Du är här

Dropout prevention

 

Syfte/mål:

 

Syftet är att säkerställa att den enskilde eleven får stöd och stöttning då närvaro och studieresultat ej är tillfredställande och avhoppsrisk eller avgång med ej gymnasieexamen är överhängande. Detta gäller så väl våra Egna elever så väl som interkommunala elever. Syftet är också att säkerställa det kommunala informationsansvaret (ev blivande aktivitetsansvaret) genom att hitta metoder för samverkan. Målen sammanfattas som - en bra uppföljningsmodell för eget bruk och för andra skolor. En bra samverkansmodell med andra myndigheter. Bra metoder och pedagogiska lösningar för att motverka avhopp.
 
Metod (insatserna):
Lokal verkstad börjar den 1 juli 2013 och skall pågå till den 31 juni 2014. Vi arbetar med avgångselever från årskurs 9 (blivande årskurs 1), årskurs 2, årskurs 3 samt studenter som fått samlat betygsdokument.
 
Lokalverkstad består av 3 huvuddelar:
Insats 3
gäller elever i vår egna gymnasieskola i första hand. Här vill vi via specialpedagogisk kompetens diskutera åtgärder och lösningar för elever som riskerar avhopp eller riskera att misslyckas inför en gymnasieexamen. Målet är att få fram en bra och hållbar handlingsplan i allmänhet men också att under projekttiden möta och arbeta med enskilda elever i synnerhet. Övriga metodbeskrivningar bör kunna presenteras under augusti 2013.
 
Målgrupp: Alla elever som är i behov av stöd, socio-emotionellt, motiverande samtal , eller annan typ av stöd. Eleverna kan bli refererade av ordinarie lärare, skolsköterska, SYV. Kurator, eller eleverna kan be om stöd själva. Specialpedagogen har en 25% tjänst för att stötta personal och elever på det sättet. Kunskaper och arbetssätt och pedagogiska verktyg ska sedan implementeras i den ordinarie undervisningen. En viktig del i arbetet är att specialpedagogen överför kunskaper till övriga pedagoger.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Inpendlarkommun för vayproduktion