Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har inte uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Projektet har mött ett 40-tal ungdomar och hittat individuella lösningar tillsammans med skola och elev. Däremot har implementeringen inte lyckats varför projektet inte fått effekt på systemnivå.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
De ungdomar som omfattats av projektet har inte varit föremål för KIA varför frågor om detta inte är relevanta.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
Inte alls
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
Inte alls
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Projektet hade behövt ett tydligare förankringsarbete för att skolorna skulle sett den gemensamma nyttan av projektet.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Inte alls
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Inte alls
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Se nedan
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Projektet har visat på betydelsen av förankringsstrategier och vad som sker om dessa saknas.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Under projektets gång så blev det klart att det inte, då, fanns förutsättningar för implementering.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
Inte alls
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Inte alls
Nya arbetssätt/metoder: 
Inte alls
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
Inte alls
Annat, nämligen: : 
De elever som initialt deltog i projektet fick nya verktyg för sina fortsatta studier. Detta gäller även den personal som deltog i detta.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Bitr. Bildningschef, Sakkunnig Utbildningsförvaltningen, Projektledare
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Projektet har inte särskilt arbetat med jämställdhetsintegrering. Däremot har arbetet med elever präglats av att stärka eleve i sina val.
Workshop: 
Invidanpassade studier

Relaterat projektverkstad