Du är här

Första Steget

Syfte/mål lokal nivå

Första Steget är ett sätt ge ungdomar i gymnasieskolans IM-program ökade kunskaper om den lokala arbetsmarknaden, förbereda dem inför den och ge dem en erfarenhet av en eller flera yrkesroller genom vägledning, praktik och studiebesök.

Arbetet genomförs i två delar. Den första delen är fokuserad på arbetsmarknaden och olika yrkesroller. Detta får eleven till sig genom vägledning och ökade kunskaper om, erfarenheter utav och förebilder från arbetsmarknaden. Syftet är att öka förståelsen för den lokala arbetsmarknaden och vad som krävs för att komma in på den och genom det så hoppas vi att motivationen för studier ska stärkas.

Den andra delen går ut på att stärka elevernas hälsa och generella balans i livet genom att jobba med livshjulet. Det tänker vi göra genom att ge eleverna olika metoder och verktyg för att kunna sätta mål på kort- och lång sikt - för att stärka deras hälsa och andra områden i livet, som de behöver utveckla för att uppnå balans i livet.

Till dessa två delar kopplar vi ett intersektionellt perspektiv – för att uppmärksamma och motverka olika former av strukturell diskriminering som kan finnas i våra verksamheter, arbetsplatser och samhället i stort. Vi tänker oss att undersöka hur olika typer av stöd erbjuds olika elever och huruvida detta kan leda till skilda förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Ett mål är att ytterligare undersöka och klargöra vilka behov skolan har svårt att möta och varför vi har haft det – så att vi kan utveckla vår verksamhet och göra de anpassningar som behövs både på strukturell- och individuell nivå – så att vi blir en icke-diskriminerande organisation.

Metodiken vi kommer att använda är ett holistiskt och individcentrerat arbetssätt med utgångspunkt i framgångsfaktorerna i Plug In.