Du är här

Individ och helhet - coaching för att förebygga avbrott

I syfte att sätta in tidiga åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv kontaktas elever som har hög frånvaro alternativt svårigheter i att klara sina kurser. Dessutom tar ungdomscoachen kontakt med de ungdomar som avbrutit sina studier för att få dem in i någon insats och aktivitet. Alla insatser är individbaserade och skapas genom personlig kontakt med ungdomarna och en elev/ungdomscoach. Genom framtidssamtal försöker coachen och ungdomen tillsammans finna personliga mål. Detta kan leda till möte med studievägledare eller studiebesök på gymnasieskolor, folkhögskolor, arbetsförmedlingen eller arbetsplats. Ett alternativ för skoltrötta ungdomar kan vara en tids heltidspraktik eller distansstudier samtidigt som ungdomen kontinuerligt får motiverande samtal av coachen. Ibland kan arbetsförmedlingen vara en väg att gå eller andra resurser som socialtjänsten eller landstinget. Men först och främst arbetar ungdomscoachen med motiverande samtal för att få ungdomarna att stanna i skolan. För att få ett helhetsperspektiv på insatserna har material gjort som även riktar sig emot föräldrar. Följande material har framställts:

 • Föräldratips om hur de kan motivera sina barn.
 • Studieteknik
 • Folder till ungdomar som blir 20 år och inte fullföljt gymnasiet.
 • Affischer om motivations stegen och motivationstips.
 • Brev samt affisch för att finna ungdomar som inte går i skolan.

 

Beskrivning av rutiner:

1. Kontaktsätt
Ett brev skickas till adressen där ungdomen är folkbokförd med ett slutdatum då eleven bör tagit kontakt med ungdomscoachen. Ungdomen bör berätta dennes sysselsättning. Brev skickas eftersom ungdomen ska bli förvarnad att kontakt kommer upptas. (Se bilaga 4: Brev) Om ungdomen inte svarat på brevet söker ungdomscoachen kontakt genom telefon, e-post eller facebook för att bestämma ett datum att träffas (Se bilaga 5: E-post meddelande). Vid extrema fall gör ungdomscoachen hembesök tillsammans med någon av skolans anställda. Om ungdomen inte vill träffas kontaktas denne efter sex månader. Om ungdomen har sysselsättning registreras detta och ungdomen skrivs av från Plug in och KIA verksamheten.
 

2. Första kontakten
Kartläggning av orsak till studieavbrott Första kontakten sker helst utanför skolmiljön. Neutral mark kan vara bra för ungdomen att känna sig tryggare. Målet med mötet är att få fram orsaken till avbrutna studier. Detta genom att försöka kartlägga ungdomen från ett helhetsperspektiv. Detta görs genom en kort intervju om studieavbrottet. Dessutom kan en internetenkät användas för framtida statistik.
 

3. Framtidssamtal
Alla samtal och möten med ungdomarna är individbaserade. Ibland är ungdomen inte redo för att prata om framtiden. Då är framtidsamtal något att vänta med. Ett framtidssamtal kan göras med hjälp av arbetsförmedlingens intressetest. Genom att göra testet tillsammans med ungdomen finns det möjligheter att få fram vilka intressen ungdomen har och se hur de kan appliceras på arbetsmarknaden. Bäst görs detta på en surfbräda vid fikabordet. Detta kan passa in att göra på vissa ungdomar som inte vet vad de vill göra. Samtidigt är det ett sätt att öppna ett samtal som inte behöver vara så tvingat och som gör att vi kan ha ett samtal kring både sociala och arbetsliga aspekter.
 

4. Handlingsplan
Ungdomscoachen försöker skapa en relation med ungdomen för motivation till studier eller annan aktivitet. En handlingsplan skrivs tillsammans med ungdomen för att försöka få denne att hitta eller uppnå sina mål med sina studier eller arbetsliv. Beroende på ungdomens behov och karaktär kan ungdomscoachen inkalla till ett metodmöte för en gemensam problembild och insatser kring ungdomens hela livssituation. Detta kan göras i samarbete med andra myndigheter genom ungdomens eller dess målsmans samtycke. Ungdomen och eventuell målsman måste då skriva på ett avtal om samtycke till informationsutbyte mellan parterna vid projektet Plug In.
 

5. Insatsfördelning
Insatser som kommunen kan erbjuda anpassas efter ungdomens enskilda behov. Vid behov tar ungdomscoachen kontakt med olika myndigheter för samarbete. Till exempel landstinget, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och försäkringskassans. Syftet med ett samarbete är att minska ungdomarnas framtida behov att ekonomiskt bistånd genom tidiga insatser. Ansvaret för arbetsmarknadsinsatser ligger hos arbetsförmedlingen som ska erbjuda en rad insatser för unga arbetslösa, bland annat coaching, praktik och studier på folkhögskola. Gymnasieskolan har ansvar för utbildningsinsatser. Gymnasieskolan har en skyldighet att ge ett tillräckligt stöd för att varje enskild elev ska klara utbildningen. Detta innebär elevens rätt till en individuell studieplan, elevhälsa och tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vid behov samverkar Plug in med studie- och yrkesvägledare kring framtida studier för en ungdom. Ungdomscoachen ska fungera som ett socialt stöd för ungdomen. Anser ungdomscoachen att det rör sig om djupa psykiska besvär bör denne försöka få socialförvaltningen eller landstinget involverade. Ifall med icke myndig person anfaller rapporteringsskyldigheten.
 

