Du är här

Elevsamordning för ökat lärande i Bergs Kommun

Syfte/mål lokal nivå

De lokala målen:

På individnivå (elev): Deltagarna ska få ökad känsla av skolanknytning samt öka måluppfyllelsen. När det handlar om måluppfyllelse kommer vi att fokusera på progressionen för eleven i ämnet. En kontinuerlig kontakt med eleverna kommer ha sitt syfte att vägleda samt hjälpa till med strukturer samt ev. stöd och anpassningar i studierna. Målet är att erbjuda ett individanpassat stöd som oberoende olika förutsättningar hos elever leder till stärkt självkänsla och ökad skolanknytning som i sin tur ofta resulterar i ökad måluppfyllelse.

På individnivå (lärare) : Ett annat lokalt mål är att öka kunskapen bland personalen (och elever) om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Under läsåret ska tid avsättas för samtlig pedagogisk personal för att arbeta med frågor kring de framgångsfaktorer som Plug In 1.0 visade på. Detta i syfte att lyfta frågan kring bl.a. bemötandets roll för elevens inställning till skolan. Ytterligare ett lokalt mål med de träffarna är att öka samverkan mellan pedagogerna för att gagna individcentrerat arbetssätt.

På organisationsnivå: Vi ska arbeta fram rutiner som säkerställer att elever får rätt stöd t.ex. vid övergång från FBK till ordinarie skolgång samt skapa samverkansstrukturer kring elever som riskerar låg måluppfyllelse. Vi kommer att arbeta med systematisk uppföljning genom bl.a. regelbundna återkommande "elevkollsträffar". Rutinerna ska vara hållbara dels för det dagliga arbetet men också för övergången mellan grundskola och gymnasium. Även rutiner för kontakten med vårdnadshavare ska ses över. Brev, kallelser och möten på modersmålet ska erbjudas i ökad utsträckning för att förbättra tillgängligheten.