Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Arbetet i Första rummet grupp i Skellefteå handlar främst om att stärka ungdomarnas självbild och tilltro till egna resurser, hälsa, motivation och viljan att prestera. Verkstaden arbetar med att främja närvaro, förebygga studieavbrott och stötta unga att fullfölja sina gymnasieutbildningar eller hitta annan meningsfull sysselsättning. Verkstaden ingår i EU-projektet Plug In som bedrivits i fem regioner och ett femtiotal kommuner. Första rummet grupp har uppnått mer resultat än väntat genom att verkstaden lyckats skapa en väl fungerande metod för att motverka skolavhopp och utvecklat stöd till elever som tidigare inte kunnat ges inom skolan. Metodarbetet handlar främst om: gott bemötande; flexibla arbetssätt; varierande, utmanande, meningsfulla och gruppstärkande aktiviteter, hälsofrämjande teman samt coachande/lösningsfokuserat förhållningssätt som tillsammans leder de unga till personlig utveckling. Verkstaden har överträffat målbeskrivningen genom att utveckla självbildsstärkande, stressreducerande och motivationshöjande metoder, samt motverka ohälsa och riskfyllda beteenden genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Syftet var att ge fler elever individuella förutsättningar att fullfölja sina gymnasiestudier men även förbättra möjligheten för elever med psykosocial ohälsa och hög frånvaro att stärka sin hälsa och öka sin närvaro. Verkstaden är ett nytt forum för att möta elever med psykosocial problematik där de får arbeta med ett större antal teman som behandlar livssituationen i stort som omfattar och påverkar hälsa, studier/arbete och relationer. Ytterligare ett syfte har varit att utveckla samverkan mellan myndigheter och såväl skolläkare, socialsekreterare som personal på BUP har varit involverade. Tillsammans har man på bästa sätt kunnat stärka de ungdomar som behöver det allra mest. Vad gäller sysselsättning uppvisar deltagarna bättre resultat än riksgenomsnittet efter genomgångna projektinsatser. Skellefteå kommun ser mycket positivt på de resultat som Första rummet grupp resulterat i och har redan nu beviljat medel ur kommunens sociala investeringsfond för att säkra att vi kan implementera en fortsatt verksamhet inom ordinarie verksamhet.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Muntliga och skriftliga utvärderingar kring bemötande, trivsel, miljö, ledarnas insatser, personlig utveckling, aktiviteter och innehåll. Följande utvärderingmall fick eleverna i Första rummet grupp besvara skriftligt i december 2014: 1. Vad var dina förväntningar om Första rummet när du blev inbjuden att vara där två dagar i veckan? Har din inställning förändrats under tidens gång och i sådant fall hur? 2. Hur skulle du beskriva bemötandet hos lärarna i Första rummet? 3.Beskriv vad du känt när det gäller upplägget/innehållet: Vad har varit bra/mindre bra? Ledarna 51:an, Ungdomens hus som ställe (plats att vara på?); 4. Speciella aktiviteter som har varit roliga och utvecklande för dig? 5. Är det något som skulle ha varit annorlunda och i sådant fall vad? 6. Anser du att Första rummet ökat/förbättrat din: Motivation Självkännedom Själbild Livsglädje Prestation Engagemang 7. Kan du beskriva om och i så fall hur du utvecklats under höstterminen? 8. Varför tycker du att man ska vara med i Första rummet? Resultat av utvärderingen visar att ungdomarna trivs i miljön, med personalen och uppskattar mängden aktiviteter. De beskriver sin utveckling och tycker att personalen är positiva och uppskattar att de pratar med alla. De beskriver även att de blivit modigare, tror mer på sig själva och att de fått nya vänner. Någon menar att det är lättare att klara skolan tack vare den lugna starten på veckan som de får i Första rummet. En av eleverna tycker sig ha fått en extra familj genom Första rummet. Någon tycker att två halvdagar/vecka är för lite tid i verksamheten. Några beskriver att mängden aktiviteter varit många och att de vill göra dessa aktiviteter flera gånger. Någon anser att han utövar aktiviteter som han vanligtvis inte gör. I Första rummet grupp är bemötandet, mångfalden kompetenser i arbetslaget, flexibla arbetsformerna och arbetssätt våra främsta framgångsfaktorer.