Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har utvecklat och implementerat ett system och en modell för att på ett kvalitativt bra sätt möta och hjälpa elever, och på så tid förhoppningsvis ökat skolans förmåga att i tid avstyra och minska avhopp. Jag har valt att ange "delvis uppnått målsättningarna" ovanför beroende på att vi ännu ej har tillförlitlig statistik på närvaro och betyg.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
v
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Vi har fått ökad kompetens bland lärare om coachning och handledarskap. Vi har fått förändrade attityder till arbetet med att minska avbrott. Vi har förändrat vår organisation och hittat sätt att sprida tankar och kunskaper om hur man kan arbeta med eleverna. 84% av lärarrna anser att de i viss eller stor utsräckning fått en ökad kompetens genom projektet. 81% av lärarna anser att de i viss eller stor utsträcning fått ett stärkt engangemang för de frågor projektet berör. 74% av lärarna anser att i viss eller stor utsträcning nya metoder och arbetssätt har implementterats i den ordinarie verksamheten genom projektet 81% av lärarna anser i viss eller stor utsträcning att resultaten av projektet kommer bli bestående under längre tid.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Inte alls
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Inte alls
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Projektet har varit stimulerande och berikande. Vår organsiation har fått information om hur andra aktörer har närmat sig problematiken med avbrott. Vi kommer definiitivt att ha nytta av detta i vårt arbete med KAA - kommunens aktivtetsansvar och ur vi kan jobba med våra individuella program.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Projektet har pågått under två år. De system och riktlinjer som gällde från början, för vad som skulle behandlas på de veckovisa återkommande coachningtimmarna, visade sig vara för begränsande och styrande. Tidsplanen var för optimistisk, vi hann ej med allt som var planerat. Detta uppdagades under en utvärdering i halvlek, sålunda fick vi revidera planen.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Vi tjänstefördelade coachningsuppdrag bland samtliga klassföreståndare i åk1, schemalade detta tydligt i schemat, varje vecka. Utbildade alla coacher samt arbetade fram ett gemensamt koncept om innehållet i coachningen.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektgruppen har bestått av två rektorer samt lärare med specialuppdrag
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Styrgruppen har bestått av skolans ledningsgrupp: rektorer, verksamhetschef, planeringsledare samt administrativ chef.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har arbetat efter vår Plan mot kränkande behandling. Se http://www.hule.harryda.se/upl/Program/Planer%202013/Plan1_2012-13.pdf
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Vi har arbetat efter vår Plan mot kränkande behandling. Se http://www.hule.harryda.se/upl/Program/Planer%202013/Plan1_2012-13.pdf
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I liten utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Inte i någon större utsträckning. Det som bidragit i stor utsträckning till vårt lokala utvecklingsarbete är vår regionala samarbete och regional projektledning!
Workshop: 
Coachning

Relaterat projektverkstad