Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vårt mål var att skapa en plattform för samverkan mellan olika parter för att kunna stötta upp elever som inte själva har motivationen för att studera. Vår huvudsakliga målgrupp har varit nyanlända flyktingar i åldern 16-20 år, och därför har de viktigaste parterna förutom skolans personal varit samtliga enheter inom Integration. Detta har fungerat över förväntan genom regelbundna träffar flera gånger i månaden mellan skolan och personal på boende för ensamkommande flyktingbarn samt de mellan 18-21 år som bor utan föräldrar. Personalen inom dessa verksamheter har lagt stort fokus på studier för ungdomarna och prioriterat schemaändringar, studiehjälp och lokaler för bra studiero. Vår ambition var även att öka flödet på Introduktionsprogrammet, alltså att fler ska bli behöriga till gymnasiet eller komvux än tidigare. Detta har också resultatmässigt gått över förväntan då vi ökat antalet från 1 elev läsåret innan Plug In, till 5 st efter ett år, och 12 st efter två år med Plug In. Den största ökningen är just inom gruppen nyanlända flyktingar. Utöver detta har vi haft möjligheten att genomföra ett transnationellt projekt, med då med medel från andra parter än ESF. Detta projekt har riktat sig till ungdomar som tidigare har studerat på grundskolan i Sverige, men som inte är behöriga till gymnasiet. Dessa ungdomar fick möjligheten att testa ett äventyrspedagogiskt upplägg med undervisning som innebar att flytta klassrummet ut från skolan och till Sydafrika, där de under två veckor hade flertalet uppdrag att utföra för att uppnå studiemål kopplade till svenska, engelska, samhällskunskap, historia, geografi, matematik och biologi. Ungdomarna uppnådde över 40 studiemål under dessa dagar och 2 av 3 blev behöriga till ett gymnasieprogram efter hemkomst.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Det vi har mätt är flödet från Introduktionsprogrammet till nationella program, men även flödet inom Introduktionsprogrammet. Det har varit av stor vikt att elever inte blir kvar på språkintroduktion för länge utan att de kan gå vidare till andra spår för att då få möjligheten till att läsa fler ämnen, och på så sätt också bli behöriga till ett gymnasieprogram snabbare. För de ungdomar som ingick i det transnationella projektet mättes både studiemässiga mål genom checklistor med mål och aktiviteter, samt personliga mål och personlig utveckling genom självskattningar 2 månader innan resan, direkt efter hemkomst samt 2 månader efter resan.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
- Kunskapen kring flyktingmottagande, krishantering, integration etc. har ökat bland personalen på skolan, och detta har bidragit till en ökad förståelse för målgruppen, samt att flera pedagoger valt att använda denna kunskap till att förändra och utveckla sin undervisning. Samtlig personal har getts möjligheten till olika temadagar, föreläsningar etc i dessa ämnen genom att nära samarbete mellan skolan och kommunens integrationsinstanser. - Att sätta fokus på att Introduktionsprogrammet ska vara en utbildning som man blir klar med (Och inte bara en "förvaring" under 4 år) har ändrat attityden bland personalen på IM. Vi har jobbat aktivt med att kunna erbjuda fler ämnen, samt att pedagogerna använder fler uttrycksformer för att lära ut och bedöma kunskap. Detta har förändrat både våra riktlinjer samt arbetsrutiner. Även verksamheter inom Integration har ändrat sina arbetsrutiner för att sätta större fokus på skolan, så som schemaläggning för läxhjälp, studierum, bättre datorer samt nära samarbete med skolans personal. - Rektor på skolan har prioriterat Introduktionsprogrammet i sin budget och har ökat antalet personal på introduktionsprogrammet från 4 st pedagoger innan Plug In till ca 10 st efter 2 år.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I stor utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