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Plug In-projektet har inneburit en möjlighet att utveckla icke traditionella samarbetsformer. Gymnasieskolan arbetar dels tillsammans med en annan kommunal förvaltning (Fritidsförvaltningen) och dels en fristående organisation (Urkraft Service AB) vilket man inte skulle ha gjort utanför projektet. Tillgången till både en nationell och regional organisation har inneburit spridning av kunskap och erfarenheter i några större sammanhang. Projektet har tydliggjort vikten av tidig upptäckt av ungdomar i riskzonen, behov av individanpassade stödinsatser och ökat samarbete med grundskolan.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I liten utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
• Samordningsförbundet i Skellefteå arbetar för att utveckla, tillämpa och ta samlat ansvar för en helhetssyn på individens behov och insatser med visionen att alla ska nå arbete och egen försörjning. Förbundet består av Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Samordningsförbundet och lokal samverkansgrupp har kontinuerligt informerats om projektets arbete och resultat. Därigenom är alla parter informerade om de nya arbetssätt och resultat som uppnåtts. • Via projektet PlugIn har dropout-problematiken lyfts till en högre nationell nivå. Projektet har gett möjligheter att hitta nya vägar. Därigenom har Första rummet grupp haft möjlighet att utveckla metoden för att motverka skolavhopp med hjälp av mental träning och bildarbete. Projektet har även inneburit erfarenhetsutbyte mellan de fem regionerna via olika konferenser och samarbete inom den egna regionen. • Parallellt under projekttiden har personalen varit delaktiga i PlugInnovations djupstudie om dropouts och därigenom även blivit uppdaterade kring internationella forskningsresultat i ämnet. • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under projekttiden undersökt hur personalen i Första rummet grupp i Skellefteå arbetar med bemötandefrågor i skolan vilket resulterat i en broschyr Möt mig där jag är. Intervjusvaren har dessutom publicerats i PlugInnovations djupstudie som lyfter fram verkstaden som ett gott exempel på hur man genom gott bemötande motverkar skolavhopp. • Första rummet grupp i Skellefteå lyftes åter fram som ett gott exempel för sitt arbete med dropouts när Utbildningsradion presenterade Sveriges främsta pedagoger i en programserie våren 2014. Personalen berättar om sitt arbete med att stärka elevernas självbild och motivation.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Frånvaro vänds i närvaro inom projektet Första rummet grupp visar att man kan vända skolfrånvaro till skolnärvaro med förhållandevis små ekonomiska kostnader och att tidiga insatser är oerhört viktiga. Skolfrånvaro är en indikation på ohälsa, ofta psykosocial, eller så leder lång ogiltig frånvaro till psykosocial ohälsa. Personalen menar att man måste lyssna mer till elevernas berättelser om orsaker till frånvaro för att kunna erbjuda flexibla lösningar för stöd och anpassning av undervisningen för att underlätta deras studier. I verkstaden har man lärt sig vad som kan motverka skolavhopp, att det framförallt är viktigt att skapa positiva och trygga och respektfulla relationer genom engagemang och gott bemötande. Elever med erfarenhet av mobbing, som inte bearbetats har ofta låg självkänsla och svag självbild och visar sig vara mycket känsliga för stress. Personalen har under arbetets gång insett vikten i att stärka elevernas självbild och därför valt att lägga stort fokus där. Man har lärt sig att det är mycket viktigt med en trivsam, trygg och stimulerande miljö, gärna utanför den traditionella skolmiljön eftersom inte alla elever klarar av exempelvis stora folksamlingar och ständigt byte av salar.