program. De elever som på vt årskurs nio ska påbörja ett nationellt gymnasieprogram alternativt PRIV och där det finns en oro från grundskolan, eleven själv eller föräldrarna.
 
Metod:
En ungdomscoach arbetar individuellt utifrån en inledande kartläggning av individens situation. Behovet styr insatsen som kan innefatta t.ex. coachning, MI, överlämning grundskola-gymnasiet, samverkan mellan skola, socialtjänst, sjukvård eller annan aktör, vardagsstöd och regelbunden uppföljning.
 
Först kartläggs var alla elever från Valdemarsvik går i gymnasiet genom listor från gymnasieintaget och den som administrerar utbetalning till skolorna. Efter detta besöktes alla skolor för sätt beskriva syftet med projektet och informera om att jag vill ha frånvarostatistik på alla elever från Valdemarsvik och om någon är i farozonen för att avbryta studierna. Efter sammanställning av frånvaro besöks de skolor som har en hög andel elever med hög frånvaro för att höra vad skolan gör för att förändra situationen. Sedan tas kontakt med eleverna för en intervju utifrån en mall för att få elevernas syn på den höga frånvaron. Med vissa elever räcker det med en intervju medan andra elever kräver fler träffar/intervjuer. Återkoppling sker till skolan med förslag på förslag för att få till en förändring av situationen. Statistik görs över alla elever och hur det ser ut utifrån kön, ålder etc. Insamling av resultat för de elever som går ur år tre. Har de nått målen i gymnasieskolan.