Du är här

Hule Sprint

Syfte/mål lokal nivå

Utifrån de framgångsfaktorer som synliggjordes i Plug In är projektets syfte att utveckla det individbaserade arbetssättet för att på så sätt öka alla elevers, såväl pojkar som flickors, anknytning till skolan, minska studieavbrott samt öka genomströmningen till andra utbildningsalternativ. Vidare tar projektet sin utgångspunkt i skolans kompensatoriska uppdrag och vikten av att skapandet av en likvärdig utbildning oavsett kön, språklig bakgrund eller behov av särskilt stöd. Detta konkretiseras med att digitaliseringen av den svenska skolan är högaktuell och att den målgrupp projektet riktar sig till är en målgrupp som tidigare identifierats ha låg vana av att arbeta med digitala hjälpmedel.

De lokala målen är bl.a. att utveckla arbetet med de individuella studieplanerna, individualisera studietakt och scheman, utv. rutiner för överlämningar till andra skolformer och kartlägga och utveckla nyanlända elevers digitala kompetens för att stärka skol- och samhällsanknytningen. Utifrån våra resultat kommer vi kunna avgöra om det är någon särskild grupp av individer som gynnats av satsningen (om tjejer eller killar, någon särskild språkbakgrund, elev med behov av särskilt stöd).