Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Projektet startade vecka 45, 2013 och ganska snart insåg vi att vi kom in för sent i processen. De elever som skolan hänvisade till coachen hade mycket hög frånvaro och hade varit frånvarande under en längre period. Att gå till coachen sågs av många av de aktuella eleverna som ett ”straff”. De ungdomar som nåddes av insatsen kom i högre grad tillbaka till skolan men vi beslutade att avsluta projektet vårterminen 2014 och senare göra en nystart med andra projektmedel för att komma in i tid.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Oförändrad
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
80% av eleverna har återgått till att vara närvarande på lektionerna i skolan. De har visat ett ökat engagemang för skolarbetet. Några av eleverna hade vid projektets inledning problem med dålig hygien, vilken enligt de ordinarie pedagogerna efterhand förbättrades.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
Inte alls
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I liten utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Skolans personal var positiva till ett fortsatt samarbete och arbetet har delvis fortsatt i det nya projektet under hösten 2014.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Inte alls
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Frågan om coachning har fått uppmärksamhet och elevgruppen i behov av stöd har synliggjorts.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Projektet har synliggjort behovet av kontinuitet och betydelsen av permanenta lösningar.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Nej, vi valde att lägga ner projektet och börja om med andra projektmedel.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
Inte alls
Annat, nämligen: : 
-
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärandemiljöer: Individuell coachning av elever för att öka deras skolnärvaro och måluppfyllelse med stödet så nära deras vardagliga skolmiljö som möjligt. Samverkan: Verksamheten har skett i en nära samverkan mellan coachen och skolans elevhälsoteam. Skolans specialpedagog har varit kontaktperson. innovativ verksamhet: Liknande verksamhet har prövats på andra orter och skolor men metoden var ny för Göteborg. strategisk påverkan: Vi upptäckte ganska snabbt att vi behövde möte ungdomar i riskzon betydligt tidigare och avslutade därför projektet men sökte andra projektmedel för att starta om och gå in redan under årskurs 9 för att nå elever i riskzon.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Är ej aktuellt för denna verkstad.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
Inte alls
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
nej
Annat alternativ: 
nej
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
-
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Coach från uppföljningsenheten, lärare, specialpedagog, elevhälsoteam och rektor.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Samordningsgruppen består av avdelningschef/områdeschef/enhetschef från Utbildningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningsförvaltningen, Vägledningsenheten samt sektorschefer från Stadsdelsförvaltningarna (ex. avdelning Individ och familjeomsorg, Utbildning, Kultur och fritid).
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
-
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Det har inte gjorts någon könsuppdelad statistik då deltagarantalet varit begränsat.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Projektet har varit tillgängligt för alla elever på Barn- och fritidsprogrammet och har varit tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten har styrts av gymnasieskolans lokalt upprättade handlingsplaner.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
?
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
Inte alls
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Den externa processutvärderingen har inte på något sätt bidragit till det lokala utvecklingsarbetet och vi har svårt att bedöma på vilket sätt det har bidragit till Plug In som helhet. Pluginovation har i sig inte bidragit till vårt lokala utvecklingsarbete men har bidragit till att vi har fått mer uppmärksamhet från andra kommuner både inom och utom projektet. Däremot tror vi att Pluginnovation har haft en stor påverkan på Plug In nationellt. Den nationella projektledningen har ofta gått i otakt med oss i GR-regionen medan vi har känt en stor samhörighet inom regionen och har känt stort stöd hos den regionala projektledningen.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Delge: Igångsättningsfasen för ett projekt är lång. Det tar tid och minst en tredjedel av projekttiden innan projektet startar på ”riktigt”. Projekt kommer och går, men elevgruppen och deras behov består. Bra: Det är bra med projekt för man vågar pröva nya idéer och se hur de faller ut. Mindre bra: Arbetet med elevgruppen borde påbörjats redan i grundskolan. Problem med närvaro och frånvaro har ofta börjat mycket tidigare än när ungdomen går i gymnasiet.
Annat: 
-
Workshop: 
Coachning på Barn- och fritidsprogrammet

Relaterat projektverkstad