Du är här

Härjedalens gymnasium

Syfte/mål lokal nivå

Syftet för Härjedalens gymnasium (HG) med projektet är att hjälpa elever i riskzon för avhopp och ofullständiga studier. HG ska hjälpa dessa elever fullfölja sina studier alternativt närma sig anställningsbarhet på annat sätt. I projektet görs en distinktion i målgrupp mellan nyanlända och andra elever. En förutsättning för att uppnå syftet är att den pedagogiska personalen arbetar efter ett holistiskt och individbaserat arbetssätt med en relationell och flexibel pedagogik.
För att tillämpa ett holistiskt, elevcentrerat arbetssätt behöver HG implementera ett medvetet intersektionellt arbetssätt hos pedagogisk personal. Kunskap och tillämpning hos personalen om de horisontella principerna förebygger diskriminerande strukturer. Skolans arbete med likabehandlingsplanen ska säkerställa att utbildningen är tillgänglig för alla och att ett aktivt arbete bedrivs för att motverka diskriminering. På HG finns ett pågående värdegrundsarbete som kommer att delge information värdefull för projektet.
SYV har tillsammans med skolans pedagogiska personal en viktig roll att informera om arbetsmarknaden och möjliga vägar dit. Detta för att öka samtliga elevers medvetenhet om möjligheten att påverka sin egen framtid, vilket är extra viktigt för våra nyanlända elever. Detta behöver ske systematiskt och individanpassat.

Mål
- använda handlingsplanen för ökad närvaro, öka närvaron
- öka andelen kursbetyg
- Ingen elev som hoppar av HG ska gå in i sysslolöshet
- Den genomsnittliga förbättringen av studieresultat och närvaro för deltagarna i projektet ska vara lika hög oavsett kön.