Du är här

Individuellt anpassat stöd

 

Mål

 

 

 • Genom förebyggande insatser motverka studieavbrott.
 • I lokala verkstäder hjälpa elever att fullfölja sin utbildning.
 • Hjälpa elever som inte är motiverade för skola att komma ut på arbetsmarknaden.

 
 
Målgrupp
 

 • Elever som riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
 • Elever med kognitiva svårigheter.

 
 
Lokala verkstäder
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i de framgångsfaktorer som beskrivits i SKL:s rapport Motverka studieavbrott.
 

 • Bra bemötande är avgörande för hur elever trivs och kan tillgodogöra sig utbildningen.
 • Tydliga mål och betoning på resultat gör skillnad för hur skolor lyckas med att utbilda eleverna.
 • Att vara på rätt utbildning är en betydelsefull orsak till att elever känner motivation för gymnasiestudierna.
 • Kvalitet genom samarbete och delaktighet är en genomgående framgångsfaktor.
 • Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov är central.

 
Ytterst bygger arbetet på de allmänna bestämmelser om särskilt stöd som regleras i 3 kapitlet skollagen. Frågan om en elev behöver särskilt stöd aktualiseras när en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
 
Elever som riskerar studieavbrott blir kända på skolorna genom de särskilda rutiner som gäller i arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Rektor och teamet av elevhälsa, speciallärare/specialpedagoger och arbetsterapeut  möts regelbundet och diskuterar de elever som uppmärksammats av lärare och övrig skolpersonal.
 
De elever som kan vara i behov av projektets insatser erbjuds ett möte med arbetsterapeuten. Under första mötet beskriver eleven varför hon/han vill få stöd genom den lokala verkstaden eller har blivit rekommenderad att ta emot stöd. Elevens delaktighet och egna upplevelse av skolsituationen är grundläggande i arbetet. Eleven får själv skatta sina behov av anpassningar/strategier/teknik i olika områden/situationer. Elevens motivation är styrande för valet av stöd då kopplingen till elevens egna mål är viktig.
 
De lokala verkstäderna erbjuder allt det stöd som de tre yrkeskategorierna (arbetsterapeut/speciallärare/specialpedagog) kan ge och följs upp kontinuerligt.
 
Elevens skolsituation, målsättning och problematik avgör omfattningen av samarbete/samverkan med rektor, lärare, mentor, elevhälsa m fl. Elevens ”status” dokumenteras när eleven påbörjar sitt stöd och följs upp/utvärderas när eleven avslutar sitt stöd.
 
 
Mätbara/uppföljningsbara mål
 
Projektet kommer att utvärderas gentemot målen och kommer att beskrivs utifrån frågeställningarna:
 

 • Har förebyggande insatser motverkat studieavbrott?
 • Har de lokala verkstäderna hjälpt elever att fullfölja sin utbildning?
 • Har projektet hjälpt elever som inte är motiverade för skola att komma ut på arbetsmarknaden?

 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Växjö är en kombination av småstadsidyll och universitetsstad. Det är Europas grönaste stad med drygt 85 000 invånare. Få städer i Växjös storlek har ett lika omfattande kultur- och nöjesutbud. Näringslivét är rikt och mångfacetterat, 7000 företag i en blandning av storlekar och branscher. Gymnasieförvaltningens kärnverksamhet är kommunal gymnasieutbildning för ungdomar 16-19 år samt vuxenutbildning så som SFI, grundläggande och gymnasienivå. Det finns tre kommunala gymnasieskolor som tillsammans har ca 3000 elever. Skolorna är organiserade i utbildningsenheter med en ansvarig rektor för varje enhet. Det finns fyra specialiserade "stödenheter" som leds av enhetschefer. Service- Administration- Resurs och Kvalitets/Utvecklingsenhet