Du är här

Drop in

 

Göteborg Plug In: Drop inBeskrivning av verkstaden: 

 
Plug in, utökad vägledning 20-24 år
 
Mål och syfte:
I EU:s strategi Europa 2020 är ett av målen att minska andelen ungdomar 16-24 år som inte slutfört gymnasiet eller som inte arbetar eller studerar, till tio procent. Det innebär att arbetet i denna fråga behöver systematiseras och struktureras samt att det också skapas arenor för dialog där unga vuxna kan få stöd i sin utveckling i studie- och yrkesvalsfrågor.
 
Målgrupp:
Under Plug in-projektets första läsår har kartläggningsarbetet i stadsdelarna visat att det finns en hel del "hemmasittare" i åldergruppen 20-24 år. Vägledningscentrum har också under flera år noterat ett ökat intresse för vägledning i den aktuella åldergruppen, men dessvärre har dessa behov inte kunnat tillgodoses då Vägledningscentrums uppdrag gäller ungdomar 13-19 år, i eller utanför skola. Den aktuella gruppen kan bestå av både elever som avbrutit gymnasiet eller som slutfört gymnasiet, men av olika skäl inte kommit vidare.
 
Syfte/mål:
För att stärka dessa unga vuxna i sin framtidsplanering vill vi erbjuda tillgång till öppen, oberoende och opartisk vägledning via våra två Drop in (Skånegatan och Lindholmen). Det betyder att personerna får tillgång till och även via kartläggningsarbetet i stadsdelarna erbjuds vägledningssamtal via vår öppna vägledningsverksamhet. Det betyder också att stadsdelarnas möjligheter till stöd ökar då uppföljarna i och med detta även kan hänvisa de över 20 år till Drop in, och inte bara de under 20 år. Denna möjlighet erbjuds under perioden 1 maj 2013-30/6 2014. I den öppna vägledningen kommer statistik att föras över antalet besök under perioden. Frågan om detta upplägg har samordnats med Vuxenutbildningsförvaltningens vägledning och ungdomar som inte slutfört gymnasiet kommer att hänvisas vidare till vuxenutbildningens möjligheter.
 
Miljö:
För närvarande är Drop in Skånegatan öppet tisdag – torsdag 13:00 -18:00 och Drop in Lindholmen måndag – torsdag 09:00 -16:00 samt fredagar 9:00 -12:00. Vår bedömning är att VLC inom ramen för dessa öppettider och med viss personalförstärkning kan hantera en ökad efterfrågan från den aktuella målgruppen. Öppettiderna för hösten är ännu inte fastställda, men förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.
 
Information:
Information och marknadsföring om vägledningsmöjligheten ges huvudsakligen via uppföljnings- och informationsansvaret och det kartläggningsarbete som bedrivs i stadsdelarna. Vägledning erbjuds i sammanhanget unga vuxna folkbokförda i Göteborgs kommun som inte studerar. Övriga spontanbesök av elever med slutbetyg från gymnasieskolan hanteras också i denna variant. Även AF kommer att informeras om denna möjlighet, då den rena studievägledningen är eftersatt där.
 
Metod:
Besökaren erbjuds kartläggningssamtal med vägledare i syfte att skapa en egen handlingsplan för egen karriärutveckling genom studier. Olika handlingsalternativ prövas. I förekommande fall kan handlingsplanen upprättas tillsammans med handläggare i stadsdelsnämnd. Det viktiga är att besökaren blir medveten om de handlingsalternativ som finns och utifrån det får motivation och självförtroende till en aktiv framtidsplanering.