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Eleverna i Första rummet grupp har främst varit kopplade till Introduktionsprogrammets preparandutbildning och saknar godkända betyg i grundskoleämnen. Övrigt behov av stöd skiftar från person till person, vilket kräver ett multipelkompetent och flexibelt arbetslag. För att stärka både individen och gruppen används varierande arbetssätt och arbetsformer. Mobbade elever riskerar skolavhopp Då många ungdomar har en mobbingproblematik i bakgrunden har vi under projektettiden lärt oss vikten av att arbeta för att stärka varje elev. Detta har inneburit en utmaning på så vis att man hela tiden är lyhörd för var och ens behov. När man tänker på elever som riskerar skolavhopp, tänker man i första hand på elever som utåt sett visar på olika slags riskbeteenden, det kan vara självskada, skolk, depression eller till exempel hemmasittande. Stresshantering Inom Första rummet grupp har man upptäckt att förebyggande arbete kring stresshantering ska sättas in i ett tidigt skede för att eleverna ska få strategier för att kunna behålla eller återfå sin hälsa. Då vi har unga med olika diagnoser måste vi ibland individanpassa aktiviteterna och vid behov sätta in mer stöd. Många gånger kan skolk bero på att ungdomar känner sig stressade. Därför får eleverna lära sig hur de kan aktivera lugn och ro systemet och utföra ryggmassage på varandra. Ingjuta hopp, med lösningsfokus Personalen har insett hur viktigt det är att ingjuta hopp hos eleverna redan när de kommer till Första rummet grupp, då många av dem upplevt att vuxna människor i deras omgivning tappat tron på dem. Har man upplevt en rad misslyckanden har man inte oväntat även tappat tron på sig själv. I verkstaden försöker man fokusera på nuet och framtiden mer än på det förflutna. Den pedagogiska inriktningen är att stärka elevernas kontroll över sina liv, alltid med ett positivt fokus på möjligheter och lösningar. Alla ska få känna att de är lika viktiga för gruppen och att de är lika mycket värda som alla andra. Stärkt självbild och motivation Genom projektet Plug In har verkstaden haft möjlighet att utveckla icke traditionella arbetssätt för att stärka elevernas självbild och motivation. Metodutvecklingsarbetet har inneburit en del förändringar under resans gång och personalen har upptäckt vad som fungerat bäst. Det är individens behov som styr arbetssätt och arbetsform, men grundinnehållet i arbetet handlar om att stödja eleven till utveckling, stärkt självbild och motivation för att bli bättre rustad för framtida utmaningar. Verkstadens framgångsfaktorer - kartläggning av behov, teman, kompetenser 1. Kartläggning Första rummet grupp gör en kartläggning av elevernas behov genom information från ansvariga Introduktionsprogrammets lärare, SYV och ansvarig rektor. 2. Teman De olika teman som verkstaden arbetat med är hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter med inriktning och utveckling av god hälsa - fysisk, psykisk, social, emotionell såväl som samhällelig, konst - kultur – eget skapande, föreläsningar, studiebesök, elevaktiva metoder där man arbetar med ett helhetstänkande kring inlärning, kunskap om tonårstid, vänskap/relationer, egenansvar, humor och skratt, allas lika värde med stort fokus på demokratifrågor samt privat-/samhällsekonomi. 3. Syfte med verkstadens aktiviteter Första rummet grupp fyller en funktion i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete med elever som har en psykosocial problematik. Det gäller att fånga upp eleverna och förbättra deras förutsättningar att klara skolan. Genom att förena pedagogiskt stöd med specifika metoder riktade mot detta blir verkstaden ett produktivt komplement till skolans övriga funktioner och arbete. Verkstadens teman, livskunskap och personlig utveckling, fysisk och mental träning, har varit noga övertänkta och syftat till att rusta eleverna för framtiden. Man har beaktat vikten av att eleverna ska ha god psykisk och fysisk hälsa och därför utvecklat nya former för arbete. Med god hälsa skapas förutsättningar, lusten och energin till att vilja vara mer aktiv. Dessa olika teman syftar till att inspirera till en hälsosam livsstil genom att stärka eleven i att göra medvetna val för att minimera riskbeteenden och psykisk ohälsa. Det är elevernas välmående som gett dem motivation att vilja utvecklas inifrån och därigenom blir det möjligt att stärka sin självbild. Eleverna får kraft när de mår bra vilket innebär att personalen kan växla upp svårighetsgraden i aktiviteterna för att utmana ungdomarna ännu mer, vilket får dem att utvecklas ytterligare. Detta har syftat till att elever ska stärker sin självbild och öka sin motivation, vilket är resultatet av arbetet i verkstaden. 