Du är här

Första rummet

Syfte/mål: Utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg eller att inte fullfölja sin utbildning kan genomföra sin utbildning, samt ungdomar som redan har hoppat av sin gymnasieutbildning. Utveckla myndighetssamverkan.
 
Miljö: Umeå kommun är kustkommun och är relativt stor (1000-1500 elever/ årskull) och har till övervägande delen elever från den egna kommunen. De flesta bor i kommunen och dagpendlar, men ca 150 elever i Umeå är inackorderade. Första rummet förläggs till lokaler hos KFUM.
 
Deltagare: (målgrupp(erna)) Eleverna är inskrivna i gymnasieskolan och ungdomar som hoppat av gymnasiet. Urvalskriterierna är hög frånvaro vilket påverkar deras studieresultat negativt.
 
Metod (insatserna): Verkstaden inleds med ett gemensamt utvärderingsverktyg genom enkät till deltagarna som beskriver nuläget. Umeå: Måndag- torsdag, fredag gemensam aktivitet i grupp. Verkstaden kommer att arbeta med grupp- och individaktiviteter inom de gymnasiegemensamma ämnena svenska, matematik, engelska och samhällskunskap samt en metod för att stärka elevens självkänsla och självförtroende, t.ex. motiverande samtal (MI).
Första rummet inleds med en kartläggning genom flerpartssamtal. Varje deltagare erbjuds att vara med i första rummet, tiden bestäms individuellt. Avstämningar görs tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vid behov bjuds företrädare för andra myndigheter. Under aktiviteterna i Första rummet ska en kontinuerlig information till elevens ledning och arbetslag ges. Kontinuerlig information ska även ges till vårdnadshavare och i förekomande fall myndigheter.