Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Att många elever upplever att de tar stort ansvar för sina studier och att de upplever att de får en återkoppling på sina prestationer som de förstår och kan använda. Att lärarna regelbundet diskuterar sin undervisning med varandra och provar nya metoder för att arbeta mer formativt med eleverna. Att skolledarna försöker arbeta formativt med lärarna och att de motiverar och håller i den formativa satsningen för såväl lärare som elever och föräldrar.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Man lägger nu större vikt vid förutsättningarna för elevers lärande. Man ser vikten av en gynnsam mötesstruktur för ökad vilja att diskutera pedagogiska frågor och den egna undervisningen med kolleger.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
En ökad medvetenhet om bedömningens potential att stärka elevernas lärande. Att det är både lärare och elevers förhållningssätt till bedömning och lärande som behöver utvecklas. Vikten av att förtydliga mål för eleverna och att prova ut metoder för effektiv återkoppling.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Elever har upplevt det förvirrande att gå från fokus på betygsomdömen till fokus på lärande. Det har lett till att man har tagit fram en slags bedömningspolicy och speciella återkopplingsveckor då elever både ska ha utvecklingssamtal och återkoppling med sina ämneslärare.
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I liten utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Projektet har handlat om att skapa en gynnsam lärandemiljö där lärarna använder bedömningar för att stödja och stimulera varje elevs lärande, där lärandemål görs tydliga och elever bemöts med positiva förväntningar och ges möjligheter till lärande utifrån sina förutsättningar. Konkret har projektet organiserats i en samtalsledargrupp som leds av projektledaren och ämnesvisa BFL(bedömning för lärande)-grupper som leds av samtalsledarna. Varje BFL-grupp har bestått av 4-12 lärare inom varje ämnesområde. På samtalsledarträffarna har utvald litteratur eller inspirationsfilmer inom områdena formativ bedömning och kollegialt lärande diskuterats tillsammans med praktiska BFL-metoder. Samtalsledarna har också utbytt erfarenheter från BFL-gruppernas möten och arbeten. På BFL-gruppernas möten har elevprestationer sambedömts, undervisning och bedömning samplanerats, individuella undervisningsmässiga utvecklingsönskemål för lärarna presenterats och följts upp, metoder och mallar utvärderats och svårigheter diskuterats.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Hagagymnasiets introduktionsprogram (som inte får vara en del av det lokala Plug in-projektet pga vår regionala begränsning till elever på nationella program) deltar i ett transnationellt utbyte tillsammans med skolor i Jämtlands län på temat att lära genom att resa.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektledaren har fungerat som handledare för samtalsledarna vid regelbundna träffar. Ibland har även skolledare deltagit i samtalsledarträffarna. De 6 samtalsledarna har sedan hållit i mötena med kollegerna i BFL-grupperna.
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Vi har inte haft någon styrgrupp. Istället har arbetet planerats och stämts av tillsammans med gymnasiechefen för Hagagymnasiet.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har uppmärksammat hur flickor och pojkar kan bedömas olika och också hur pojkars och flickors efterfrågan på återkoppling i undervisningen tenderar att skilja sig åt.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Fokus har legat mycket på att utgå från elevernas olika förutsättningar i planering och bedömning, dvs att alla ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Pluginnovation och den nationella projektledningen har bidragit genom sin externa informationsspridning. På regional har nivå har det varit givande att utbyta erfarenheter med andra projektledare. Vår egen utvärdering har bidragit till att anpassa innehållet och formen för projektets genomförande under hand men också till att peka ut riktningen framåt.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Vara noga med att mötesstrukturer fungerar effektivt och att arbetet följs upp löpande så att kursändringar kan genomföras snabbt. Sätta ihop en fungerande styrgrupp med tider inbokade över tid innan arbetet drar igång.
Workshop: 
Formativt förhållningssätt

Relaterat projektverkstad