4. Arbetet är grundat i kompetens Till grund för utvecklingen av Första rummet grupp ligger personalens mångfacetterade erfarenheter och tvärvetenskapliga kompetens, exempelvis: • lärare i specialpedagogik, konflikthantering och fritidsvetenskap, teamledarutbildning, ledarskapsutbildning med erfarenhet av arbete som fritidsledare samt fritidsgårdsföreståndare med mera • grundskolelärare med erfarenhet av att vara ansvarig för skolans antimobbingteam på en skola med nolltolerans mot mobbing samt arbete med att hjälpa personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att nå examina, etableringslots och jobbcoach med mera. • gymnasielärare i idrott och historia, professionell livsstilsinspiratör, erfarenhet av arbete med både individuell- och lagidrott, erfarenhet av arbete i Introduktionsprogrammets språkintroduktion samt barn- och fritidsprogrammet med mera • gymnasielärare i barn- och fritidskunskap och psykologi, diplomerad mental tränare, auktoriserad dramapedagog, magister i bildterapi, fil. kand. i psykologi, beteendemedicin och hälsopsykologi, musikterapi med mera, samt internationella fortbildningar: Education and relation to fight against Drop-out and school disaffection. Cordoba, Spanien 2009. Innovating teaching and methods to avoid Drop-Out. Palazzolo, Italien 2011 Action methods improving motivation and quality in learning environments, Lissabon, Portugal 2013. Verkstadens övriga centrala framgångsfaktorer • tidiga upptäckter och snabba insatser för elever med psykosocial problematik • god samverkan och hög kunskapsnivå om ungdomars svårigheter inom och utom skolan för gemensamma insatser för att kunna motverka skolavhopp • projektets neutrala arena och funktion med en alternativ kontext, samt en icketraditionell skola • skapa trygghet och trivsel • personalgruppens relationella- och sociala kompetens (empati, lyhördhet, nyfikenhet och uthållighet) • vikten av relationellt arbete (kompetens, bemötande och förhållningssätt) bygga förtroendefulla relationer, kontinuitet (trygga, varaktiga och förtroendefulla relationer, att sköta tider med mera) • främja elevens utveckling med ett salutogent, lösningsorienterat och coachande förhållningssätt • elevcentrerat holistiskt perspektiv i utformningen av insatser, psykosocialt och pedagogiskt, för att förbättra elevernas förutsättningar • tydlig uppföljning och återkoppling • förebyggande strategier som motverkar mobbing och kränkningar, skapar fysiskt och psykiskt välbefinnande • flexibilitet i organisationen och för individ, i utformning av arbetssätt och arbetsformer • samverkan inom och utanför verksamheten, med elever, skola, socialtjänst och BUP • mental träning i syfte att stärka elevens strategier för att bättre hantera sin livs- och skolsituation. De vetenskapliga resultaten kring effekter av mental träning är mental styrka, självkännedom, koncentrationsförmåga, känslomässig stabilitet, positiv attityd till tillvaron, strategier för att motverka negativ stress, stärker användningen av egna resurser, känsla av meningsfullhet samt framtidsfokus. Verkstadens konkreta aktiviteter Första rummet grupp har fungerat som ett komplement till elevernas ordinarie utbildning och gett eleverna möjlighet att delta i samarbetsövningar, berättande, samtal, lyssnat till föreläsningar, fritidsaktiviteter, utformning av gemensamma konstutställningar, konstprojekt, inspelningar i musikstudio samt teaterbesök med mera. Gott bemötande kräver självreflektion och en flexibel verkstad Verkstadens arbete med elever som har