Du är här

Hälsosamtal

Syfte:
Verkstaden ska tidigt uppmärksamma de ungdomar, som vi vet av tidigare undersökningar, riskerar att hoppa av skolan eller som riskerar att inte att klara skolan på tre år. Målet är att dessa ungdomar ska upprätta kontakt med elevhälsan samt erbjudas tidiga insatser som hjälper dem att klara skolan på utsatt tid eller senast inom fyra år från skolstart.
 
Metoder/Insatser:
Insatserna består av att hälsosamtalen i årskurs 1 genomförs individuellt utifrån behov i stället för att skolsköterskan kallar eleverna i en klass till hälsosamtal. Behoven prioriteras efter de kriterier som beskrivits under deltagare/målgrupp. Skolsköterskan använder sig av Västerbottens läns landstings hälsoenkät som spänner över psykiskt/fysiskt mående, skola, aktivitet, mat, sömn, droger, sexuell hälsa samt hemförhållanden. Samtalet utgår från metoden motiverande samtal (MI). När samtalet genomförts kan det bli aktuellt med återkoppling till mentor, specialpedagog eller rektor. I en del fall leder det till återbesök, studie och yrkesvägledningskontakt, skolläkarbesök, kuratorkontakt eller kontakt med ungdomshälsa, socialtjänst, hälsocentral eller BUP. När det sker en återkoppling eller åtgärd runt elev där problemet hänger ihop med skolan eller skolresultat får rektor besluta om åtgärdsprogram ska upprättas och vem som ska upprätta det. Ligger problemet utanför skolan, exempelvis måendet eller sömn följs åtgärden upp av kurator eller skolsköterska eller den som tagit del av elevens problem. Återkoppling till mentor eller annan personal sker då eleven tillåter. Även här kan åtgärdsprogram bli aktuellt i de fall där problemet påverkar skolresultat och skolgång. Erfarenhetsutbyte kommer att ske genom spridningskonferenser under 2013.