Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
De unga vuxna ”hemmasittare” som besökt Drop in har fått vägledning och hjälp med att upprätta en handlingsplan.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Syftet med projektet har varit att ge unga vuxna en riktning snarare än ett fast uppsatt mål.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I liten utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I liten utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I liten utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Det har skett en viss samverkan med intern fortbildning kring hur man skall arbeta med målgruppen 20 – 24 år.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
Vet ej
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Projektet har lett till att en dialog har inletts med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg om ett samarbete och målgruppsdefiniering när det gäller unga vuxna mellan 20-24 år. En begäran om finansiering av en tvåårig försöksverksamhet har lämnats till Kommunstyrelsen.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Personalen lärt sig arbeta med en ny målgrupp, unga vuxna 20-24 år, vilket skiljer sig en del från att arbeta med unga under 20 år. Framför allt gäller det kunskaper runt kompletteringsmöjligheter inom olika utbildningsformer och studiefinansiering för unga vuxna.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Nej
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Inte alls
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
Vet ej
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
Inte alls
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Det har skapats en ny kontaktyta för målgruppen där Drop In är ett komplement till Vuxenutbildningens vägledning.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärandemiljöer: De studie- och yrkesvägledare som arbetat på Drop In har ökat sina kunskaper om alternativa utbildningar för unga vuxna som behöver komplettera sin utbildning Samverkan: I vissa fall har samverkan skett mellan uppföljningsansvariga i stadsdelsförvaltningarna när det gäller de unga vuxna som har varit i behov av studie- och yrkesvägledning. Innovativ verksamhet: Det innovativa i verksamheten är att Drop In i sitt uppdrag vänder sig till unga under 20 år och i det här projektet har åldersgruppen 20-24 varit målgruppen. Många av dem har varit yrkesobestämda och har lång väg till utbildning, yrke och ett mer stadigvarande arbete. Drop In är normalt en öppen verksamhet där man inte registrerar besökarna. I det här projektet har man dock varit tvungna att fråga efter personnummer och det har då visat sig att mer än 50% av de unga vuxna anger ett felaktigt sådant. Strategisk påverkan: Projektet har lett till diskussioner mellan Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om fortsatt projektverksamhet och gränsdragning när det gäller uppdrag runt målgruppen 20-24 år.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Har ej förekommit i denna verkstad.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
-
Annat alternativ: 
-
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
-
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Samtliga studie- och yrkesvägledare som arbetat på Drop in verksamheterna har ingått i gruppen
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Den så kallade Samordningsgruppen har fungerat som styrgrupp. Den har bestått av avdelningschef/områdeschef/enhetschef från Utbildningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningsförvaltningen, Vägledningsenheten samt sektorschefer från Stadsdelsförvaltningarna (ex. avdelning Individ och familjeomsorg, Utbildning, Kultur och fritid).
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
-
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Andelen deltagare har varit så lågt att någon könsfördelad statisk inte varit meningsfull att producera. Dessutom så har mer än hälften av deltagarna uppgett felaktigt personnummer vid besöken.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Drop In verksamheterna är tillgängliga för alla, främst på eftermiddagarna fram till kl 18. Både rullstolsramp och dörröppnare finns i anslutning till lokalerna.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
?
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
Vet ej
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
Inte alls
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Den externa processutvärderingen har inte på något sätt bidragit till det lokala utvecklingsarbetet och vi har svårt att bedöma på vilket sätt det har bidragit till Plug In som helhet. Pluginovation har i sig inte bidragit till vårt lokala utvecklingsarbete men har bidragit till att vi har fått mer uppmärksamhet från andra kommuner både inom och utom projektet. Däremot tror vi att Pluginnovation har haft en stor påverkan på Plug In nationellt. Den nationella projektledningen har ofta gått i otakt med oss i GR-regionen medan vi har känt en stor samhörighet inom regionen och har känt stort stöd hos den regionala projektledningen.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Delprojektet blev mindre än förväntat eftersom den inte har varit möjligt att marknadsföra verksamheten. Det gör också att det är svårt att uttala sig om vad som gick bra eller mindre bra. Det är dock viktigt att när en verksamhet omfattar flera förvaltningars ansvarsområden bör man vara överens innan projektet startar.
Annat: 
-
Workshop: 
Drop in

Relaterat projektverkstad