olika behov av stödinsatser kräver stor flexibilitet hos personalen som ska anpassa sig till de föränderliga målgrupperna, försöka förstå eleverna och hitta nya vägar att stötta dem på bästa sätt. Utmaningarna i arbetet gör att personalen utvecklas, vilket innebär en stimulans. Självreflektion är en förutsättning för gott bemötande. Gott bemötande stärker tillit och självbild samt minskar skolavhopp Att hitta sätt att skapa förtroendefulla möten och relationer i skolan är några av de viktigaste förebyggande och hälsofrämjande arbetsuppgifterna. Hur man bemöter ungdomarna är den mest avgörande faktorn för hela projektet. Bemötandet är en central fråga och påverkar elevernas tillit och självbild och börjar redan i klassrummet. Därför bör en lärare ha goda ämneskunskaper men även vara rätt person vad gäller bemötande för att skapa en optimal miljö för eleven. Många elever har dåliga erfarenheter från möten med vuxna i skolan och får därför öva sig på att ta kontakt med olika vuxna, samt att skapa relationer, ett slags reparationsarbete vilket man menar är viktigt för att eleverna ska klara skolan. Eleverna har upplevt att skolans personal tidigare fokuserat på kunskapsluckor och negativa beteenden. Förbättrad självbild är en stor framgångsfaktor vad gäller elevernas skolavhopp i Skellefteå. Det har visat sig genom att berörda elever kommit in på olika program, deras välmående har ökat, de har uppvisat ökat självförtroende genom vad de vågar göra jämfört med vad de vågade tidigare, det kan till exempel handla om att våga samtala med vuxna eller att tala inför en grupp. Personalen har lagt stort fokus vid det självbildsstärkande arbetet som visat sig vara hemligheten för att uppnå högre välbefinnande. Verkstaden har sett att just detta är lösningen för många unga oavsett problemområde. Därför har man föreslagit ett tillägg i projektbeskrivningen: Skellefteå - Första rummet grupp – en självbildsstärkande, stressreducerande och motivationshöjande verksamhet som höjer elevens fysiska och psykiska välbefinnande. Trivseln är extremt viktig, aktiviteter och trygghetszoner Personalen i Första rummet grupp arbetar systematiskt med trivselfrågor för att eleverna ska kunna vidga sin trygghetszon. Man arbetar kontinuerligt med att stärka gruppen, inte bara i ett inledande skede, eftersom detta påverkar ungdomarnas trygghet, trivsel, sammanhang och tillhörighet. Trivselfaktorerna har stor betydelse för att de ska vilja komma till verksamheten. Att ha roligt tillsammans höjer stämningsläget och det finns en lekfullhet i många aktiviteter där skrattet har stor betydelse. För att vidga sin trygghetszon får eleverna prova på nya aktiviteter. Trivseln är rätt grogrund och får allt att blomma Det har hänt positiva saker under hösten och det finns elever som till en början av terminen inte såg ut att må så bra, de verkade knappt vilja sitta med bland de andra, men nu de vill vara med och argumentera livligt för sin sak, ser glada ut och vågar ta plats. Ungdomarna kommenterar i december 2014 hur det är att vara med i verkstaden Första rummet grupp: • jättetrevligt och fint • mysigt • roligt • kaotiskt positivt  • galet på ett bra sätt • man får vara sig själv och fantastisk som man är • jag trivs • det är roliga kompisar • nice • ljuvlig och fint • lugnt och trivsamt PT-projektet – en tanke om att stärka så väl kropp som själ En kartläggning har gjorts av elevernas tidigare erfarenheter av idrottsämnet inför verkstadens hälsosatsning på ett personligt träningsprojekt, PT-projektet. För att öka elevernas möjlighet till fysiskt aktivt liv med träning har verkstaden från och med hösten 2014 en personlig tränare. Verkstaden har besökt ett träningscenter vid några tillfällen, där ungdomarna provat på olika träningsredskap och fått fribiljetter till gymmet. Vetenskapliga studier visar att motion är viktigt för välbefinnandet och kan motverka depressioner, som är aktuellt i vissa fall bland eleverna, det är viktigt att även kroppen får må bra. Därigenom vidgar eleverna sin trygghetszon vilket även påverkar dem på