Du är här

Framtidstro - Motivationshöjande insatser för nyanlända elever i årskurs 9 i Kungsbacka kommun

Syfte/mål lokal nivå

I Kungsbackas projekt, som riktar sig till nyanlända elever i årskurs 9, avser vi att under läsåret 2016/2017 arbeta med att stärka studiemotivationen för att undvika avbrott i steget mellan grundskola och gymnasieskola.

Med ökad studiemotivation hoppas och tror vi att eleverna, utöver att förstå hur utbildning och arbetsmarknad hänger samman i Sverige, även upplever sig få större egen makt över sin framtid, känner sig mer delaktiga i sin utbildning och kan integreras än bättre i det svenska samhället.

Den förväntade nyttan med projektet för nyanlända elever i årskurs 9 är att, oavsett deras kön, förutsättningar och behov, bidra till en:
• ökad skolnärvaro;
• ökad förmåga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval;
• ökad uppfyllelse av målen i läroplanens kapitel 1 & 2, vilka stödjer målen i kapitel 3.

Resultatet av projektet förväntas också efter projektets avslut kunna tillämpas för andra elevgrupper utöver nyanlända, och i alla årskurser, med samma förväntade nytta.