Du är här

Första rummet - individualiserat, holistiskt stöd

Syfte/mål:
Utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program.
Målet är att elever som är antagna till nationella och introduktionsprogram, och har hög frånvaro, ska kunna genomföra utbildningen
Utveckla myndighetssamverkan.
 
Miljö:
Storuman är en fjällnära kommun med stor yta och är befolkad ända till norska gränsen. På kommunens gymnasieskola, Luspengymnasiet går elever (ca 140st) från Storuman samt från de närliggande orterna, Tärnaby, Sorsele, Dorotea, och Vilhelmina. Vi har även elever från andra delar av Sverige, såsom Stockholm, Gävle, Ludvika, Sundsvall och Piteå.
Luspengymnasiet har fått flera förfrågningar och förtroende att ta emot elever i behov av särskilt stöd.
 
Deltagare: (målgrupp(erna))
Deltagarna kommer i första hand från nationella program och introduktionsprogram, men det kommer även att vara möjligt för elever som nyligen avbrutit studierna att delta.

Urvalskriterierna för samtliga elever är hög frånvaro. Elever från nationella program kan slutföra sina studier på fyra år.
 
Metod (insatserna):
För elever inom autismspekrumtillstånd skapa en relation i mötet med både elever och deras familjer genom att nivå- och individanpassa och ha en mycket strukturerad planering. Skapa en studiemiljö där de känner sig trygga, ex eget klassrum och egna studieplatser.
Lägga in coachtider för elever med behov av struktur och vuxenkontakt för att öka hanterbarheten och tryggheten i skolan.
Jourtelefon/stöd till inackorderade elev med föräldar på annan.
Täta kontakter med de elever som ej kommer till skolan via sociala medier såsom sms, mail och telefonsamtal. Kommunikationen är tänkt att utvecklas till mer närvaro på skolan med ökad trivsel, trygghet och studiemotivation. Inspiration till detta tas bl a från http://rektorsakademien.se/oneeighty.  

  • Tre st seminarier  är planerade för elever och vårdnadshavare (okt, nov och dec) med rubrikerna "Kontroll över din dygnsrytm", "Kontroll över dina vanor" och "Kontroll över minnet/lärandet" som ett led i att påverka motivationen till att studera och fullfölja sin utbildning.
  • Luspengymnasiets arbete med hälsoprofiler för alla elever kommer att ges till målgruppen, med en anpassning utifrån målgruppen. Beroende på vad som framkommer i hälsoprofilsamtalen sker insatser där det behövs.   
  • Utbildning i motiverande samtal för all personal och ev mer djupgående för de som arbetar direkt med målgrupperna.
  • Utbildning för all personal om autismspekrumtillstånd (som ju är en av målgrupperna) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av SPSM.   

 
De elever som är inskrivna i gymnasiet är underställda ansvarig rektor och har tillgång till elevhälsan. Det sker ett kontinuerligt infor­mationsutbyte mellan Första rummet, skolan samt vårdnadshavare.
Första rummet sam­arbetar med socialtjänsten och landstinget.
Verkstaden, första rummet kommer att vara placerad i skolan, virituellt samt på företag i samhället.
I första rummet kommer det att arbeta pedagoger, elevassistent, kurator och specialpedagog.
 
Beskriv kopplingen till övriga verkstäder i Plug In Västerbotten:
Första rummet bedrivs också i Umeå, Vilhelmina, Vännäs och Skellefteå