fritiden, att de vill och vågar mer. Därpå bygger man också vidare, riktar arbetet ut mot samhället genom att de får delta i olika studiebesök vilket gör att de kan växa ytterligare som delaktiga samhällsmedborgare. Det är roligare att se fram emot en ny dag I slutet av höstterminen 2014 har eleverna svarat på frågor om vad som varit bra med Första rummet grupp, hur de tycker att de har utvecklats samt varför de tycker att man ska delta. Några nedslag: - Jag vågar mer, är inte är lika tillbakadragen och tror mer om mig själv. - Det är roligt att vara med, man träffar nya människor, det som en extra familj och man längtar till nästa gång. Jag önskar att det fanns mer tid så att vi hann göra mer tillsammans. Allt vi har gjort har varit roligt och mycket vill jag göra igen. - Personalen lyssnar på varje person, de är snälla. Det är roligt för att det händer mycket. Det är roligare att kunna få se fram emot en ny dag. Jag har blivit mer social och fått nya vänner. - Jag har inte utvecklats särskilt mycket, men det har varit väldigt roligt. (Personalgruppen tycker sig se en stor utveckling.) - Ledarna är väldigt positiva. Om man inte går mycket i skolan så är det här ett väldigt bra alternativ. - Det blir lättare att komma till skolan när man får en lätt start på veckan. Det är ett lugnt ställe.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Behöver inte specificeras ytterligare, se ungdomarnas egna utvärderingar under frågan ovan om vilka mätningar som gjorts på individnivå.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärandemiljön ligger utanför ordinarie skola i ett nyrenoverat Ungdomens Hus som även bjuder på en samverkan med ungdomshälsa, fältassistenter, demokratilots och fritidsgårdspersonal. Första rummet grupp är ett samverkansprojekt mellan gymasieförvaltningen, fritidsförvaltningen och Urkraft AB. Dessutom finns andra samverkanspartner som BUP och Soc. Målet med arbetet i Första rummet grupp är att stärka ungdomarnas självbild, deras tilltro till sina resurser/förmågor, olika hälsor, motivation och viljan att prestera. Framgångsfaktorer i arbetet handlar främst om gott bemötande, mutipel personalkompetens, olika ochh flexibla arbetssätt, varierande aktiviteter som sammantaget leder till elevernas utveckling.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
School to Work är ett separat projekt inom Plug In där klassrummet med deltagare från fem verkstäder, en i varje region, tillfälligt flyttar till annan ort i något av de sju delatagande länderna kring Östersjön. Elever och personal i verkstäderna i Skellefteå har inte deltagit i det transnationella utbyte som för övrigt fortgår inom det nationella projektet Plug In vars aktiviteter hanteras av SKL. Personalen i Första rummet i Skellefteå har deltagit i en workshop vid en OECD-konferens i Stockholm under år 2014. Deltagarna kom från 45 länder och arbetade med arbetsmarknadsfrågor kopplat till skola. Första rummets personalgrupp Skellefteå inbjöds till en workshop för att berätta om hur de inspirerar ungdomar att komma till skolan. Professor Thorsten Strömbäck vid Curtin University i Australien lyfte fram Första rummet i Västerbotten som en ett gott exempel på hur man på en mindre plats i världen arbetar samhällsekonomiskt för att förhindra skolavhopp inom OECD-länderna.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I stor utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
I liten utsträckning
Företag : 
Saknas.
Annat alternativ: 
Saknas.
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Saknas.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Eleverna kommer i första hand från Introduktionsprogrammets preparandutbildning och känner därför varandra till viss del, men de kan även komma från andra program. Gemensamt för eleverna från Introduktionsprogrammet är att de saknar grundskolebetyg och väljer Första rummet grupp istället för praktik.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Styrgruppen består av gymnasieskolans befintliga ledningsgrupp, där ingår verksamhetschefer och gymnasiechef.
