Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Hade inte Första rummet funnits så hade troligtvis många av eleverna blivit hemmasittare. Första rummet har därmed fungerat som språngbräda för vidare studier.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Vad vi har sett så har måendet för de flesta elever ökat. Det har i sin tur lett till att de kommit vidare, endera med studier eller till andra myndigheter. Självkänslan har för de flesta ökat.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Inom Första rummet har vi möjlighet att tänka utanför boxen. Vi anpassar dagarna efter elevernas dagsform. Lärarna har utvecklat förändrade och anpassade arbetsmetoder för att möta eleverna bättre. Nu finns det ett tydligt alternativ för obehöriga och elever som har andra behov.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Första rummet har ett gott samarbete med AF och som kommer att vara oerhört bra nu då vi börjat med KAA. Vi har även haft många dialoger med politiker och de har blivit intresserad av dessa frågor.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
En av de viktigaste lärdomarna vi har med oss är bemötandets betydelse. Utan ett korrekt bemötande så fungerar det inte.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Första året var det mer att eleverna fick gå till olika lektioner nu har vi lärare på plats i lokalen vissa dagar i veckan. Målgruppen var från början de som var på väg att hoppa av. Nu har vi även elever som är obehöriga och av andra skäl i nuläget inte kan gå ett annat program.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Vi har nya rutiner i elevhälsan, målgruppen belyses ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på individnivå. Vi har fortlöpande träffar för att komma vidare.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Egen lokal med egen ingång, lärarna kommer till oss och elevernas trygga miljö. Vi har nya metoder för att öka motivationen för eleverna, tex sladda skoterleder samt bemöter dem på ett för individen bra sätt, varje elev är unik och måste bemötas utifrån det.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
I viss utsträckning
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Företag : 
Då vi har många ute på praktik så har vi ett stort samarbete med lokala företag på orten. I vissa fall har praktikplatserna lett till arbete i både större och mindre skala. Vi har även gjort olika arbetsplatsbesök för att lära oss om olika verksamheter. Vi har även haft samarbete med olika föreningar på orten för studiebesök och praktik.
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Samarbetet inom den egna kommunen och Region Västerbotten har fungerat utmärkt..
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Vi har haft en regional projektledare som har fungerat alldeles utmärkt, sedan har vi lokala projektledare haft olika träffar som också det har fungerat utmärkt.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Styrgruppen har bestått av lokal projekt ledare, förvaltningschef, rektor, två studie- och yrkesvägledare och en fältsekreterare. Vi har haft träffar en gång per månad och det har lett till att projektet har implementerats.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har utgått från Malgomajskolans värderingar. Eleven i centrum. Respekt för varandra. Vi hjälper varandra, lagarbete. Vi är förutseende och flexibla. Vi har roligt. Dessa rader har legat till grunden för vårt bemötande och så har vi använt oss av det i jämställdhetsintegreringen.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Då projektet funnits i egen lokal på skolan så anses tillgängligheten varit god. Vi har egen ingång och eleverna har funnit en stor trygghet i att vi haft egen lokal. Vissa elever har hämtats till skolan för att genom detta komma till skolan. Även personer utan funktionsnedsättning har åtnjutit denna stöttning.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Grunden för Västerbottens ansökan om att medverka i Plug In var, och är, det samverkansavtal som samtliga länets kommuner är med i och som gäller gymnasieutbildning. Ett viktigt steg i utvecklingen av samverkan har varit att fem kommuner delat målbeskrivning och målgrupp för verkstaden Första rummet samt att tre kommuner gjort på samma sätt kring verkstaden Samspråka. Resultaten består i att i samband med igångsättning av verkstäderna fördes ett samråd mellan kommunerna kring hur respektive kommun skulle utveckla organisation och metoder i verkstäderna. Underhandskontakter har funnits under tiden för att förfina metoder med mera. Inte minst den samverkan som låg till grund för seminarierna i konferensen Bemötande, samverkan och resultat i Lycksele i februari 2014 som visar på att dessa verkstäder arbetat med en minsta gemensamma nämnare. Ett annat resultat är att samverkan, med den kunskap vi har idag, går att fördjupa för att få en snabbare erfarenhetsspridning av metoder med mera samt att de enskilda verkstäderna får en återkoppling från andra kring sitt arbete. På regional nivå har projektledaren varit involverad i arbetet med handlingsplan för ny programperiod till socialfonden. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har ledningen för region Västerbotten informerats om arbetet i Plugin och på så sätt påtalat vikten av det arbete som utförs samt kunnat lyfta dessa frågor till en strategisk nivå inom region Västerbotten.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I viss utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Vi har inom den lokala styrgruppen haft träffar en gång per månad. I detta har utvärderingar gjorts för att vi ska komma framåt och på bästa sätt utveckla oss. Den regionale projektledaren har fortlöpande informerat om nyheter och aktuell forskning, dels från SKL men även från Puginnovation.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Första året hade vi inte tillgång till pedagoger och när de väl kom in i bilden hade drygt en termin gått. Ht 14 hade vi tillgång till pedagoger och resultatet är bra, många elever kommer förmodligen att få betyg i vissa ämnen. Samarbetet mellan vi och sociala har heller inte fungerat klockrent. Vissa förklaringar kan vara att sekretessen är ett visst hinder. Men vi har även stora omorganisationer och förändringar inom socialtjänsten. Vi håller nu på att skapa en bättre kontakt. Den person som varit kopplad till projektet från socialtjänsten har dock fungerat bra.
Workshop: 
Första rummet

Relaterat projektverkstad