- Genom Plug In har kommunens gymnasieskola nu ett mycket nära samarbete med samtliga verksamheter som arbetar med integration i kommunen. I en undersökning som parterna har fått svara på kommer det fram att innan Plug in fanns ingen samverkan med skolan, men att man idag känner sig väldigt delaktig och har ett stort skol-fokus i sitt arbete. Samtliga verksamheter vill att detta samarbete ska fortsätta med samma kontinuitet som idag. - Genom att alla kommunerna inom Plug In i Jämtland har träffats minst 1 gång i månaden så har kunskaper mellan kommunerna spridits, samt en bra samverkan skapats. - Plug In i Berg har vid flertalet tillfällen under projekttiden blivit inbjudna och presentera projektet och resultat för nämnder och utskott inom kommunen.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
- Utbytet med både kommuner i Jämtland, andra regioner och SKL har lett till en stor kunskapsökning kring drop outs problematiken samt olika vägar att jobba med detta. Detta har sen spridits till skolans pedagogiska personal för en ökad implementering i den dagliga verksamheten.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Projektet har utökats med både mer personal och fler insatser än vad vi hade hoppats och tänkt på i själva projektansökan. Istället för en 100% tjänst har vi varit 2 anställda på 180%. Tanken var att jobba med målgruppen i KIA, men att nå så långt som att öppna ett Navigatorcentrum i Berg trodde vi inte på förhand. Detta har vi gjort i samverkan med Samordningsförbundet i Jämtland som finansierat 120% i tjänster. Att vi dessutom har kunnat driva det transnationella projektet har varit en stor bonus, som gjort att våra resultat på Fjällgymnasiet har förbättrats. En stor utmaning har som så ofta är, varit att begränsa insatserna för att få kvalitet och inte bara kvantitet i arbetet. Antalet elever i behov av extra stöttning av olika slag var så mycket större än vad vi trodde innan projektet. Att begränsa sig medförde även en frustration hos främst mentorer på skolan som såg behovet extra tydligt. När vi bestämde oss för att göra en transnationell satsning för målgruppen på IM möttes även det av motstånd då vissa tyckte att skolan redan hade metoder och rutiner för internationellt arbete, och att detta inte behövdes utvecklas, trots att man inte tidigare hade arbetat mot denna målgrupp.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Samverkan har från starten haft en stor roll i hela vårt delprojekt i Bergs kommun. Detta har medfört goda resultat på både individ- och organisationsnivå, då skolan har haft en stor roll i många verksamheter, samt i kontakten med exempelvis föräldrar. Som nämnts tidigare i rapporten har det gjorts flera organisatoriska förändringar inom personalgrupper, som gjort stor skillnad för vår målgrupp, elever på Introduktionsprogrammen och nyanlända.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Vi har haft en stor transnationell satsning, vilket nämns vid många tillfällen i rapporten. Detta har gjort skillnad både för våra deltagare på Fjällgymnasiet, men även att vi fick i uppdrag från SKL att ta fram en metod för andra skolor att jobba med transnationalitet inom skolans verksamhet. Uppdraget medförde att vi kunde strukturera upp arbetet och ta fram en konkret modell som är generell för flera skolformer och målgrupper. Denna rapport går att läsa separat, tillsammans med arbetsmaterial för skolpersonal.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I stor utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Både politiker och tjänstemän inom Barn och utbildningsutskottet, samt IFO har visat stort intresse och även i vissa fall ganska stort engagemang för frågan kring Drop Outs, och fortsätter att driva detta även efter projektet avslutats. Regionförbundet har naturligtvis haft en stor roll och inblandning för oss, eftersom de har varit vår regionala projektledare.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Vi har haft två typer att projektgrupper. - Den ena är en lokal grupp där vi två som varit anställda av Plug In har jobbat väldigt nära de två som varit anställda av samordningsförbundet i vårt nystartade projekt Navigator i Berg. - Den andra gruppen är alla vi som har jobbat med Plug In i Jämtland som har träffats en gång i månaden.
