Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Det har blivit en ökad närvaro, psykisk ohälsa har förbättrats på sikt, ökat självförtroende, coachning i grupp har gjort att fler når målen. Coachning individuellt har gjort att arbeten blir klara, vilket blir motivationshöjande, självförtroende och självkänsla har ökat. Elever har slussats vidare till BUP och vuxenpsykiatrin. En hemmasittare har läst in grundskolan och kommit in på ett nationellt program. Flera har genomfört sin gymnasieutbildning genom en extra termin med mycket stöd genom coachtider. Täta kontakter via sociala medier har lett till ökad kontakt med skolan för elever med hög frånvaro och som genererat i ökad närvaro. Antal deltagare har totalt varit 25 elever, varav 10 tjejer och 15 killar. Genomsnittstiden på hur länge deltagarna varit inskrivna i projektet är ca 8 månader. Nio elever är utskrivna under projektets gång, där det fungerar bra, de klarar sig bra. Två av dem har gått ut med fullständiga betyg efter en extra termin, de andra sju går i åk 2 och 3 nu. Fyra elever är utskrivna under projektets gång och har övergått till andra instanser såsom sociala och arbetsförmedling. En elev har flyttat till annan kommun. Elva elever var kvar i projektet den 31/12-14. Vårt mål var att ”utveckla metoder för att fler elever ska ges förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Elever som är antagna till nationella och introduktionsprogram, och har hög frånvaro, ska kunna genomföra utbildningen.” Vi ville också utveckla myndighetssamverkan. Genom ovanstående redovisning av resultatet så har vi delvis uppnått de målsättningar vi satte upp.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Det har utvecklats mer kunskap om och attitydpåverkan om vikten av ett bra bemötande, genom bl a föreläsning om just detta. En utökning med 50% elevassistenttjänst fram till sommaren 2015. När det gäller elever med funktionsnedsättningar har projektet tydliggjort hur viktigt det är med tydlighet för dessa elever samt samplanering med andra instanser. En tydlig organisation med tydlig struktur samt förkunskaper om elevernas diagnoser. Det krävs också mycket samplanering med andra instanser för elever med funktionsnedsättningar. Dokumentation har också visat sig vara mycket viktigt. Viktigt att ha kontakt med elever med hög frånvaro genom sociala medier som ex sms och facebook. Att jobba förebyggande genom att sätta in extraresurser i tid till elever med inlärningssvårigheter och låg studiemotivation är en framgångsfaktor.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I liten utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Vi har arbetat med en liten grupp med autismspektrumtillstånd. Ett särskilt rum i en del av skolan har inretts för den gruppen. Varje elev har en egen plats i det rummet. Detta ger den trygghet som dessa elever behöver.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att bemötande och bra relationer är A och O när du ska arbeta med målgruppen. Viktigt att slussa vidare till andra instanser när situationer uppstår utanför skolans område och kunskapsnivå. Tydlighet när du arbetar med elever med funktionsnedsättningar samt tid för samplanering med den personal som arbetar med dessa elever. Vikten av att målgruppens elever får lyckas. Framgång föder framgång! Att ha en tydlig organisation, stöd från rektor, kontaktpersoner inom andra instanser ex habiliteringen, socialtjänst osv. Anpassa verksamheten efter elevernas behov. Att dokumentation är viktigt. Att ha andra alternativ till skolan ex praktik.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vi har insett att andra alternativ än skolan ibland måste till. Att lyfta elever som mår dåligt och som det går bra för periodvis. Målgruppen med autismspekrumtillstånd blev efter första läsåret en grupp med andra funktionsnedsättningar såsom ADHD och språkstörning p g a att elever slutade och nya kom till. En sådan förändring av gruppen har upplevts rörigt för den elev som är kvar sen förra läsåret. En ökad kontakt via sociala medier med elever där måendet går upp och ner är en framgångsfaktor. Vi fick möjlighet att vara med i det transnationella arbetet och provade då upplevelsebaserat lärande genom att besöka ett annat land, Polen och samtidigt nå lärandemål. Vi fick erfara att det är ett positivt sätt att arbeta med målgruppen, inte bara för lärandet inom skolämnen utan också på det personliga, sociala planet. Målsättningen i projektplanen var att fokusera på elever med hög frånvaro. Under projektets gång har vi sett att om vi lägger förebyggande resurser på elever med låg studiemotivation/lågpresterande, ökar motivationen till närvaro. Vi har därför ökat coachning i grupp eftersom vi sett att det gett resultat och ett ökat behov har uppkommit. Fler vuxna i klassrummet resulterar i att fler blir sedda och att man lättare kan minska känslan av utanförskap och hopplöshet hos eleverna med låg studiemotivation. Detta har gett mycket goda resultat. Vid individuella coachtider har mer samplanering skett med elever om upplägg av stöd, vilket har ökat närvarofrekvensen, eftersom de själva varit med och utformat upplägget, då vi från början mer la ut tider och inte i så mycket samråd med eleven.