Du är här

Kartläggning och Uppföljning

Syfte/mål:
Minska avhoppen från nationella program
 
1. Säkra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolans nationella program och mellan Introduktionsprogrammen och gymnasiets nationella program.
 
2. Utveckla strukturer för överlämnande av information och uppföljning av elever som studerar på annan ort.
 
3. Utveckla arbetsmetoder för att minska avhoppen från lärlingsutbildningen.
 
Miljö:
Skolans upptagningsområde är Finspångs kommun som är en mindre kommun med ca 22000 invånare. Elever på den kommunala skolan, Bergska skolan, samt elever skrivna i kommunen, men som studerar på annan skola är målgruppen för projektet. Många av kommunens elever väljer att pendla in till Norrköping för sina studier då alla gymnasieprogram inte erbjuds i hemkommunen.
 
Målgrupp:
Idag vet vi inte vilka som kommer att delta eftersom vi håller på med en inventering av problemområden.
 
Metod:
Intervjuer och enkäter med elever för att hitta problemområden pågår under ht2012. Genomlysning av elever med behov av särskilt stöd pågår under läsåret 2012/13 av specialpedagog.
 
Genomgång av överlämnandet/mottagandet från grundskolan. Utvärdering sker med grundskolan.
 
Uppföljning av enskilda elever som tidigare haft problematisk skolgång sker fortlöpande under hela projekttiden. En systematisering av uppföljningen för elever som studerar på annan skola framarbetas under ht2012.  Förbättring av rutiner, ett fortlöpande arbete under hela projektet.