Du är här

Kartläggning, uppföljning och transnationalitet

Syfte/mål:
Syftet med Plug In i Berg är att i samarbete med befintliga aktörer som Fjällgymnasiet, Socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Integrationsservice och pågående projekt i kommunen, arbeta fram en plattform där vi kan möta ungdomar som inte själva förmår att hitta motivationen och glädjen till att studera eller arbeta. Målet med projektet är att skapa en fungerande och levande verksamhet där ungdomar i ett tidigt skede kan fångas upp och att vi på så sätt kan sätta in åtgärder i tid.
Vi är två stycken anställda inom Plug In i Berg, projektledaren som är utbildad socionom samt en hälsopedagog och vi bedriver två skilda verkstäder i kommunen.
 
Miljö
Bergs kommun ligger i Norrlands inland och är en stor kommun till ytan, men liten till antalet invånare. Plug In i Berg utgår från Fjällgymnasiet, som enda gymnasieskola i kommunen. Antalet elever på skolan är ca 120 st, där 35 stycken går på introduktionsprogrammet. Många ungdomar i Bergs kommun väljer att studera på annan ort. 
 
Målgrupper
Vi har valt att fokusera på två målgrupper i åldern 16-20 år under projekttiden. Plug In på Fjällgymnasiet i Berg arbetar med målgrupp 1. 
1, Elever studerande på IM, med fokus på språkintroduktion. Antalet tjejer eller killar är beroende på vilka som placeras av Migrationsverket i kommunen. Denna grupp står långt ifrån godkända betyg från grundskolan, och har en stor andel elever med hög ogiltig frånvaro.
2, Ungdomar som ingår i KIA (Kommunens informationsansvar). Antalet tjejer eller killar beror på vilka som väljer att avsluta sina studier.  
 
Metod
Socionomen i projektet i Berg ansvarar för målgrupp 1, där vi jobbar med kartläggning och uppföljning i nära samarbete med mentorerna på IM. Detta gör vi för att koppla ungdomarnas visioner för deras framtid med det skolsystem som vi har. Majoriteten på IM är nyanlända ungdomar från i första hand Somalia och Afghanistan. Vi ser att  detta har lett till att ungdomarna upplever en starkare känsla av sammanhang kopplat till sina studier. Detta pågår under hela studietiden på IM där vi även ser vilka yttre faktorer som försvårar ungdomarnas situation i skolan, så som asylprocess, egna förhoppningar om ett liv i Europa, integration och familj/boendesituation. Vi har ett nära samarbete med samtliga aktörer som arbetar med integration i kommunen för att lyfta skolfrågan för personal som möter ungdomarna på hemmaplan. Vi har sett att detta har ökat elevernas studieresultat. 
 
För ungdomar som studerar på IM genomförs ett transnationellt projektet, som bland annat innefattar en kulturstudie i ett annat land. Syftet med detta projekt är att låta ungdomar som lever under socialt exkluderande förhållanden i Sverige, där bristen på skyddsnät och ekonomiska resurser är påtaglig, få möjlighet att vidga sin världsbild, stärka sin egen självkänsla och möta nya kulturer i syfte att förbättra sina studieresultat. Målsättningen är att deltagarna genom att utmana sig själva i nya situationer kan utveckla en tro på sin egen förmåga och motivationen att aktivt påverka och engagera sig i sin egen framtid genom studier, och få en större öppenhet till människor från andra kulturer. Projektet har stort fokus på resultat och mätbarhet där elevernas studiemål och personliga mål mäts under en längre period.