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I liten utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Vi fick möjlighet att genomföra en resa till Polen med 7 elever och tre personal. Klassrummet flyttades till ett annat land för att lära på ett annorlunda sätt. Resan har verkligen stärkt självförtroendet hos eleverna, de vågar ta mer kontakt med andra och gemenskapen har stärkts. Vi har också fått erfara att det fungerar med att nå många lärandemål genom att genomföra en sådan här resa. Här är några kommentarer från eleverna efter resan: ”väldigt lärorikt”, ”jätteroligt att uppleva och vara på Auschwitz, att vara där det har hänt”, ”det var stort”, ”hemskt att se hur de behandlat människor”, ”de sopade gatorna varje kväll”, ”jobbigt ibland att lyssna”, ”barn på skolorna skulle vara tysta och viska, en otrolig ordning”, ”Auschwitz var hemskt” Personalkommentarer: ”Helt fantastisk upplevelse”, ”ser eleverna från en annan dimension – och de oss”, ”blir mer familjärt och personligt”, ”stärkt gemenskap”, ”ökat självförtroende hos eleverna– vågade mer ju längre tiden gick, ex genom att prata engelska/beställa mat själva osv”. ”Själva resan var en stor sak för en del”, ”får in respekt, kultur och allmänbildning i upplevelsebaserat lärande”
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I liten utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
Inte alls
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Företag : 
Rottne-SMV AB (tillverkningsindustri), Räddingstjänst, Kommunens vaktmästeri, Parkskolan (år 1-3), Samhall
Annat alternativ: 
Arbetsförmedlingen, Barn och ungdomspsykiatrin
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
projektledare 20%, juniorkonsult/elevassistent 50%, ekonomisk ansvarig 10%
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
projektledare, juniorkonsult/elevassistent, ekonomisk ansvarig, rektor, skolchef, Barn och utbildningsnämndens ordförande.
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
saknas
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
En enkät om attityder och värderingar när det gäller människor från andra länder har gjorts innan och efter Polenresan med de 7 elever som var med. Den ska även göras ca ett halvår efter hemkomsten. Vi vill se om besök i ett annat land påverkar attityden till andra människor som lever under andra omständigheter. Det var sammantaget inga stora förändringar men sammanfattningsvis har några av eleverna lättare att respektera andra människors sätt att tänka och leva samt känner sig mer trygga i mötet med människor från andra länder. Eleverna får varje läsår fylla i en enkät om likabehandlingsfrågor. Vi har under hösten sett olika teatrar som belyser dessa frågor. Vi har efter föreställningarna diskuterat attityder och värderingar utifrån det vi har sett. Enkät om likabehandlingsfrågor har genomförts. Vi har personal av båda könen då vi har elever av båda könen i målgruppen. Vi har haft en jämn fördelning mellan könen när det gäller elever (10/15) i projektet.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Vi har haft en speciell grupp för elever med diagnoser inom autismspektrum som inte varit i skolan under en lång tid (minst ett år), se projektplanen. Utmaningar har varit att bygga upp deras självförtroende både socialt och kunskapsmässigt. Ett klassrum avskilt från andra klassrum är inrett till dessa elever och endast ett fåtal lärare knutna till dem, för att minska risken för osäkerhet vid stor personalomsättning. Projektet har också varit öppet för elever med hög frånvaro, inlärningssvårigheter och låg studiemotivation.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
Inte alls
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Att utvärdera sitt eget arbete gör att man ser vad som fungerat och man kan då jobba vidare på det. I Pluginnovation har man kunnat se andra kommuners arbeten, ett bra sätt att få tips på framgångsfaktorer.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Fungerat bra: Erfarenhetsutbyte med de andra deltagande kommunerna i vår region har varit mycket positivt och lärorikt. Coachning i grupp har varit framgångsrikt där vi stöttat många omotiverade/lågpresterande och därmed förhindrat eventuella avhopp. Coachning individuellt är mycket uppskattat och ger enskilda elever hjälp både kunskapsmässigt, hjälp med struktur i skolarbetet och på ett personligt plan. Bra med utbildning för personalen i bemötande. Individanpassning och tydlig struktur är också ett par framgångsfaktorer. Att tänka på: Sätt mål som går att utvärdera - gör enkäter el dyl i början som kan användas i utvärderingen. Informera tydligt alla på skolan vad projektet går ut på. Lägg upp en plan innan projektstart så när projektet kör igång är allt klart. Vad gick mindre bra: Svårt att kunna hjälpa alla till en gymnasieutbildning. Skolan passar inte för alla. Vi har fått slussa vidare några elever till andra instanser
Annat: 
information för regionens specialpedagoger
Workshop: 
Första rummet - individualiserat, holistiskt stöd