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Samtliga kommuner i Jämtland tog ett beslut att vi inte skulle ha enskilda styrgrupper, utan en gemensam ledningsgrupp som Regionförbundet sammankallar till. Detta har varit kommunernas projektägare.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
I Jämtland har vi haft stort fokus på jämställdhetsfrågor, och använt oss av ESF:s processtöd vid flertalet tillfällen för att belysa frågan ur flera vinklar. För det lokala projektet på Fjällgymnasiet i Berg har det inneburit att se över hur deltagarna är fördelade, vilka typer av insatser som deltagarna får, och om man kan se generella könsskillnader där. Det har generellt varit fler killar i projektet under hela projekttiden, och den huvudsakliga orsaken till detta är att kommunen endast har tagit emot pojkar på deras boende för ensamkommande flyktingbarn. Det som har varit tydligt kring just insatser är att flertalet tjejer som deltagit i projektet har haft stor problematik kring hedersrelaterat våld eller annan typ av problematik som är kopplad till familjesituationen. Detta har inneburit en stor samverkan från skolan med andra myndigheter så som Integration och Socialtjänsten för att stötta upp dessa tjejer så att de kan fortsätta med sina studier. Pedagoger och skolans SYV har arbetat aktivt med att visa på den svenska arbetsmarknaden och olika utbildningsformer så könsneutralt som möjligt. Vi kan se att flertalet killar som kommit nyligen till Sverige har valt utbildningsinriktningar mot mera stereotypa "kvinnliga" yrken, så som barn och äldreomsorg, för att de själva ser att det är där som jobben finns i Bergs kommun.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Sedan lagen ändrades kring vilkas om är berättigad till särskolan har antalet med flertalet diagnoser på Introduktionsprogrammet ökat. Denna målgruppen har vi arbetat aktivt med i Plug In, för att deras studietid ska bli meningsfull och hanterbar, särskilt där målet inte är att de ska bli behöriga för ett nationellt gymnasieprogram. Svårigheten i detta har varit att hitta rätt vägar, då det finns lite vägledning från Skolverket eller andra skolor på hur detta kan gå till på bästa sätt. Vi har valt att arbeta med mer praktisk pedagogik med dessa individer, men önskar att det hade funnits mer resurser för att göra det för att kunna uppnå ännu bättre resultat. En av eleverna inom denna målgrupp ingick i projektets transnationella satsning, och vi kan se stora framsteg i elevens sociala färdigheter, samt en stor ökad kunskap om omvärlden. Dock hade eleven på grund av sina diagnoser varit i behov av en assistent under resan, men detta hade vi tyvärr för liten kännedom om innan projektet. Vi har även jobbat mycket kring tillgänglighet för nyanlända att få mycket mer information kring det svenska skolsystemet, samt vart de befinner sig inom detta system. Alla ungdomar och deras föräldrar har haft flertalet möten med tolk tillsammans med sin mentor och Plug In för att de ska känna större skolanknytning och se på vilka sätt som skolan kan vara tillgänglig för dem, och om de önskar något särskilt stöd för att få ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Detta har varit en del i kartläggningen för alla elever på Introduktionsprogrammet.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Vi har drivit Plug In:s transnationella satsning på ungdomsnivå från Fjällgymnasiet, där bland annat Strömsunds kommun är en av parterna. Genom att vi har jobbat transnationellt har vi även ingått i regionala nätverk, som Regionförbundets Mobilitetsgrupp, som främst syftat till att vara en nätverksgrupp mellan parter i regionen som arbetar mycket internationellt. Exempelvis har vi kunnat hjälpa varandra vid internationella besök och utbyten. Vi har även ingått i Europa Direkt:s satsning på EU-ambassadörer, där två av skolans elever, samt en samhällslärare har varit till Bryssel för att utöka skolans EU-kunskap.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I stor utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I stor utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I viss utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I viss utsträckning
Egen utvärdering: 
I liten utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
European Minds har varit och träffat oss samtliga kommuner i Jämtland för att se hur våra processer fortlöper. Dagarna har varit givande och givit oss nya infallsvinklar på hur man kan se på resultat och vägen till att nå dit. PlugInnovation har vi haft mindre kontakt med, och kontakten har främst handlat om vad som ska publiceras på pluginnovation.se i metodbanken. Vi har inte utnyttjat denna bank tillräckligt, och inte heller varit delaktig i att lägga ut dokument etc. Detta är en brist från vår sida. Kontakten med SKL har främst handlat om det transnationella uppdraget som Jämtland och Fjällgymnasiet fick under våren 2013. Vi upplever att denna kontakt har fungerat bra, och att vi från alla håll har haft utbyte av projektet.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Mitt tips är att ha ett tydligt mål med samverkan, för att öka skolans delaktighet bland andra aktörer inom kommunen och samhället i stort. Det ska vara tydligt för samtliga parter varför det finns ett behov av samverkan, samt vad som är goda resultat. Vi skulle ha tagit en större plats bland hela arbetsgruppen på skolan, och inte riktat oss främst mot Introduktionsprogrammet. Alla som arbetar inom skolan skulle ha behövt arbetat mer aktivt kring bemötande och förhållningssätt bland annat, för att få ännu större genomslagskraft kring frågan om drop outs och socialt utanförskap.
Workshop: 
Kartläggning, uppföljning och transnationalitet