6. Uppföljning och rapportering
Ungdomscoachen/projektledaren för kontinuerligt anteckningar samt rapporterar om projektet till SCB, skolledning samt Plug In projektet.
 

Individanpassade insatser
Insatserna har fokuserats på ungdomar i ålder 16-19½ år. Genom att skapa en personlig relation till ungdomarna försöker projektledaren/ungdomscoachen få in dem i någon form av aktivitet. Arbetet är individbaserat då varje deltagare har olika utgångspunkter och problem.
 

 • Många ungdomar dra nytta av samtal kring dem själva, deras intressen och framtid. Ungdomscoachen använder sig av framtidssamtal, ibland med hjälp av arbetsförmedlingens intressetest. Genom arbetsförmedlingens intressetest som består av 120-300 frågor får vi fram deltagarens intresse och vilket jobb som skulle passa. Ett framtidssamtal kan leda till möte med studie- och yrkesvägledare som har kunskap kring hur och vilka studier en ungdomen kan söka. Därför bokas ett möte med studie- och yrkesvägledaren på Högsby utbildningscenter om ungdomen vill för få mer information kring studier. (Du kan finna arbetsförmedlingens intressetest på deras hemsida www.arbetsformedlingen.se).
 • Ibland är det själva skolsystemet som inte fungerar för ungdomarna. Då kan distansstudier vara ett bra alternativ.
 • Motiverande samtal kan hjälpa ungdomar att finna sina egna mål och vägar dit. Motivation är viktig när hemmasittande ungdomar påbörjar praktik, start av skola eller distansstudier. Ungdomscoachen motiverar till mer studier eller bättre prestation på praktikplats.
 • Om gymnasieskolan inte fungerar för ungdomen och denne vill testa på en annan form av studier görs studiebesök på folkhögskolor. Folkhögskola kan vara ett alternativ för ungdomar som inte trivs med skolsystemet.
 • Vissa ungdomar är inte intresserade av studier utan behöver hjälp att skrivas in på arbetsförmedlingen. Då följer ungdomscoachen med till arbetsförmedlingen så de kan hjälpa ungdomarna med arbetsmarknadsinsatser.
 • Ungdomar som inte är intresserade av studier kan även ha heltidspraktik på gymnasieskolan. Detta kan hjälpa dem att finna sin väg och fortsätta sina studier eller komma ut i arbetslivet
 • Om ungdomen har psykologiska problem eller på annat sätt behöver vård leder ungdomscoachen ungdomen vidare till andra resurser som socialtjänsten eller landstinget.

 

Förebyggande arbete i gymnasieskolan
Plug in planerar att arbeta mer med förebyggande arbete i gymnasieskolan höstterminen 2013. Genom att komma in i klasserna med jämna mellanrum under terminen och prata om motivation och motivationsteknik hoppas Plug in på ett resultat där ungdomar. Speciell fokus på individuella programmet där flest elever avbryter sina studier. Ungdomscoachen planerar att under höstterminen 2013 ha följande aktiviteter i och utanför skolan:

 • Intervjuer med elever på introduktionsprogrammet för att analysera orsaken till att de inte klarade grundskolan i tid.
 • Nära kontakt med introduktionsprogrammet med samtal om motivation med elever
 • Korta föreläsningar om motivation och motivationsteknik i klassrummen.
 • Möjlighet till individuella samtal om motivation
 • Samtalsgrupper om stress, prestation och motivation där ungdomar även från andra gymnasieskolor kan medverka kvällstid.

 

Föräldrautbildning
Plug in planerar tillsammans med kommunens grupp ”Föräldrakraft” att ha en föräldraföreläsning om hur man motiverar sina barn. Med detta hoppas Plug in att föräldrar får en ökad förståelse för hur de kan hjälpa sina barn och hur stor del av deras framtid som de kan påverka. Plug in har även gjort en folder "Motivationsguide till föräldrar" som planeras att delas ut på föräldramöten för att ge föräldrar tips på hur de kan motivera sina barn.
 

Kontakt med externa skolor
Samarbetet med externa skolor är komplicerat. Externa skolor har ett ansvar att informera om hemkommunernas elever. Plug in Mönsterby arbetar för att få fram rutiner och strukturer för att få fram frånvarorapporter samt att få externa skolor att rapportera om elevernas skolgång. De ska meddela när kommunens elever ligger i riskzon för avhopp och/eller om de har hög frånvaro. Dessutom måste de meddela vilka elever som gått ut deras gymnasieskola med samlat betygsdokument.

sig om djupa psykiska besvär bör denne försöka få socialförvaltningen eller landstinget involverade. Ifall med icke myndig person anfaller rapporteringsskyldigheten.

 

Miljöbeskrivning: 
Högsby har ett eget litet gymnasium men majoriteten av ungdomarna väljer att pendla antingen till Oskarshamn (ca. 50 minuters restid) eller till Kalmar (ca.120 minuters restid). Detta bidrar till att Högsby elever i externa skolor ofta har högre frånvaro.