Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har uppnått målet med att ha en kontaktfrekvens på minst 90 % utav de som ryms inom kommunens informationsansvar (KIA) samt att det finns en dokumentation kring vilka åtgärder som erbjudits och utfallet av dessa för denna målgrupp. Då projektet har sammanfallit med en väldigt turbulent tid när det gäller kommunens egna gymnasieskolor har vi inte kunnat arbeta med utvecklingsarbete kring målgrupp 1 i den utsträckning som vi hade intentionen att göra. Under perioden har politiska beslut tagits utifrån minskat söktryck vilket fått till konsekvens att vi idag befinner oss i ett avvecklingsarbete av stadens tidigare stora gymnasieskola.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Då Plug In Mölndal enbart riktat sig mot målgrupp 2 är det svårt att jämföra deltagarnas utveckling utifrån att om vi inte haft Plug In så hade dessa ungdomar inte erbjudits någonting.Plug In Mölndal har inneburit en möjlighet för ungdomar som avbrutit gymnasiestudier att kunna få individuellt anpassad tillbakagång till studier eller annan sysselsättning i form av praktik. Vi har haft som mål att det ska finnas en individuell plan för alla ungdomar som vi haft kontakt med inom KIA.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Vi har tack vare Plug In-projektet fått en större förståelse och bättre operativ samverkan mellan framförallt utbildnings- och socialförvaltningen. Utifrån lärdomar och erfarenheter som gjorts inom Plug In har vi idag ett förvaltningsövergripande synsätt som både kommer ungdomar inom KIA till godo men även andra målgrupper såsom nyanlända, institutionsplacerade m.m. Det finns en större medvetenhet kring att kommunen måste ta ett helhetsgrepp kring ungdomar som utmanar, vilket exempelvis visar sig genom att socialsekreterare hänvisar eller följer med ungdomar till vårt kvällsöppna Vägledningscentrum. Att vi också har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som rent operativt samverkar kring målgruppen är en tydlig förändring i arbetssätt jämfört med hur det var innan Plug In.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I stor utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Att vi idag har en permanent verksamhet som är politiskt förankrad för kommuninvånare som avbrutit sina gymnasiestudier är en direkt konsekvens av projektet. Även i utbildningsnämndens uppföljning och systematiska kvalitetsarbete är KIA numera en viktig punkt. Inom projektet har vi också utmanat styrdokumenten och lagstiftningen genom att låta ungdomar följa gymnasieförordningen men få sin utbildning inom vuxenutbildningen.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Den främsta lärdomen som vi fått genom projektet är vikten av att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att avbryta eller redan har avbrutit sina gymnasiestudier. Inom socialtjänsten har man sett att denna grupp tidigare blev aktuell hos dem först efter det att de gått i sysslolöshet en längre tid. Vägen ur sysslolöshet upplevdes då som mycket längre än nu när man fångar upp avhoppare direkt och det fortfarande finns ett visst mått av motivation och drivkraft. Andra lärdomar är vikten av att ha en kontaktperson gentemot andra huvudmän för att som hemkommun tidigt få vetskap om elever som riskerar att avbryta sina studier.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vi hade för avsikt att även arbete med målgrupp 1, men då det i staden parallellt med projektet varit en omtumlande utveckling avseende de egna gymnasieskolorna fick det stå tillbaka. På den ena skolan har man gått från att erbjuda två nationella program (BF och VO) till att enbart erbjuda en klass på ett program, VO. På den andra gymnasieskolan har man under projektets gång beslutat att helt stoppa intaget och idag står vi inför en total avveckling av denna skola. Tyvärr har dessa processer inneburit att det har varit väldigt svårt att driva utvecklingsarbete på skolorna. Skolledningen har bytts ut flera gånger och personalen har befunnit sig i en accelererande varsel- och uppsägningsprocess. Därför beslöt vi i ett tidigt skede att enbart arbeta mot målgrupp 2. Ytterligare har detta inneburit att kommunens ungdomar är hänvisade till att söka gymnasieskolor med annan huvudman. Det är väldigt svårt att som hemkommun aktivt arbeta med att förhindra avbrott när eleverna går hos en annan huvudman då det förutsätter att hemkommunen får någon form av signal från skolan. Genom projektet kan vi dock se att det har blivit lättare för andra huvudmän att signalera om de vet att det finns en mottagare av informationen i hemkommunen.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I liten utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Vår modell med att köpa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen men behålla ungdomarna inskrivna i gymnasieskolan och sätta in särskilt pedagogsikt stöd har varit en mycket gynnsam insats.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Vår främsta framgång avseende metod är att vi har arbetat med en operativ samverkan där vi utifrån individens behov tydliggjort ansvar, mål och syfte för insatserna. Utifrån en övergripande målsättning med att alla ungdomar inom KIA ska återgå till studier eller ha en plan mot annan sysselsättning har vi kunnat samverka utifrån respektive organisations kompetens och ansvar. Vi har byggt en soffa för att förhindra ungdomar att falla mellan stolar. Även att låta avhoppare få sin utbildning på vuxenutbildningen men vara inskrivna i gymnasieskolan och få coachande stöd av specialpedagoger har varit en innovativ och enkel lösning som gett ett mycket positivt resultat.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Att vi har haft möjlighet att delta i transnationella aktiviteter har framförallt gagnat projektet genom att man genom att se ett annat lands system och arbetssätt reflekterar över ens eget på flera nivåer. Att förutsättningarna kan skilja beroende på vilken lagstiftning man har men också att sådant som kulturella skillnader i synsätt på elevers integritet skiljer mellan länder och påverkar hur man utformar sitt arbete.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
En projektledare En administratör/ekonom Tre specialpedagoger En SYV En arbetsmarknadshandläggare En socialsekreterare En jobbcoach En enhetschef från Vård och omsorg En arbetsförmedlare (har varit viss vakans på denna post under projektet
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
En verksamhetschef/rektor En verksamhetschef för vägeldning En avdelningschef AME En avdelningschef Öppenvården IFO En chef Samverkansförbundet Balder En avdelningschef AF En projektekonom En projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vid arbetsgruppens möten har vi haft en stående punkt kring jämställdhetsintegrering där vi dels tittat på könsfördelningen bland deltagarna och hur insatserna fördelat sig mellan könen och dels haft en del internutbildning kring jämställdhetsintegrering.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Inom projektet har vi uppmärksammat problematiken kring ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar och de utmaningar som man måste beakta för att förhindra att dessa avbryter sina gymnasiestudier. Framförallt har vi arbetat med att hitta vägar och anpassningar för gruppen med neuropsykiatriska diagnoser för att möjliggöra för dem att påbörja- och avsluta sina gymnasiestudier.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Framförallt har det regionala arbetet med övriga lokala projektledare varit mycket positivt. Vi har tillsammans brottats med olika utmaningar och hittat gemensamma lösningar. Vi kan se att de olika delprojekten i regionen har kompletterat och stärkt varandra i arbetet mot målgruppen.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
I det konkreta utvecklingsarbetet i Mölndal har dessa aktörer på intet sätt bidragit utan det har varit ett lokalt arbete med lokala politiker och tjänstemän. Tyvärr har vi inte sett att man från nationellt håll drivit och tagit till vara på de processer och utmaningar som rymts inom Plug In och drivit dessa vidare på en mer strukturell nationell nivå.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Att inte bygga in för många nivåer i ett ESF-projekt. Plug In:s tre nivåer upplevs på den lokala nivån som en onödigt byråkratisk modell.
Workshop: 
Förebygga avbrott och utveckla KIA-verksamhet