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Saknas.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Man har arbetat med jämställdhetsintegrering vid personalsammansättning vilket innebär att lika många kvinnor som män i arbetar verkstaden. Vid framtagning av statistik görs det alltid könsintegrerat för att tydliggöra eventuella skillnader mellan pojkar och flickor. För vilka elever lämpar sig verksamheten? På den frågan finns det många svar, men i dagsläget har elever i Första rummet grupp kommit från Introduktionsprogrammets preparandutbildning, men eftersom behovet av det stöd som erbjuds i verkstaden lämpar sig verksamheten för fler ungdomar. Elever i verkstaden kommer från olika orter och Ungdomens hus är en mycket passande plats för verkstaden. Den ligger centralt nära busstationen. Vissa elever kommer med taxi och det är enkelt för bilarna att stanna utanför entrén. Ungdomens hus bedriver kvällsaktiviteter, det kan betyda att ungdomarna blir så pass trygga i miljön så att de kan besöka fritidsgårdsmiljön även kvällstid. Dessa ungdomar får därmed ytterligare en arena att besöka om/när de har mod att göra det.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
För sin verksamhet nyttjar verkstaden anpassade, stora lokaler med möjlighet att individanpassa.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Vår regionale projektledare har prioriterat kontinuerliga träffar och konferenser i regionen för att presentera våra arbeten och även kunnat utbyta tankar och ideér. Vi har inspirerat varandra och även provat på andras metoder. Bertil: Grunden för Västerbottens ansökan om att vara med i Plug var, och är, det samverkansavtal som samtliga länets kommuner är med i och som gäller gymnasieutbildning. Ett viktigt steg i utvecklingen av samverkan har varit att 5 kommuner delat målbeskrivning och målgrupp för verkstaden Första rummet samt att 3 kommuner gjort på samma sätt kring verkstaden Samspråka. Resultaten består i att i samband med igångsättning av verkstäderna fördes ett samråd mellan kommunerna kring hur respektive kommun skulle utveckla organisation och metoder i verkstäderna. Underhandskontakter har funnits under tiden för att förfina metoder m.m. Inte minst den samverkan som låg till grund för seminarierna i konferensen bemötande, samverkan och resultat i februari 2014 visar på dessa verkstäder arbetat med en minsta gemensamma nämnare. Ett annat resultat är att samverkan, med den kunskap vi har idag, går att fördjupa för att få en snabbare erfarenhetsspridning av metoder mm samt att de enskilda verkstäderna får en återkoppling från andra kring sitt arbete. På regional nivå har projektledaren varit involverad i arbetet med handlingsplan för ny programperiod för socialfonden. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har ledningen för region Västerbotten informerats om arbetet i Plug in och på så sätt påtalat vikten av det arbete som utförs samt kunnat lyfta dessa frågor till en strategisk nivå inom region Västerbotten.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I stor utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I stor utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
1. European Minds processutvärdering kom in i ett allt för tidigt skede. 2. Plugginnovation har varit en stor inspirationskälla vad gäller spridning av aktuell forskning. Vi har erbjudits spånnande/inspirerande konferenser, lärorika föreläsningar, vi har deltagit i djupintervjuer och sist men inte minst fått oerhört stor uppmuntrat i vårt praktiska arbete. Vi har upplevt att det arbete vi utför har betydelse. 3. 4. Vi har vid två tillfällen låtit våra deltagare utvärderat Första rummet grupp.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Till framtida projekt är nedanstående punkter avgörande för att lyckas: 1. Personal med en god människosyn. 2. Personal med bred kompetens. 3. Bemötandefrågor och relationell kompetens i fokus. 4. Flexibla arbetssätt och arbetsmetoder. 5. Anpassad miljö för verksamheten. 6. Gott samarbete med andra aktörer för att lösa ungdomarnas problem/svårigheter i tid. Tips till framtida projekt för att förhindra problem och skolavhopp: 1. Tidiga insatser med olika typer av problemlösning för barn och ungdomar. 2. Våga lyssna på barn och ungdomar och låta dem uttrycka sina tankar och känslor kring svårigheter. 3. Stödinsatser vid psykisk ohälsa. 4. Skolornas personal behöver mer kunskap om hur man hanterar problem och motverkar skolavhopp. 5. Fortbildning för lärare vad gäller problematiken kring dropouts, om hur man på olika sätt kan skapa gott klimat i ett klassrum genom aktiva metoder/kreativa arbetsformer vid inlärning. Om vad som behövs för att skapa trivsel och gemenskap, vilket på ett förstklassigt vis motverkar mobbing.
Annat: 
Första rummet individ/grupp har hållit i en work shop på en OECD-konferens.
Workshop: 
Första rummet grupp - motivationshöjande verksamhet