Du är här

Individualiserat stöd genom resurscentrum

Syfte/mål

  • Minska avhoppen från  gymnasieskolan
  • Ökad måluppfyllelse  (ökad andel som får slutbetyg inom tre år)
  • Minska antalet elever som hoppar av gymnasieskolan.
  • Utvecklad förmåga hos pedagoger att skapa förtroendefulla relationer till eleverna i målgruppen.
  • Stärkt tillit till vuxenvärlden och till den egna förmågan.  Stärkt upplevelse av meningsfullhet och sammanhang.
  • Utveckling av entreprenörskap som motivationsskapande metod.
  • Utveckling av elevhälsans förebyggande arbete.
  • Ökad andel elever som får slutbetyg inom tre år.
  • Ökad andel som får allmän högskolebehörighet.

 
Miljö
Sunnerbogymnasiets upptagningsområde är i första hand Ljungby kommun. Enstaka elever kommer ifrån grannkommunerna. Några elever som läser på hockeygymnasiet kommit långt ifrån och bor i egen lägenhet eller är inackorderade i Ljungby.
Ljungby kategoriseras som ”varuproducerande” kommun. Andelen högskoleutbildade är relativt låg. Historiskt har Ljungby varit en välmående kommun med låg arbetslöshet och ett rikt och varierat lokalt näringsliv. Finanskrisen konjunkturnedgången 2008 slog dock hårt mot kommunens företag. Arbetslösheten ökade och skattekraften minskade som en följd härav.
Kommunen är vidsträckt till ytan. En relativt stor andel av kommunens invånare bor på landsbygden. I tätorten bor ca 15 000. Befolkningen i kommunen som helhet är ca 27 000. Många elever åker buss från landsbygden till Sunnerbogymnasiet i Ljungby tätort.
Strax under tusen elever studerar på ungdomsgymnasiet. I skolan ryms också vuxenundervisning, SFI, vuxensärskola, gymnasiesärskola och tapetserarutbildning.
Vi har alla högskoleförberedande program utom humanistiska programmet. Dessutom har vi åtta yrkesprogram samt introduktionsprogrammen.
 

Deltagare
Ca 20 elever utgör målgruppen. 13 manliga, 7 kvinnliga elever. Tre har en neuropsykiatrisk diagnos, fem läser svenska som andraspråk.
 

Metoder
a) Ett resurscentrum som är bemannat av pedagogisk personal hela skoldagen. Här får
     eleverna hjälp med studieteknik, struktur och planering av studier,  kompensatoriska
     hjälpmedel, motiverande samtal, vägledning, samt ämnesstöd i de kurser som ingår i
     elevens studieplan.
b) Entreprenörskap som motivationsskapande metod.
c) Utveckling av elevhälsans förebyggande arbete för att skapa en så gynnsam
     studiesituation som möjligt för våra elever.
d) Utbildning och handledning för de pedagoger som ska arbeta för målgruppen med
     syftet att stärka pedagogernas förmåga att skapa förtroendefulla relationer till
     eleverna i målgruppen.