Du är här

Första rummet grupp - motivationshöjande verksamhet

Syfte/mål:

Utveckla motivationsstärkande metoder genom skapande verksamhet, kommunikation och hälsa (fysisk, psykisk, social och samhällelig) för att fler elever skall ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av psykosocial ohälsa och hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg ska kunna genomföra sin utbildning. Utveckla myndighetssamverkan.

 

Miljö:

Skellefteå kommun har fyra egna gymnasieskolor fördelat på tre skolor i Skellefteå och Naturbruksgymnasiet i Åbyn, Burträsk. Till det kan läggas att det finns tre fristående skolor i kommunen. Totalt går det ca 1100 elever/ årskurs fördelat på drygt 900 i de kommunala skolorna och förhållandet högskoleförberedande program och yrkeprogram är 50/50.
 
Deltagare: (målgrupp(erna))

Eleverna är inskrivna i gymnasieskolan. Urvalskriterierna är hög frånvaro och/eller psykisk ohälsa vilket påverkar elevernas studieresultat negativt.
 
Metod (insatserna):

Första rummet är en åtgärd inom elevens åtgärdsprogram, vilket innebär att eleven fortfarande är inskriven i ett gymnasieprogram.
- Första rummet blir en motivationsskapande ingång till att åter ingå i sitt program (helt el delvis) eller att komma in i en åtgärd där gymnasiala kurser ingår, antingen via sitt program eller annan projektverksamhet.
- Det motivationsskapande arbetet har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) tanke, känsla, handling. För första rummet i Skellefteå innebär det konkret att verkstaden är inriktad på mental träning och beteendeförändring hos eleven där verksamheten stärker elevens egna resurser.
- Första rummet blir också en länk till mer vägledning mot studier, arbete, vårdkontakter etc.
 
Kopplingen till övriga verkstäder i Plug In Västerbotten:

Första rummet bedrivs även i Umeå, Vilhelmina och Vännäs kommuner. Syfte/mål och deltagare är lika oberoende av kommun, däremot skiljer sig metoderna åt. Umeå kommun har ansvaret att hålla ihop nätverket inom denna verkstad. I Skellefteå kommun bedrivs även verkstad 750.
 

Miljöbeskrivning: 
Verksamheten bedrivs i Skellefteå fritids ungdomens hus.