Du är här

KAKADUA

Syfte/mål lokal nivå

Plug In 2.0 Lilla Edets lokala mål är att 1. Öka andelen ungdomar som återgår till studier eller arbete, och andelen som kommer i aktivitet och sysselsättning. 2. Skapa verktyg för kartläggning samt genomföra fördjupad kartläggning av de unga som är aktuella inom KAA, och deras behov. 3. Utverka samverkansformer, skapa nya förvaltningsövergripande aktiviteter. 4. Utforma relevanta individanpassade aktiviteter för ungdomarna i målgruppen utifrån deras olika behov. 5. Säkerställa att alla elever inom projektverkstaden, oavsett individuella förutsättningar, visar på en likvärdig progression. 6. Samlokalisera verksamhet för att på lång sikt skapa ett helhetskoncept för de unga som är aktuella inom KAA 7. Säkra implementering av verksamheten i Lilla Edets kommun För att uppnå de lokala målen kommer insatserna att baseras på de framgångsfaktorer som framkommit under Plug In 1.0. Bemötande, samverkan, koll och uppföljning och flexibilitet är delar av Plug In: s modell, och det är begrepp som genomsyrar arbetet inom projektverkstaden. Med ett individcentrerat arbetssätt och fokus på professionellt bemötande, genomtänkt och behovsstyrd samverkan, flexibilitet i arbetssätt och metoder, systematisk koll och uppföljning av de enskilda ungdomarnas utveckling - och goda rutiner för uppföljning så har vi bra möjligheter att nå våra lokala mål. Vi skall aktivt arbeta med de horisontella kriterierna och likvärdighetsmålen på både övergripande organisatorisk nivå och individnivå. Vi avser att ha ett stort fokus på detta. Läs de bifogade dokumenten Horisontella kriterier inom KAKADUA och Lokala mål och anknytning till Plug In 2 0 s styrdokument för mer fördjupad information kring hur de lokala målen anknyter till Plug In: