Du är här

Första rummet

Syfte/Mål: 
Utveckla metoder för att fler elever ges förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg eller att inte fullfölja sin utbildning kan genomföra sin utbildning. Utveckla myndighetssamverkan.
 
Miljö:
Liljaskolan i Vännäs är en gymnasieskola belägen 3 mil från Umeå. 75% av eleverna kommer från andra kommuner. Detta är möjligt utifrån den samverkan som finns i Västerbottens län. Liljaskolan tar emot elever från cirka 60 kommuner i Sverige samt elever från andra länder. Vännäs kommun erbjuder boende för cirka 200 elever då eleverna bor i egna rum eller lägenheter. Liljaskolan har ett stort utbud av program och större delen av eleverna läser på yrkesprogram. Liljaskolan har 900 gymnasieelever varav cirka 10% har annat modersmål än svenska.
 
Deltagare:
Eleverna är inskrivna i gymnasieskolan. Urvalskriterierna är hög frånvaro vilket påverkar deras studieresultat negativt. Urvalet görs av elevhälsan och ansvarig rektor i samverkan med projektledaren.
 
Metod:
Första rummet på Liljaskolan arbetar med elever som har behov av insatser på grund av hög frånvaro där studieresultaten påverkas negativt. Varje elev har en individuell handlingsplan. Mentorsrollen förstärks i form av mentorsutbildning. Rutinerna för närvaro är ändrade. Tid med mentor är schemalagda. Eleverna träffar sin mentor på schemalagd tid en gång per vecka under 80 minuter. Detta kommer att fungera som ett fördjupat mentorskap där man fokuserar på elevens starka sidor och koncentrerar sig på att stärka dem. I relationen mellan mentor och elev ska man hitta former för att underlätta lärandet. Innehållet i den gemensamma mentortiden förtydligas. Denna täta elevuppföljning ska stimulera skolnärvaron. Nätverket kring eleven aktualiseras och förstärks i samverkan. Samverkan mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst, sjukvård och andra aktörer aktiveras utifrån elevens enskilda behov. Elevhälsan erbjuder vid behov motivationshöjande samtal enligt MI-metoden. Skolan arbetar strukturerat med eleven för att ändra mönster. Med stöd av behandlingsassistent erbjuds tex. väckning och annat socialt stöd. Behandlingsassistenten arbetar strukturerat utifrån elevens individuella behov och får sitt uppdrag från rektor, efter samråd med elevhälsan och projektledaren. Behandlingsassistenten ska klargöra och stötta utifrån det sociala behov som eleven har för att klara sina studier. Detta kan vara stöd i skolan, mentor, lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, elevhälsan, och med samhällets aktörer, familj eller att förändra mönster i vardagen. Behandlingsassistenten kommer att träffa eleverna individuellt både strukturerat och spontant varje vecka, detta utifrån varje enskild elevs handlingsplan.